سلطان آباد - شهر بست: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
سلطان آباد populated place
سلطان آباد populated place
تار populated place
سور populated place
سونك populated place
كوه سياو mountain
سيان عليا populated place
شكر الله populated place
سرخ كوه populated place
سرخ كلا populated place
وركبود populated place
ولاشجرد populated place
تپاه populated place
كوه سياه سرد spur
تودن populated place
سياه چقا populated place
تپۀ سياه چكی hill
تنكابن populated place
ورده populated place
ده بال populated place
ور داود وسطی populated place
كوه ورچق hill
تيروده populated place
توچغاز populated place
لور populated place
رودخانۀ تيرم stream
كمر تيران mountain
تاج ميری camp
تنگ تاف populated place
طجر علوی populated place
سكونه populated place
رودخانۀ سجاسرود stream
كوه تخت نشين peak
سقندی كلا populated place
سوك populated place
سوك قزقن populated place
سوفيان populated place
سميد populated place
سلطانقلی populated place
سلطانقلی populated place
سياه رود stream
واشه populated place
واش populated place
كوه ورافتاب حسن mountain
شيك شمس populated place
تبرك پائين populated place
تبارك populated place
رود شيرينك intermittent stream
شيرين آباد populated place
شهريار populated place
شهريار populated place
شليل سفلى populated place
سيد آوا populated place
سپهوند populated place
كوه سياه mountains
وزون درۀ پائين populated place
سيد آباد populated place
سر ريگان populated place
سر غل populated place
كوه سيه mountain
وريم stream
گمه populated place
خومه populated place
سر قلعه populated place
سر قلعۀ ميلاس populated place
طايمه populated place
انگپيس stream
شيتاب populated place
شيرلوب populated place
شيرله populated place
شمس كلايه populated place
كوه شيراز mountain
ده نو populated place
طاهر آباد ruin
شمر populated place
شمس آباد populated place
شمس آباد populated place
شمس آباد populated place
شمس آباد populated place
شهرستانه populated place
سنجو populated place
جزيرۀ سری island
سنداب populated place
سمنان populated place
سمسكنده populated place
رودخانۀ سمه stream
شرخان populated place
وخی تپه populated place
سيد مير populated place
كوه سياه mountain
كوه وچ قارداش mountain
وچ بغاز populated place
آغچه بوغاز populated place
تويه populated place
طايمه populated place
سر طاق populated place
سر تنگ بيجار populated place
ده ارمندچی populated place
طويله درق populated place
رودخانۀ تبر كند stream
رود تاجر كند stream
رءس الشير cape
شهر نو populated place
شهر آسب populated place
تبره populated place
معصوميه populated place
شاه داروق populated place
سكندر area
سه رو populated place
سی پی populated place
چهار كردان ruin
چهار چشمه populated place
دره ميانه populated place
دپلن populated place
دپلن populated place
چاه علائ پائين populated place
كوه بونه چاه mountain
بنارئ بالا populated place
چشمه سرخۀ دارائی populated place
دهرود سفلى populated place
ديريز populated place
ده رشيد populated place
چهره populated place
چير populated place
چين سبيلی populated place
كوه چيل mountain
چم نار populated place
ده يوسف علی populated place
ده نوی شيخ populated place
چم خرم populated place
چم جنگل populated place
ده دلی populated place
ده دلی يك populated place
كوه دره غار mountain
دره گرد populated place
دره گرم populated place
دره گرم populated place
دره گرم populated place
دره دوعی populated place
دره دهو populated place
كوه چهار زمين spur
دره دائی populated place
سراب دريشدار populated place
درند populated place
رودخانۀ دوكالی intermittent stream
كوه دقله mountain
چشمه قصبان populated place
چشمه پهن populated place
ده توف populated place
ده توت populated place
كوه دوگوش mountain
كوه دو گوش mountain
گرگ الاه populated place
گرگ الله populated place
گرگ الاه populated place
ده نو سفلى populated place
ده نو سفلى populated place
چناس populated place
چشمه پهن ننج populated place
چشمه نی farm
ده چنار populated place
ده چنار populated place
ده نو اليگر populated place
داوان populated place
كوه چله mountain
ده بزرگ سيسخت populated place
ده بنياد stream
چاهك populated place
بندون populated place
بندون populated place
دره چيلی populated place
دره چل populated place
درۀ چنار populated place
دركان populated place
حوز بلند reservoir
يستگاه دگل railroad station
بهر populated place
كوه چشمه كوره mountain
دمينالو populated place
چشمۀ دو بور spring
چشمۀ دو بور spring
بن اناش pass
بن زرد سفلى populated place
باربند populated place
جل خور populated place
چولك populated place
جل خور populated place
باغ مسوم spring
چندار populated place
چناروئيۀ خانوك populated place
چورزكی populated place
چاله populated place
چلبتن populated place
چلندر populated place
چلكر رود stream
چله گاه populated place
كوه چلاغه mountain
كوه چكاب mountain
چهزال populated place
پاسگاه چات police post
كوه برخيز mountain
كوه چال آب mountain
بوجان populated place
چشمۀ چاه شيرين spring
چاه شيرين spring
كوه چاه ريگ mountain
دم طسوج populated place
دم طاسوس populated place
دالكی stream
شرف populated place
كوه بنسره mountain
بن لخت mountain
دهلۀ سوفيان populated place
چرتاش populated place
كوه بن كر mountain
چونگ populated place
كشين populated place
چشين populated place
چلدان populated place
چورو populated place
چقا سرخ hill
چگا سيف اد دين populated place
چقاد سياه hills
چل تر populated place
چلوان populated place
چالموره populated place
بوسنجان populated place
بوسنگان populated place
چال populated place
كوه چهل گز mountain
چاه شيل گز well
بوربور populated place
كوه چك چك mountain
چهل دختر populated place
كوه چری mountain
بورق populated place
بوروك populated place
دماوند peak
كوه چه مگو mountain
امروجان populated place
برجن populated place
چاهقوئيه populated place
بهمن آباد populated place
دامك علی آباد populated place
تل دهانه ماری hill
چنار populated place
داندك populated place
چاۀ چهل گزی farm
چاه وشئ جنوبی populated place
چاوشئ جنوبی populated place
چغا خور populated place
چغا كبود populated place
آب زمام populated place
كوه بوقوتو hill
چك populated place
چاه تلخاب بالا populated place
چاه تلخ populated place
چاه سوز populated place
برونجوين populated place
بيرگون populated place
بيرگون populated place
دم آب populated place
برجك populated place
كوه بكو mountain
بختياری region
بكر آباد populated place
باقر آباد populated place
باغ خاتون populated place
باب نم populated place
باب شميل populated place
درهوت populated place
ازنجن populated place
باغ در مورين populated place
كوه بافق mountain
فيد كوعيه populated place
فيتكوئيه populated place
بيد كرپه populated place
بيهراء populated place
چشمه بشو spring
بشروئيه populated place
اشك spring
بهجت آباد populated place
بياتان populated place
برزيه populated place
بشل populated place
بار انداز سر نمك halting place
بركت آباد populated place
بندر گز populated place
بابا قاسم populated place
بغ سهرب populated place
باغ بهادر populated place
بگدر populated place
بيگ دره populated place
باغ درق populated place
بادنگان عليا populated place
آستان كرود populated place
باغيچه populated place
باغچه populated place
آب باغ چان stream
كوه باغ بيرم hill
آشيانه عليا populated place
تپۀ آشی hill
بدبخت كوه mountains
بيجيگرد populated place
ده بری populated place
اصغر آباد populated place
برناباد بالا populated place
بناور populated place
بنار كبود عليا populated place
بنار populated place
بر آفتاب populated place
بابا حيدر populated place
كوه بقه mountain
بداق آباد abandoned populated place
اشر populated place
آشورادۀ كوچك populated place
بيژ گرد populated place
بيژگن populated place
برماميان populated place
برخورداروند populated place
اشتين populated place
بلدۀ پائين populated place
اشرف populated place
بهشهر populated place
باقر آباد populated place
بامكان populated place
علی آباد populated place
احمداباد ابرقو populated place
اگره populated place
كوه ابورستان mountain
ابو الفيروز populated place
ابل populated place
آهو populated place
احشام محمد احمدی populated place
ارزووج populated place
آب سفيد stream
آب سفيد stream
درۀ آب كاسه ravine
عبدلاباد پائين populated place
اناسران populated place
آبدر populated place
قنبر عنبر populated place
برفيان populated place
بخ populated place
باجيگان populated place
كوه علی شفيع mountain
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
افسر آباد populated place
شاه پس pass
استان آذربايجان باختری first-order administrative division
استان آذربايجان غربی first-order administrative division
بياتان پائين populated place
بياتان سفلى populated place
بيعش populated place
اگره بيد stream
آب چنداران populated place
اسد آباد populated place
اسد آباد populated place
اسداباد بالا populated place
بر اشگفت populated place
آگجه خرابۀ پائين populated place
بركت آباد populated place
بره فراخ populated place
برد سره populated place
برده سره populated place
آق دره populated place
آق دگش populated place
آق دگش بالا populated place
انجيرك farm
انا populated place
عناء populated place
علی آباد جنگل populated place
ببروئيه populated place
علی قلی populated place
عليقلی farm
علياباد جورقان populated place
علياباد جوروغان populated place
علياباد جوزغان populated place
علياباد دمق populated place
آدهرو populated place
حليم آباد populated place
عليم آباد populated place
آبيك وسطی section of populated place
آبيك بالا section of populated place
آبيك coal mine
احمداباد عليا populated place
عباس بيگلو populated place
عباساباد جوكار populated place
امامزاده عبد الله shrine
اسد آباد populated place
عباس آباد populated place
امره populated place
بردرش populated place
هنديس populated place
برده كر عليا populated place
برده بوره hills
علم ده populated place
اكبر آباد farm
رودخانۀ آب پران stream
آب ونك stream
رودخانۀ آب ونك stream
شت ال ارب stream
شط العرب stream
اميرئ بالا populated place
عرش populated place
ارس populated place
ارقده populated place
آقجه خرابه populated place
آله درۀ بلا populated place
اميران بالا populated place
اعلم populated place
آلكان populated place
آجم populated place
الهاق populated place
ابو اسحق populated place
آبكوت بالا populated place
آب خره populated place
اردشير آباد populated place
اركوين populated place
كوه ارجنی mountain
كوه ارجنی mountain
ارجنك populated place
ارجنگ populated place
ارجنان populated place
اميراباد گره چقا populated place
عمار populated place
امير آباد populated place
امان آباد populated place
كوه الوند mountain
الگن populated place
حوز خوندا water tank
اختاچی populated place
آخور خش populated place
آخور populated place
كوه آب كل mountain
آب گبگان populated place
آب سردۀ آلائی populated place
ابهر رود stream
ارفع ده populated place
عربلو populated place
اميراباد بيدكان populated place
امير آباد populated place
علمده populated place
كوه اكبر آباد hills
اول پاين populated place
ابرده populated place
يستگاه ابر دژ populated place
يستگاه راه آهن ابر دژ populated place
خانه سرخ populated place
گور صفا abandoned populated place
امير المءمنين shrine
كوه خشن آباد mountain
بندر عسلو populated place
چشمه عرب abandoned populated place
طنب الكبرى island
جزيرۀ تنب بزرگ island
ابو موسى island
جزيرۀ ابو موسى island
سفيه populated place
رءس نای بند cape
نابند بی bay
نابند bay
بندر نای بند bay
نيبند abandoned populated place
شيخ عالی populated place
سهر آباد populated place
عابد farm
گهر آباد abandoned farm
كوه بادامی mountain
چاه زيرود camp
سبزئيه populated place
جمال آباد populated place
رود شوت intermittent stream
خيج populated place
ده سفر populated place
قدمگاه حضرت امير shrine
ملو populated place
كوه سادول mountain
رودخانه تلخ آب intermittent stream
لازاردا populated place
بيدو palm grove
سيد آباد abandoned populated place
آب فازا stream
كوه چاه گز mountain
درجگ populated place
بلبل آباد populated place
براهنگ populated place
آب دو لاتی intermittent stream
جبل بيس mountain
گوخنی marsh
كفرود populated place
كوه تسم mountains
كوه سر ملا mountain
رودخانۀ پاهتك intermittent stream
رودخانۀ پاهتك intermittent stream
كوه سيت mountain
رودخانه سانگون stream
شهر بست farm


Iran Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.