ئصار - یبارک: Iran

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
ئصار populated place
اباساباد علاقه بند populated place
اباس آباد populated place
ابراهيم بيگی populated place
ابراهيم آباد farm
ابراهيم آباد populated place
ابراهيم آباد farm
ابراهيم آباد populated place
ابراهيم آباد populated place
ابراهيم آباد populated place
ابراهيم آباد populated place
ابراهيم علی populated place
ابر دژ populated place
ابرين populated place
ابسبد section of populated place
ابشئيه populated place
ابدرهمن populated place
اب كهر farm
ابنوا populated place
ابنك populated place
ابهرك populated place
ابهرک populated place
اب گزان پاكو populated place
اجنك populated place
احشام populated place
احشام populated place
احتسابييه farm
احتسابيه farm
احمداباد وسط populated place
احمداباد كوزهگر‌ها populated place
احمداباد كليبی populated place
احمداباد پشتوئيه populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد locality
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمد آباد populated place
احمدآباد مصدق populated place
احمد ورد populated place
احمديه populated place
اختر آباد populated place
اخوانيه populated place
اخوانيه populated place
اخور بدين populated place
اخند populated place
اراج populated place
اراته mountain
اراته populated place
ارجنه populated place
ارجمد populated place
ارجمند populated place
ارجمند populated place
ارزنی abandoned populated place
ارزمان populated place
ارغش آباد populated place
اردكان populated place
اردهه populated place
ارتفاعات حلقه در mountains
ارتفاعات قره آغاج mountains
ارتفاعات قره آغج mountains
ارو populated place
ارود populated place
ارين populated place
ارنگه populated place
ارمبو populated place
ارمغ populated place
ارموت populated place
ارميان populated place
ارمك populated place
ارمكی populated place
ارمكی populated place
ارمق populated place
ازبكی populated place
ازيم آباد populated place
ازنق populated place
ازگل populated place
ازگی populated place
اسب چال area
اسب چران بالا populated place
اسب چران پائين populated place
اسر populated place
اسطلك populated place
اسطلك وسط populated place
اسد آباد farm
اسد آباد populated place
اسد آباد abandoned populated place
اسد آباد populated place
استاديوم ورزشئ تاج stadium
استاديوم ورزشي اريا مهر stadium
استان populated place
استان populated place
استان ساحلئ بنادر و جزاير دريای عمان و خليج فارس first-order administrative division
استان ساحلی first-order administrative division
استانداري بنادر و جزاير بحر عمان first-order administrative division
استان تهران first-order administrative division
استان هرمزگان first-order administrative division
استديم آزادی stadium
استديم تختی stadium
استلك وست populated place
اسفاران populated place
اسفيداران populated place
اسفند آباد populated place
اسفنديری section of populated place
اسكول ده populated place
اسكمان populated place
اسكمون populated place
اسپنگان populated place
اسپنگان populated place
اسلاماباد خشكه populated place
اسلام آباد populated place
اسلام آباد populated place
اسلام آباد populated place
اسلام آباد populated place
اسل آباد populated place
اسماعيلاباد معين populated place
اسماعيل آباد populated place
اسماعيل آباد populated place
اسماعيل آباد populated place
اسماعيل آباد populated place
اسماعيل آباد شور قلعۀ بالا populated place
اسماعيل آباد شور قلعۀ پائين populated place
اسماعی آباد populated place
اسمعيلاباد معين populated place
اصطلاك بالا farm
اصطلاك پائين farm
اصطلك locality
اصطلك populated place
اصطلك بالا farm
اصطلك بالا farm
اصطلك بالا populated place
اصطلك وسط populated place
اصطلك پائين populated place
اصطلك پائين farm
اصغر آباد populated place
اصيل آباد populated place
اصلان farm
اصمائيل آباد populated place
اشام بلان populated place
اشرف آباد populated place
اشرف آباد populated place
اشترك populated place
اشتهارد populated place
اشتهازان populated place
اشتهازان populated place
اشته در populated place
اشكاره populated place
اشكن populated place
اشنيز populated place
اشنه در populated place
اشنی populated place
اشگدر area
اغش populated place
اغشت populated place
ادران populated place
اتاباك populated place
اتابك پائين populated place
اتوبان تهران كرج road
اتومبيل سازی خاور facility
افجه populated place
افسريه locality
افشار آباد populated place
افغان آباد populated place
افچه populated place
اورين populated place
اورين populated place
اوره populated place
اويزر populated place
اوين populated place
اول توتنگ populated place
اولياء populated place
اوچونك populated place
ايوانكی populated place
ايوانكی populated place
ايوانكی populated place
ايقر بلاغ populated place
اكبر آباد populated place
اكبر آباد populated place
اكبر آباد populated place
اكبری populated place
اقباليه populated place
اقباليه populated place
اقباليه populated place
اقدسييه populated place
اقدسيه populated place
الارد populated place
الاهييه populated place
الاهيه populated place
الاه ملك populated place
الد جاسك populated place
الفدان abandoned populated place
الواهی farm
الورد populated place
الويز populated place
الويك populated place
الياباد باقرف populated place
الياباد طپانچه populated place
الياباد قيصرييه populated place
الياباد همايونی populated place
اله ملك populated place
المحتاران abandoned farm
انار دره farm
انارو populated place
انارون populated place
انباج populated place
انبار تپه populated place
انجير populated place
انجيردان populated place
انجيره populated place
انجم آباد populated place
انز‌ها populated place
انصير آباد populated place
اندار sheepfold
اندار populated place
اندر آب populated place
اندريه populated place
اندريه populated place
اندرمون populated place
انوه populated place
انيس آباد abandoned populated place
انژا populated place
انگرپل populated place
انگرن populated place
انگوران populated place
انگور پهل populated place
انگورن populated place
انگهران populated place
انگهرن populated place
اهران populated place
اهون palm grove
اماد آورد populated place
امامزاده ابراهيم shrine
امامزاده ابراهيم shrine
امامزاده ابراهيم shrine
امامزاده ابراهيم shrine
امامزاده ابو تالب shrine
امامزاده باقر populated place
امامزاده بی بی زبيده shrine
امامزاده جعفر shrine
امامزاده جعفر populated place
امامزاده حاجر خاتون shrine
امامزاده حسن populated place
امامزاده حمزه shrine
امامزاده حمزه رضا shrine
امامزاده حمزه علی shrine
امامزاده خليل shrine
امامزاده زبيده shrine
امامزاده زبيده shrine
امامزاده زين العابدين shrine
امامزاده زين العابدين shrine
امامزاده سكينه بانو shrine
امامزاده صالح shrine
امامزاده صالح shrine
امامزاده طاهر shrine
امامزاده طاهر shrine
امامزاده طاهر shrine
امامزاده شاه حسين populated place
امامزاده شصت shrine
امامزاده شعيب shrine
امامزاده شعيب shrine
امامزاده عبد الله shrine
امامزاده عبد الله shrine
امامزاده عبد الله shrine
امامزاده عبد الله shrine
امامزاده عبد الله populated place
امامزاده عبد الله populated place
امامزاده عبدل shrine
امامزاده عيسى shrine
امامزاده عقيل shrine
امامزاده علی shrine
امامزاده علی populated place
امامزاده علی populated place
امامزاده داود populated place
امامزاده داوود populated place
امامزاده داوود shrine
امامزاده دز الی shrine
امامزاده دز علی shrine
امامزاده دتن shrine
امامزاده تابر shrine
امامزاده پنج علی shrine
امامزاده قاسم shrine
امامزاده قاسم shrine
امامزاده قاسم shrine
امامزاده هاشم populated place
امامزاده هادی shrine
امامزاده محسن shrine
امامزاده محمد shrine
امامزاده محمود shrine
امامزادۀ ابراهيم shrine
امامزادۀ ابراهيم shrine
امامزادۀ ابراهيم shrine
امامزادۀ ابو الهاسان shrine
امامزادۀ سيد رزا shrine
امامزادۀ يءقوب shrine
امام پهنك area
امامه stream
امامه populated place
امامه بالا populated place
امامه پائين populated place
امام چشمه populated place
امامۀ بالا populated place
امامۀ پائين populated place
امير آباد populated place
امير آباد populated place
امير آباد populated place
اميريه populated place
امين آباد populated place
امين آباد populated place
امين آباد populated place
امين آباد populated place
اممزاده چهل خاتون populated place
امم پهنك area
امین آباد populated place
اچونك populated place
با با سلمان populated place
بابا سلمان populated place
بابا يورد populated place
باجانی populated place
بار populated place
بار populated place
بارجك populated place
بار ريز populated place
بارشك populated place
بارغين ruin
بارو populated place
باريز populated place
باريكان populated place
باريكوه mountain
بارقين ruin
بارنگان stream
بارچاه populated place
بازارك populated place
بازگر populated place
بازگير populated place
باسعيدو populated place
باسعيدو populated place
باستی farm
باشگاه كوهنوردان يران building
باغ abandoned populated place
باغ abandoned populated place
باغ populated place
باغ populated place
باغات abandoned populated place
باغان populated place
باغان populated place
باغ اناری farm
باغ بالا populated place
باغ بالا populated place
باغبان كلاچه populated place
باغ بخشی populated place
باغ بيدو populated place
باغ جليلی farm
باغ جمالع آملی farm
باغ حاج محسن populated place
باغ خاص populated place
باغ خواص populated place
باغستان populated place
باغ دانشور populated place
باغ دره populated place
باغ ديدو populated place
باغ فيز section of populated place
باغ فيض section of populated place
باغو populated place
باغو populated place
باغويه populated place
باغين populated place
باغين populated place
باغك populated place
باغ كوه farm
باغ كلايه populated place
باغ كمش populated place
باغ كمش populated place
باغ پير populated place
باغ لدمال farm
باغ لولی populated place
باغ ملكزاده farm
باغ گل populated place
باغ گل populated place
باغ چنار orchard
باغ چنارو orchard
باغچه populated place
بادافشان بالا populated place
بادامك populated place
باد رود populated place
بادور populated place
باورد populated place
باورد populated place
باوردان populated place
باوردان populated place
باوغ populated place
باوغ populated place
باير populated place
باينوج area
باينوج area
باكان populated place
باكوميس populated place
باكن populated place
باكن populated place
باقراباد باقرف populated place
باقراباد تنبكوئی populated place
باقراباد فاضل abandoned farm
باق رضا قلی farm
باقر آباد populated place
باقر آباد populated place
باقرين كلاته populated place
باقو populated place
بالا بلند populated place
بالا شهر populated place
بالا شهر ده بارز populated place
بالولی populated place
بانجی populated place
بانداران populated place
باندران populated place
بانن populated place
بانن populated place
بام pass
بامستان populated place
باگر آباد populated place
بحل populated place
بحل populated place
بختيار populated place
بخوان populated place
بخون populated place
بخن populated place
براش populated place
براشت populated place
براشت populated place
برات آباد populated place
براكئی populated place
براكئی populated place
بربار populated place
برجك populated place
برجك populated place
برج كان populated place
برجكان populated place
برجكان populated place
برج گشوئيه tower
بر رود populated place
بر آفتاب populated place
برد آباد populated place
بردغون populated place
بردينو populated place
برف دائمی hill
بريانچال populated place
بريانچال populated place
بريز populated place
بريزك populated place
بريسمو populated place
بركوه populated place
بركوه populated place
بركه خلف populated place
بركه دوكون populated place
بركه دك populated place
بركه دكان populated place
بركه پزگی populated place
بركه لاری populated place
بركه چوپان populated place
بركۀ سفلين populated place
بركۀ سيدی populated place
بركۀ عباسی reservoir
بركۀ علی reservoir
بركۀ دوكا populated place
بركۀ دوكاء populated place
بركۀ دكاء populated place
بركۀ پشت سياه pool
بركۀ لاری populated place
بركۀ نو populated place
بركۀ نوح populated place
بركۀ چوپان populated place
برنطين populated place
برنه هشت populated place
برمشی populated place
برکه سفلين populated place
برگ جهان populated place
برگه چپن populated place
بز populated place
بزج populated place
بزره populated place
بزرگ populated place
بسال دره farm
بستانو populated place
بستانو populated place
بستانو populated place
بستانو است بنك shoal
بستانه populated place
بستك populated place
بستك پس pass
بست قلات populated place
بست قلات populated place
بستنه populated place
بستنه populated place
بسل دره farm
بصره populated place
بصن farm
بشنو populated place
بشم پس mountain
بغ populated place
بغرسون populated place
بغدانی populated place
بغك populated place
بغ چنر orchard
بغچۀ حاج اسماعيل populated place
بدره populated place
بدوک abandoned populated place
بدك abandoned populated place
بدك abandoned populated place
بدنگ abandoned populated place
بتير populated place
بتيور populated place
بتی یور populated place
بفكجن populated place
بفندگئ نگين mill
بو العرض populated place
بو العسكر populated place
بو القيطاس abandoned populated place
بوجان populated place
بو جبرائيل populated place
بوجراش populated place
بوجعفر populated place
بور populated place
بور populated place
بورزند سفلى farm
بورزند عليا farm
بورزند وسطى farm
بوردن populated place
بوريكو populated place
بوستانو populated place
بوستانه populated place
بوشيب island
بوشير populated place
بودينگ abandoned populated place
بوتيور populated place
بولان populated place
بولان populated place
بولعرز populated place
بولقيطاس abandoned populated place
بونجئ ساحلی populated place
بونجئ مسكی populated place
بونجی populated place
بونجی populated place
بونجی مسكی populated place
بونگرد populated place
بونگرد populated place
بوم هن populated place
بومهن populated place
بومهن populated place
بوم هند populated place
بوچير populated place
بياراك populated place
بيازك populated place
بيازك populated place
بياسك populated place
بياسك populated place
بياسك populated place
بياسك populated place
بياهی populated place
بياهی populated place
بيبی زبيده populated place
بيبی شاهر بن populated place
بيبی مريم abandoned populated place
بيجين بالا populated place
بيجين پائين populated place
بيجی كوه mountain
بيخ كهنو populated place
بيخكهنوچ populated place
بير سركی populated place
بيرسركی populated place
بير سمون populated place
بير داغلان populated place
بيريزگ populated place
بيريزگ populated place
بيست منی populated place
بيسه populated place
بيشان تخت populated place
بيشه populated place
بيشه populated place
بيشه populated place
بيشی بالا populated place
بيشی پائين populated place
بيدان populated place
بيدو populated place
بيدوئيه populated place
بيدك populated place
بيده populated place
بيكا populated place
بيكاه populated place
بيلائی populated place
بيلای populated place
بيلای populated place
بيلقان populated place
بيمارستان ابو الفزل hospital
بيمارستان اوين hospital
بيمارستان ايواز زاده hospital
بيمارستان اگتصاد hospital
بيمارستان باهر hospital
بيمارستان رزا شاه كبير hospital
بيمارستان فارابی hospital
بيمارستان فيروزگر hospital
بيمارستان ميساگيه hospital
بيمارستان مهر hospital
بيمارستان ژاندرمری hospital
بيمارستان چهرازی hospital
بك abandoned populated place
بكه populated place
بلان populated place
بلوچكی populated place
بلوچكی populated place
بلوچی populated place
بليلت populated place
بليلی populated place
بلن populated place
بلند populated place
بلندو populated place
بلم سگی populated place
بناب populated place
بناب populated place
بناهييه farm
بناهيه farm
بنبند populated place
بنجی populated place
بنذرك populated place
بنذرك كهنه populated place
بنذرك كهنه populated place
بنذرك نو populated place
بنريز populated place
بنريز populated place
بنز populated place
بنز populated place
بنشی populated place
بنعاز populated place
بنغاز populated place
بند populated place
بنداران populated place
بند بست populated place
بند حاج علی populated place
بند حمام populated place
بن در populated place
بندر populated place
بندر populated place
بندر populated place
بندر populated place
بند رئيس populated place
بند رئيس populated place
بندر بستانه populated place
بندر بستانه populated place
بندر بند معلم populated place
بندر جاسك populated place
بندر جزه port
بندر جزه port
بندر جديد populated place
بندر حاج ال populated place
بندر حاج علی populated place
بندر خور populated place
بندر خور populated place
بندر خور populated place
بندر خمير populated place
بندر خمير populated place
بندر ريوان populated place
بندر طاحونه populated place
بندر طاعونه populated place
بندر شياس populated place
بندر شيوء populated place
بندر شناس populated place
بندر ءسينه populated place
بندر عباس populated place
بندر عباس populated place
بندر عباسی populated place
بندر درگاهان populated place
بندر درگهان populated place
بندر دولاب populated place
بندر ديرستان bay
بندر ديوان populated place
بندر تهنه populated place
بندر كافرغان populated place
بندر كرزه populated place
بندرك كهنه populated place
بندر كنگ populated place
بندر كنگ populated place
بندر پائين populated place
بندر قشم populated place
بندر لافت populated place
بندر لنگه populated place
بندر لنگه populated place
بندر لنگه populated place
بندر نخيلو populated place
بندر هنگام populated place
بندر مرگام populated place
بندر مغويه populated place
بندر مقام populated place
بندرمقام populated place
بندر ملو populated place
بندر مهتابی populated place
بندر مچاهير populated place
بندرگاه farm
بندر گشه populated place
بندر گشه populated place
بندر گوران populated place
بندر گوران populated place
بندر چارك populated place
بندر چيرو populated place
بند عليخان farm
بند علی خان farm
بند كوه mountain
بند كلات populated place
بند هجی الی populated place
بند هوشدان كوه mountain
بند هلی abandoned farm
بندهلی abandoned farm
بند معلم populated place
بند معلم populated place
بند مواليم populated place
بند گرمان populated place
بند گرمان populated place
بند گرمان populated place
بند چارك populated place
بند چاكر mountain
بند چاكر mountain
بند چاپی abandoned farm
بندی كوه mountain
بن تور hill
بن تور hill
بنو بند populated place
بنو بند populated place
بنوبند populated place
بنو بند پاتيل populated place
بنود populated place
بنود populated place
بنود abandoned populated place
بنود abandoned populated place
بن كويه populated place
بن كوه populated place
بنه دان populated place
بن ميهون mountains
بنگرد populated place
بن گود احمدی populated place
بنگود پائين populated place
بنگونی populated place
بنگلايان populated place
بنگلان populated place
بنۀ درازی populated place
بهاء populated place
بهادرك populated place
بهادرك populated place
بهان populated place
بهان populated place
بهبودی populated place
بهرام railroad station
بهرام آباد populated place
بهرغ populated place
بهرغ populated place
بهرغ تخت populated place
بهرغ تخت populated place
بهشت زهرا cemetery
به ده populated place
بهمدی stream
بهمدی populated place
بهمن آباد populated place
بهمنو populated place
بهمنی populated place
بمانی populated place
بمبری populated place
بگنی farm
بی بشك populated place
بی سيم حلق دره populated place
بی سيم دوم صدا و سيما populated place
بیدو populated place
بیمارستان رازی hospital
جئيج populated place
جائين populated place
جابان populated place
جاج رود stream
جاجرود stream
جاجرود stream
جاجرود stream
جاجرود populated place
جاران populated place
جارجارو stream
جارو populated place
جاز populated place
جاسك populated place
جاسك بی bay
جاسك رود stream
جاسك كهنه populated place
جادۀ كری road
جاونی populated place
جاونی populated place
جانبازان populated place
جانگان populated place
جاهلو populated place
جامه كاران populated place
جبال باحمدی mountain
جبال بهمادی mountain
جبال دنگيول hill
جبری populated place
ججرد populated place
ججرود populated place
جرك بالا farm
جزاه port
جزيرت التويله island
جزيرت لارك island
جزيرت هنجام island
جزيرت هنجم island
جزيره بنی فرور island
جزيره تويله island
جزيره فرور island
جزيره كيش island
جزيره قشم island
جزيره لارك island
جزيره لارك island
جزيره لاوان island
جزيره هرمز island
جزيره هندرابی island
جزيرہ جنوبی populated place
جزيرۀ بنی فرور island
جزيرۀ شيخ شعيب island
جزيرۀ فرور island
جزيرۀ وسطى abandoned populated place
جزيرۀ قشم island
جزيرۀ قيس island
جزيرۀ هرمز island
جزيرۀ هندرابی island
جزيرۀ هندورابی island
جزيرۀ هنگام island
جزن populated place
جزه port
جعفراباد اخوان populated place
جعفراباد باقرف populated place
جعفراباد جنگل populated place
جعفراباد جنگل populated place
جعفر آباد farm
جغان populated place
جغان populated place
جغدان populated place
جغدر populated place
جغدر populated place
جغدر بزرگ populated place
جغين stream
جواد آباد administrative division
جواد آباد populated place
جوادييه populated place
جواديه populated place
جواديه section of populated place
جوانمارد قاساب locality
جوراب populated place
جورد populated place
جورد populated place
جوزار populated place
جوزان populated place
جوزان populated place
جوز درخت populated place
جوزير populated place
جوزين populated place
جوزك abandoned farm
جوساهك farm
جوتو populated place
جوقين populated place
جوقين populated place
جونگان populated place
جومحله populated place
جوميت populated place
جوميت چهل گزی populated place
جوی جاسك stream
جيان farm
جيجيان populated place
جيجيان populated place
جيحون populated place
جير رود populated place
جيرود populated place
جيتو populated place
جيلارد populated place
جلابی populated place
جلابی populated place
جلاء populated place
جلاليه populated place
جلالی populated place
جلز جند populated place
جلزجند populated place
جلزجند populated place
جليز جند populated place
جليل آباد populated place
جليل آباد populated place
جليل آباد populated place
جليل آباد populated place
جله شتری populated place
جلۀ شتری populated place
جن populated place
جناح populated place
جناح populated place
جنجنگو populated place
جنجنگو populated place
جنت آباد populated place
جنه stream
جنگان populated place
جنگجنگو populated place
جنگل populated place
جهان جون stream
جهان آباد locality
جهان آباد farm
جهان آباد بالا populated place
جهان آباد پاعين populated place
جهواز populated place
جهلا populated place
جهلو populated place
جهلو populated place
جهلو populated place
جماب رود stream
جماران populated place
جمال احمد populated place
جمال احمد بالا populated place
جمال اهمد populated place
جمال آباد populated place
جمشيديه section of populated place
جمع آب رود stream
جمهله populated place
جگدان populated place
جگدان populated place
جگين populated place
جگين stream
جگين بالا populated place
جگين زير populated place
جی populated place
جی populated place
جی populated place
حاجياباد سالار farm
حاجی بيگ populated place
حاجی حسنی populated place
حاجی حسنی populated place
حاجی خادم populated place
حاجی خادمی populated place
حاجی خادمی populated place
حاجی شاه populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد farm
حاجی آباد abandoned populated place
حاجی آباد abandoned populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد populated place
حاجی آباد farm
حاجی آباد populated place
حاجی آباد populated place
حاشمبلم populated place
حبيب آباد populated place
حبله رود stream
حجت آباد populated place
حجييه آفتاب كوه mountain
حجيه آفتاب كوه mountain
حزرت امير shrine
حسار كلك populated place
حسيناباد سعادت آباد populated place
حسيناباد سياب populated place
حسيناباد سياب populated place
حسيناباد دفتری populated place
حسيناباد تپه populated place
حسيناباد ينگچه populated place
حسيناباد كوشك زر populated place
حسيناباد قاجار populated place
حسيناباد قشقائی farm
حسيناباد قنبر آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد farm
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد populated place
حسين آباد ranch
حسين آباد locality
حسين آباد populated place
حسناباد باقرف populated place
حسناباد بالا populated place
حسناباد خالصه populated place
حسناباد خالصه populated place
حسناباد عرب populated place
حسناباد كوه گچ populated place
حسناباد قوچ حصار populated place
حسناباد مجد الدله populated place
حسن بكول abandoned populated place
حسن جون populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد farm
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد camp
حسن آباد locality
حسن آباد farm
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسن آباد populated place
حسنك در populated place
حسن لنگی populated place
حسن مجتبى populated place
حسین آباد populated place
حصار populated place
حصار populated place
حصار populated place
حصار populated place
حصار populated place
حصار اوليا populated place
حصار امير populated place
حصار امير populated place
حصار بالا populated place
حصار بالا populated place
حصار بن populated place
حصار حسن بيك populated place
حصار زيرك locality
حصار سرخ populated place
حصار سفلى populated place
حصار شالپوش populated place
حصارآباد ایلات populated place
حصارك populated place
حصارك farm
حصارك populated place
حصارك populated place
حصارك populated place
حصارك جماران populated place
حصارك وليران farm
حصار كوچك populated place
حصار كوچك populated place
حصار كوچك populated place
حصارك كن populated place
حصار كلك populated place
حصار كلك بالا populated place
حصار كلك پائين populated place
حصار پائين populated place
حصار پائين و قوردلو populated place
حصار قاضی populated place
حصار قلی populated place
حصار مهتر populated place
حصار مهتر populated place
حصار گلی populated place
حصار چوپان farm
حصار چوپان populated place
حصر پائين populated place
حشم بلم populated place
حشم بلم populated place
حشمتييه locality
حشمتيه locality
حشم هودو populated place
حيدر آباد populated place
حيدر آباد abandoned farm
حيدر آباد populated place
حيدری populated place
حيمن populated place
حكيم آباد populated place
حكيمه populated place
حلوائی farm
حله شتری populated place
حنارو populated place
حمامک populated place
حمزه آباد populated place
حميری populated place
حميد آباد populated place
خائن populated place
خاجه ولي بالا populated place
خاجه ولي پائين populated place
خادماباد قدس populated place
خادم آباد populated place
خاتون بارگاه populated place
خاتون آباد populated place
خاتونلر و صالح آباد populated place
خاوه populated place
خاك سفيد populated place
خالدين populated place
خالدين populated place
خانئ حسن farm
خانياباد نو locality
خانلوق populated place
خانه دراز farm
خانه دراز farm
خانه گوران populated place
خانی آباد populated place
خانی آباد populated place
خجير populated place
خجير hill
خراجی populated place
خراجی populated place
خربز دره valley
خربندوان populated place
خر حشير populated place
خر خشير populated place
خر خشين populated place
خر سور populated place
خرسين populated place
خرسنگ area
خردو populated place
خرين populated place
خركرو populated place
خره populated place
خره populated place
خرم آباد populated place
خرم دشت populated place
خرم دشت populated place
خر گرو populated place
خرگو populated place
خرگوشی populated place
خرگوشی populated place
خرگی populated place
خزكدر populated place
خزن كله populated place
خسبان stream
خسبان populated place
خسرو populated place
خسروان populated place
خسروان populated place
خسرو آباد populated place
خسرو آباد populated place
خشك كاری populated place
خشكه populated place
خشنگان populated place
خعر populated place
خدروگن populated place
ختك populated place
خواجه جمال اد دين populated place
خواجه جمال الدين populated place
خواجه ولئ سفلى populated place
خواجه ولئ عليا populated place
خوارس populated place
خوارس abandoned populated place
خور populated place
خور populated place
خورائين populated place
خوراعين populated place
خوران strait
خور جاسك inlet
خور جعفری channel
خور خاران populated place
خور خران populated place
خور خوران populated place
خور خوران inlet
خورشكاب farm
خوريستان populated place
خورين populated place
خورين populated place
خورين populated place
خورين populated place
خور كيش bay
خورنخيلو inlet
خور ماشه bay
خور مبارك inlet
خور مسهه inlet
خور مغان orchard
خورمهدان بالا populated place
خورگو populated place
خوزن كلا populated place
خوزنكلا populated place
خوزن كلايه populated place
خوشكوه populated place
خوشكيزو populated place
خوش كلا populated place
خوشنگان populated place
خوشهنگام populated place
خوشگيزو populated place
خود رو populated place
خود روگان populated place
خودكاوند populated place
خووارس populated place
خوكدانی populated place
خون سرخ populated place
خونيك populated place
خونه ورز farm
خونۀ ورز farm
خيابان طرشت road
خيابان شاه رز road
خيابان آيزنهاور street
خيارو populated place
خيارو populated place
خيارو populated place
خير آباد abandoned populated place
خير آباد populated place
خير آباد populated place
خير آباد populated place
خيكان populated place
خيل populated place
خلازير populated place
خلازيل populated place
خلالنجی farm
خلج آباد populated place
خلس populated place
خلفانی populated place
خلو populated place
خلوص populated place
خليج جاسك bay
خليج غربئ جاسك bay
خليج ديرستان bay
خليج مغويه bay
خليف آباد populated place
خليل populated place
خليل آباد populated place
خنار abandoned populated place
خن بالا populated place
خنجر آباد populated place
خن سرخ populated place
خنميد populated place
خنميد populated place
خمار populated place
خمار آباد populated place
خمار آباد populated place
خمار قلندران populated place
خماسی populated place
خمده populated place
خمده populated place
خمده populated place
خمير populated place
خميری populated place
خميده populated place
خچيره populated place
رائيز populated place
رابك populated place
رابك populated place
رابگ populated place
راحت آباد populated place
راس بوستانه cape
راس دستكان cape
راونگ populated place
رايك populated place
راه آهن سيمين دشت railroad station
راهدار mountain
راهدار گدار populated place
رامشهر populated place
رامين populated place
رامه بالا populated place
رامه پائين populated place
رامۀ بالا populated place
رامۀ پائين populated place
رباط كريم administrative division
رباط كريم populated place
ربگ populated place
رحيم آباد populated place
رحيم آباد populated place
رحيم آباد abandoned populated place
رحمتاباد كوير populated place
رخش populated place
رز populated place
رزدر corral
رزوئيه populated place
رزك populated place
رزك populated place
رزكان نو populated place
رس جاسك cape
رستاق populated place
رستغ populated place
رستم آباد populated place
رستم آباد populated place
رستم آباد populated place
رستم آباد populated place
رستمی populated place
رسفماباد مصدق populated place
رسنان populated place
رضاباد صوفيان populated place
رضا آباد populated place
رضوان populated place
رضياباد بالا populated place
رضياباد پائين populated place
رضی آباد populated place
رضی آباد populated place
رضی آباد بالا populated place
رضی آباد حريری populated place
رضی آباد پائين populated place
رشاب در populated place
رشته كوهای البرز mountains
رشتۀ البرز mountain
رشتۀ البرز mountains
رشيد آباد populated place
رءس الكوه point
رءس بستانو point
رءس بستانو point
رءس بستانو cape
رءس بستانه cape
رءس بستانه cape
رءس جاسك cape
رءس خارگو cape
رءس دستكان cape
رءس ككون cape
رءس ككون cape
رءس كهون cape
رءس لافت cape
رءس ميدانل point
رءس ميدانی point
رتن populated place
رته populated place
رفيع آباد abandoned populated place
روحفزا populated place
روخ populated place
روستاق populated place
روستای سفيدار populated place
روشلسج populated place
روشن آبدر populated place
روش نيمچ populated place
رود افشان populated place
رودان populated place
رودان دژ stream
رود انگهران stream
رود باحمدی stream
رود بار stream
رودبار populated place
رودبار populated place
رود بارك populated place
رود بارك populated place
رودبار گوده populated place
رود بريزك stream
رود جاجرود stream
رود جگين stream
رود جگين stream
رودخانه populated place
رودخانه اورينز stream
رودخانه جاماش stream
رودخانه جعفری intermittent stream
رودخانه جغين stream
رودخانه جلابی stream
رودخانه رهبران stream
رودخانه سرخه حصار stream
رودخانه شاه چای stream
رودخانه شور stream
رودخانه آباد populated place
رودخانه آب قلمون intermittent stream
رودخانه آقاسين stream
رودخانه آه stream
رودخانه داوری intermittent stream
رودخانه در خونيش stream
رودخانه در پهن stream
رودخانه دهيردان stream
رودخانه دماوند stream
رودخانه دماوند stream
رودخانه كاهكن stream
رودخانه كرئی stream
رودخانه كرئی stream
رودخانه كرج stream
رودخانه كريم آباد stream
رودخانه كورنگ stream
رودخانه كورک stream
رودخانه نز stream
رودخانه مزرعه intermittent stream
رودخانه مشاری stream
رودخانه مقام intermittent stream
رودخانه مهران stream
رودخانه کرج intermittent stream
رودخانه کلم stream
رودخانه گرازی stream
رودخانه گرم آبی stream
رودخانه گز stream
رودخانه گيشی intermittent stream
رودخانه چيل stream
رودخانه چلپی stream
رودخانۀ ئيلرو stream
رودخانۀ افجه stream
رودخانۀ اورونز stream
رودخانۀ اوليا stream
رودخانۀ الرم stream
رودخانۀ اليكا stream
رودخانۀ انگهران stream
رودخانۀ امامه stream
رودخانۀ بازغ stream
رودخانۀ بر populated place
رودخانۀ بريزك stream
رودخانۀ بريک stream
رودخانۀ بشيراز stream
رودخانۀ بياسك stream
رودخانۀ بياسك stream
رودخانۀ بيريزگ stream
رودخانۀ بهمدی stream
رودخانۀ بهمدی stream
رودخانۀ جاجرود stream
رودخانۀ جارجارا stream
رودخانۀ جاسك stream
رودخانۀ جعفر آباد stream
رودخانۀ جغين stream
رودخانۀ جونك stream
رودخانۀ جونك stream
رودخانۀ جلابی stream
رودخانۀ جنشود intermittent stream
رودخانۀ جگين stream
رودخانۀ جگين stream
رودخانۀ حسن لنگی stream
رودخانۀ حيمن stream
رودخانۀ خور stream
رودخانۀ خورجل stream
رودخانۀ خيز رودبار stream
رودخانۀ رودان stream
رودخانۀ رودهن stream
رودخانۀ ساواشی stream
رودخانۀ ساوشی stream
رودخانۀ سرود stream
رودخانۀ سولقان stream
رودخانۀ سيروندی stream
رودخانۀ سيدك stream
رودخانۀ شاه بلاغی stream
رودخانۀ شاه چائی stream
رودخانۀ شور stream
رودخانۀ شوراب stream
رودخانۀ شهرستانك stream
رودخانۀ شهرستانك stream
رودخانۀ شمشك stream
رودخانۀ ءونك stream
رودخانۀ آرنگو stream
رودخانۀ آرمگو stream
رودخانۀ آهار stream
رودخانۀ عمرك stream
رودخانۀ داروسر stream
رودخانۀ دركه intermittent stream
رودخانۀ دركه stream
رودخانۀ درهمان stream
رودخانۀ درگاه stream
رودخانۀ دزدان stream
رودخانۀ دو آب stream
رودخانۀ دلدل intermittent stream
رودخانۀ ده شيخ intermittent stream
رودخانۀ تار stream
رودخانۀ تار stream
رودخانۀ تار stream
رودخانۀ ورينز stream
رودخانۀ ياسك stream
رودخانۀ يرا stream
رودخانۀ يرا stream
رودخانۀ كابريك stream
رودخانۀ كاشانی stream
رودخانۀ كاشكوه intermittent stream
رودخانۀ كاشه كوه intermittent stream
رودخانۀ كاشگور stream
رودخانۀ كان intermittent stream
رودخانۀ كاهكن stream
رودخانۀ كرج stream
رودخانۀ كرج stream
رودخانۀ كرج stream
رودخانۀ كردر stream
رودخانۀ كرك stream
رودخانۀ كور سفيد stream
رودخانۀ كورك stream
رودخانۀ كورك stream
رودخانۀ كوكورو intermittent stream
رودخانۀ كيگا stream
رودخانۀ كيگاه stream
رودخانۀ كل stream
رودخانۀ كلورد stream
رودخانۀ كلورو stream
رودخانۀ كندر stream
رودخانۀ كهوتن stream
رودخانۀ كهناب stream
رودخانۀ كهن آب stream
رودخانۀ كهنه stream
رودخانۀ كمسور intermittent stream
رودخانۀ پاهتك stream
رودخانۀ پشتگر stream
رودخانۀ پوست پير intermittent stream
رودخانۀ پوشت پير intermittent stream
رودخانۀ پيرچيلی stream
رودخانۀ قلعه موئی stream
رودخانۀ لالان stream
رودخانۀ ناصر آباد stream
رودخانۀ هبله رود stream
رودخانۀ هرای stream
رودخانۀ هوير stream
رودخانۀ هوير stream
رودخانۀ هيمن stream
رودخانۀ هيمن stream
رودخانۀ مازابی stream
رودخانۀ ميناب stream
رودخانۀ ميگون stream
رودخانۀ ملكن stream
رودخانۀ منجگر stream
رودخانۀ منحكر stream
رودخانۀ مگی stream
رودخانۀ گابريك stream
رودخانۀ گاهگن stream
رودخانۀ گرو stream
رودخانۀ گرو stream
رودخانۀ گرمابدر stream
رودخانۀ گدو intermittent stream
رودخانۀ گتاو stream
رودخانۀ گوا stream
رودخانۀ گوا stream
رودخانۀ گودر stream
رودخانۀ گلو stream
رودخانۀ گلو stream
رودخانۀ گلم آبی stream
رودخانۀ چالاك stream
رودخنه رودن stream
رودخنۀ خور stream
رودر populated place
رودر بالا populated place
رود رودان stream
رودر نيز populated place
رود شور stream
رود شور stream
رود دزدان stream
رود تار stream
روديان populated place
رودك populated place
رود كرئی stream
رود كرای stream
رود كرج stream
رود كول stream
رود كل stream
رود كل stream
رود كنه stream
رود لار stream
روده populated place
رود هن populated place
رودهن populated place
رود هند stream
رود ميناب stream
رود مقام intermittent stream
رود مهران stream
رود گز stream
رود گوا stream
رود گوده stream
رود گل stream
روتان populated place
روتان populated place
روته populated place
روفۀ حاجی محل populated place
روي در populated place
رويدر populated place
رويدر populated place
رويدر سفلى populated place
رويل گز oil pipeline terminal
روپشته populated place
رون populated place
رونده populated place
رونگ populated place
روگن populated place
روچ populated place
روی در populated place
ريحان آباد populated place
ريسی جان populated place
ريدر populated place
ريون populated place
ريكان populated place
رينن populated place
ريه populated place
ريه populated place
ريگو populated place
ريگو populated place
ريگو populated place
ريگو جهانشاهی populated place
ركن آباد populated place
رن populated place
رن populated place
رندان populated place
رندان populated place
رنگ رز populated place
رهبران populated place
رهدار populated place
رهيم آباد ruin
رميله populated place
رميله populated place
رمكان populated place
رمكان populated place
رمله populated place
رمله populated place
رمنده populated place
رمه چاه populated place
رمچاه populated place
رگاب populated place
ری زمين populated place
زايگان populated place
زايگان populated place
زان populated place
زرابخانه populated place
زراشوب section of populated place
زرستان populated place
زرشكی populated place
زرغنده section of populated place
زردبند populated place
زردبند populated place
زرد بند لشكرك populated place
زرد بند لشگرك farm
زرد بند لشگرك populated place
زردر populated place
زردستان populated place
زرد آب populated place
زر ده populated place
زروان دره valley
زرين كوه mountain
زرك populated place
زركان populated place
زرنان populated place
زرنان بالا populated place
زرنان پائين populated place
زره populated place
زرهدر populated place
زر گاه ruin
زرگنده section of populated place
ززيرت فارور island
زواره بيد populated place
زواره ور populated place
زيارت populated place
زياد آباد farm
زيبا شهر populated place
زيءباد populated place
زيوان populated place
زينن populated place
زكی آباد populated place
زلف آباد abandoned populated place
زلف آباد farm
زندان قصر prison
زندان هارون ruin
زندان هارون الرشيد ruin
زنگ ده farm
زه كش farm
زمان آباد abandoned populated place
زمان آباد populated place
زمان آباد abandoned populated place
زمين دميل populated place
ساجدی populated place
ساحبپرانييه populated place
ساحبپرانيه populated place
ساران populated place
سادات محله populated place
سادويج point
سادويج populated place
ساديچ populated place
ساوجبلاغ populated place
سالار farm
سالور populated place
ساله آباد populated place
سبو بزرگ populated place
سبو كوچك populated place
سبوی بزرگ populated place
سراب populated place
سرانژا populated place
سربسی populated place
سربند populated place
سربندان populated place
سر جوب populated place
سر جوی populated place
سرحدان populated place
سرحدان پئين populated place
سرخاب populated place
سرخ حصار farm
سرخ حصار populated place
سرخ حصار populated place
سرخ حصار farm
سرخ حصار farm
سرخر populated place
سرخدر populated place
سرخه populated place
سرخه حصار farm
سرخه حصار farm
سرخه زمين plain
سرخه دره populated place
سرخه ده populated place
سرخ چشمه populated place
سر زيارت populated place
سرشكی farm
سر آسياب populated place
سردار پائين populated place
سردنگ كميز populated place
سرود stream
سرو دار populated place
سرودار populated place
سرودار بالا populated place
سرودار پائين populated place
سرين تور populated place
سرين توتو farm
سرك populated place
سركوه populated place
سر پورك آه populated place
سرلومان populated place
سرهه populated place
سر ماشه point
سرگل populated place
سر چوب populated place
سر چمند populated place
سعادت آباد populated place
سعات آباد populated place
سعداباد املاك populated place
سعد آباد populated place
سعد آباد populated place
سعيد آباد populated place
سعيد آباد populated place
سعيد آباد populated place
سعيد آباد populated place
سد امير كبير dam
سد طالقان dam
سد تنظيمی dam
سدت مهله populated place
سد فرحناز dam
سد فرحناز پهلوی dam
سديج populated place
سديچ populated place
سديچ populated place
سد كرج dam
سد لتيان lake
سد لتيان dam
سد لتيان dam
سفر آباد farm
سفيدار populated place
سفيدارك populated place
سفيدستان populated place
سفيد كمر populated place
سفيد كمر پائين populated place
سوادر populated place
سوره populated place
سوش آباد populated place
سولقان populated place
سوهان populated place
سوهان populated place
سوهانك populated place
سوهانك populated place
سيارك populated place
سيا سنگ قديم populated place
سيال military base
سياه بيشه populated place
سياه بند populated place
سياه بند populated place
سياه بند populated place
سياه بند populated place
سياه رود stream
سياه رود stream
سياهسر populated place
سياه سنگ populated place
سياه سنگ populated place
سياه سنگ populated place
سياه سنگ قديم populated place
سياه آب stream
سياه آب ادران intermittent stream
سياه دره abandoned populated place
سياه ده populated place
سياه كران camp
سياه كلان populated place
سياه چال mountain
سياه چشمه populated place
سياه چشمه populated place
سيبان دره populated place
سيبستان populated place
سيجان populated place
سيرا populated place
سيرود stream
سيستان farm
سيد آباد populated place
سيد آباد populated place
سيد آباد populated place
سيد محله populated place
سيفاباد خالصه populated place
سيفاباد پل كردان populated place
سينا populated place
سينك populated place
سيمون farm
سيچال mountain
سكران چال populated place
سقر چين populated place
سقرچين populated place
سقز دره populated place
سقز دره populated place
سقز دره populated place
سلار آباد abandoned populated place
سلطان آباد populated place
سلطنت آباد section of populated place
سلغن populated place
سلتان درۀ بالا populated place
سلتان درۀ پائين populated place
سلتنتبد section of populated place
سلور populated place
سليمانيه farm
سل لازور populated place
سله بن populated place
سلمان populated place
سلمان آباد populated place
سلمان آباد populated place
سلمان آباد populated place
سلمبر populated place
سلم سولك farm
سلميان populated place
سلمهئی populated place
سناردك populated place
سنارك populated place
سنجاريان populated place
سنكان populated place
سنگاب populated place
سنگان populated place
سنگان بالا populated place
سنگان وسط populated place
سنگان پائين populated place
سنگبن populated place
سنگريان populated place
سنگ دروازه populated place
سنگ تراشان populated place
سنگ كوه farm
سهرابيه populated place
سگنی farm
سیاه سنگ populated place
صادق آباد farm
صالحاباد صادق populated place
صالح آباد populated place
صالح آباد populated place
صالح آباد populated place
صالح آباد locality
صاله آباد populated place
صحت آباد populated place
صخرۀ صدفی rock
صوفی آباد populated place
صومعۀ كردان populated place
صنم populated place
ضياء آباد populated place
طاحونه populated place
طارس populated place
طارند سفلى populated place
طارند عليا populated place
طارند پائين populated place
طاعونه populated place
طالب آباد populated place
طاليان populated place
طاهر آباد populated place
طرشت populated place
طرود populated place
طرند بالا populated place
طغان populated place
طورقوز آباد populated place
طهنه populated place
شاطره populated place
شاد آباد farm
شاد آباد populated place
شاديمن populated place
شاد مهن populated place
شادمهن populated place
شاد مهند populated place
شاه بك populated place
شاه بلاغی populated place
شاه بلاغی stream
شاه رود stream
شاهزاده حسن shrine
شاهزاده غفار shrine
شاهزاده محمد زيد populated place
شاهزاده مهمد shrine
شاهستان populated place
شاه طره populated place
شاه آباد railroad station
شاه آباد populated place
شاه آباد section of populated place
شاه آباد populated place
شاه آباد populated place
شاه عبد العظيم shrine
شاهين شهر populated place
شاه پسند populated place
شاه پل populated place
شاه نشين area
شاه چای intermittent stream
شريف آباد farm
شريف آباد populated place
شريف آباد farm
شركت خانه populated place
شركت شير و گوشت تهرن farm
شركت دامپروری و كشاورزئ لبن populated place
شركت گيوار factory
شعيباباد نو populated place
شعيباباد نو populated place
شعيب آباد populated place
شد آباد populated place
شتر خار populated place
شتر خوار populated place
شور stream
شور stream
شور populated place
شور populated place
شوران populated place
شوركاب populated place
شوره populated place
شورهزار مهركان intermittent salt lake
شورهزار مهرگان intermittent salt lake
شوش آباد populated place
شوهانك populated place
شياس populated place
شيخ حسن populated place
شيخ وزا populated place
شير پلا camp
شيشه سازی مينا factory
شيو populated place
شيو populated place
شيو populated place
شيووه populated place
شكر بيگلو sheepfold
شكر بيگلو sheepfold
شكر آب farm
شكر آب stream
شكر آب stream
شكر آباد populated place
شكر آباد abandoned populated place
شكن كلك populated place
شلنك populated place
شلنك populated place
شلمبه populated place
شلمزار populated place
شلمزار populated place
شناس populated place
شنكزار farm
شهر populated place
شهر populated place
شهرستان populated place
شهرستان اسلامشهر populated place
شهرستان رباط كريم second-order administrative division
شهرستان ری second-order administrative division
شهرستان سواجبلاغ second-order administrative division
شهرستان شهريار second-order administrative division
شهرستان شميرانات second-order administrative division
شهرستان دماوند second-order administrative division
شهرستان تهران second-order administrative division
شهرستان فيروزكوه second-order administrative division
شهرستان ورامين second-order administrative division
شهرستانك populated place
شهرستانك populated place
شهرستان كرج second-order administrative division
شهرستان پاكدشت second-order administrative division
شهرستان نظر آباد second-order administrative division
شهر آباد populated place
شهر آباد abandoned populated place
شهر آباد populated place
شهرو populated place
شهر وليعهد locality
شهريار railroad station
شهريار populated place
شهريار populated place
شهرك populated place
شهرك انديشه populated place
شهرك انقلاب populated place
شهرك امام حسن مجتبى populated place
شهرك امير آباد populated place
شهرك باقر آباد populated place
شهرك بهشتی populated place
شهرك جليل آباد populated place
شهرك خاور شهر populated place
شهرك خير آباد populated place
شهرك رسالت populated place
شهرك رضوانيه populated place
شهرك زعفرانيه populated place
شهرك سد لتيان populated place
شهرك صادقيه populated place
شهرك صالحاباد شرقی populated place
شهرك صالحاباد غربی populated place
شهرك طالقانی populated place
شهرك طالقانی populated place
شهرك آزاديه populated place
شهرك غياث آباد populated place
شهرك دانش populated place
شهرك دانشگاه populated place
شهرك دريا populated place
شهرك فخر يران populated place
شهرك فلسطين populated place
شهرك ولئ عصر بوم هن populated place
شهرك كاظم آباد populated place
شهرك كورش populated place
شهرك پرندك populated place
شهرك پيكان شهر populated place
شهرك قدس populated place
شهرك قدس populated place
شهرك قيام دشت populated place
شهرك ناز populated place
شهرك ناز populated place
شهرك نهال و بذر populated place
شهرك هاشميه populated place
شهرك مرغك populated place
شهرك مدرس populated place
شهرك مهندسی زراعی populated place
شهرك گلستان populated place
شهرك گلدشت populated place
شهرك چشمه populated place
شهر قشلاق populated place
شهرن populated place
شهرک ولی عصر section of populated place
شهين دشت populated place
شهپر populated place
شمرن administrative division
شمس آباد abandoned populated place
شمس آباد populated place
شمس آباد farm
شمس آباد populated place
شمس آباد populated place
شمس آباد populated place
شمس آباد farm
شمشك populated place
شمشك بالا populated place
شميران administrative division
شميرانات populated place
شميرانات administrative division
ءارسين populated place
ءسينه populated place
ءشم هودو populated place
ءميران populated place
ءميران populated place
ءميران populated place
ءميران گاوبندی populated place
آئينستان farm
آبا باريك populated place
آب الی farm
آب انجيرك populated place
آب باريك populated place
آب باريك farm
آب باريك populated place
آب باريك populated place
آب برگ stream
آب رندان stream
آبزن populated place
آب زندگانی spring
آب زندگانی farm
آب زمين abandoned populated place
آب زمينو abandoned populated place
آب سرد populated place
آبسوره populated place
آب سياه پلاس stream
آب سياه پلاس stream
آب سنگان stream
آب سنگان stream
آبشار كارا stream
آبشوئيه populated place
آب شهر populated place
آب شهر populated place
آب آقا garden
آب آقائی garden
آب آقه garden
آب آهنگرك stream
آب علی farm
آب دنو populated place
آب دنو populated place
آب دهنو populated place
آب تالون stream
آب ورزن spring
آبين populated place
آبكوه دره valley
آبكوهی populated place
آب كيگا stream
آبكلاه farm
آب كهور farm
آب پشكنك stream
آب پشكنك stream
آب پيش populated place
آب قزقون چای stream
آب لاينز stream
آب لانيز stream
آب لانيز stream
آب نيك populated place
آبنيك populated place
آب مار populated place
آبماه populated place
آب محمدی populated place
آب مورود stream
آب مورود stream
آب مورود stream
آب گرد populated place
آب گرم گنو populated place
آب گزان populated place
آب گزان پاكو populated place
آبگزان پاكوه populated place
آب چهل بره intermittent stream
آجان populated place
آجربست populated place
آجين دجين populated place
آحمداباد اعتماد اد دوله populated place
آحمداباد كاشانی populated place
آخر بدين populated place
آخور بدين populated place
آخور بدين populated place
آخور بدين populated place
آخوند populated place
آخوند populated place
آراد populated place
آرا كوه mountain
آران populated place
آردان populated place
آردينه populated place
آرتون populated place
آرو populated place
آريان populated place
آرنگو بالا populated place
آرنگوي بالا populated place
آرمگو populated place
آزادبر populated place
آزاد شهر populated place
آزادشهر populated place
آسارا populated place
آسور populated place
آسياب populated place
آسياب populated place
آسياب درگاه populated place
آسكان populated place
آسكان populated place
آسمان كوه mountain
آشوب populated place
آشور populated place
آشكارا populated place
آغاسين پائين populated place
آغشت populated place
آغشت populated place
آغوشكدل populated place
آغ قوئی populated place
آغچه حصار populated place
آدران populated place
آدران populated place
آدرن populated place
آتشان populated place
آتشان populated place
آتشه populated place
آفرين populated place
آفتابدر populated place
آفتاب كوه mountain
آوين بالا populated place
آوين عليا populated place
آوه populated place
آيو چای spring
آينه ورزان populated place
آيگان populated place
آيگل populated place
آقاسين populated place
آقاسين بالا populated place
آقاسين پائين populated place
آقچين populated place
آلائی populated place
آلارد populated place
آلوءك populated place
آلوءك populated place
آل مهتران abandoned farm
آل مهتريان abandoned farm
آنا abandoned populated place
آنخر populated place
آنی گور populated place
آهار populated place
آهون palm grove
آهيه populated place
آهنگرك farm
آگشك populated place
ظلم آباد populated place
ظهير آباد populated place
عاشقان populated place
عايشه آباد populated place
عالم زمين populated place
عالی احمدان populated place
عالی احمدان populated place
عالی دره valley
عباساباد بزرگ populated place
عباساباد جاجرود populated place
عباساباد جالرود populated place
عباساباد ضرغام populated place
عباساباد كوچك populated place
عباساباد لرنی populated place
عباس آباد populated place
عباس آباد populated place
عباس آباد populated place
عباس آباد farm
عباس آباد populated place
عباس آباد populated place
عباس آباد section of populated place
عباسييه farm
عباسيه farm
عباسی reservoir
عباديه populated place
عبساباد طوسی populated place
عبد امام populated place
عبد آباد populated place
عبدلاباد گردنه populated place
عبدلاهاباد اجاق populated place
عبدلاهاباد رضائيه populated place
عبدلاه آباد populated place
عبدل آباد populated place
عبدل آباد section of populated place
عبدل آباد populated place
عبدل آباد populated place
عبدل آباد populated place
عرب آباد populated place
عزيز آباد populated place
عزيز آباد populated place
عزيز آباد farm
عزيز آباد farm
عسكر آباد populated place
عسلو populated place
عسگراباد عباسی populated place
عسگر آباد populated place
عسگر آباد populated place
عسگری populated place
عسگری populated place
عصمت آباد populated place
عظيم آباد populated place
عظيميه locality
عدل آباد populated place
عيسى آباد populated place
عين ورزان populated place
علائين populated place
علاقبند populated place
علا ملك populated place
علفدان abandoned populated place
علياباد اهيه populated place
علياباد باغ خواص populated place
علياباد خرابه populated place
علياباد زواره بيد populated place
علياباد درازه populated place
علياباد والی populated place
علياباد كله عمر populated place
علياباد كله عمر populated place
علياباد پائين populated place
علياباد قاجار populated place
علياباد قرائی populated place
علياباد محيط populated place
علياباد موقوفه abandoned populated place
علياباد ميرزا ابلقاسم خانی populated place
علياباد گونه populated place
علياء populated place
عليزان stream
علی خانی populated place
علی سيد populated place
علی شاه عوض populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد populated place
علی آباد abandoned populated place
علی آباد locality
علی غلامی populated place
علی ملك populated place
عماد آورد populated place
عمانی populated place
عمانی populated place
عمامۀ ده بالا populated place
عمامۀ پائين populated place
عمر آباد populated place
عمر آباد populated place
عموك populated place
عموك بال populated place
عموك بالا populated place
عموك پئين abandoned populated place
غار رودفشان cave
غار شرقی cave
غاف populated place
غرزه populated place
غشم island
غدير populated place
غدهر area
غتب ابد populated place
غورزه populated place
غياث آباد populated place
غيبی populated place
غيش رود intermittent stream
غيل populated place
غيل populated place
غلت populated place
غليظه populated place
غلهك section of populated place
غلهك populated place
غنياباد پائين populated place
غنی آباد populated place
داربست farm
داربست populated place
داربست populated place
دار آباد populated place
داروبست farm
داروبست populated place
داروبست populated place
داريوش populated place
دار پيشين palm grove
دارپيشين palm grove
دارچال populated place
داور آباد populated place
داوری populated place
داودی populated place
داوود آباد populated place
داوودييه populated place
داووديه populated place
داوود ماليه populated place
دانشگاه حرفهئی college
داهيكن populated place
داهی كند populated place
دامائی populated place
دامدارئ برين farm
دامدارئ ملارد populated place
دب populated place
دب populated place
دب الجرامی populated place
دبستان اليامه school
دبستان اميری school
دبستان باباعيان school
دبستان باختر school
دبستان ببكن school
دبستان بهمن school
دبستان خاقانی school
دبستان رازی school
دبستان رزا عييه school
دبستان رزاعيه school
دبستان رضا پهلوی school
دبستان رودكی school
دبستان ساسان school
دبستان سولقان school
دبستان سپهبد توفانين school
دبستان صفداری populated place
دبستان شاپور غلمرزا school
دبستان شجری school
دبستان عسمی school
دبستان درسن آباد school
دبستان درسن آباد school
دبستان دولتئ توچال school
دبستان دولتئ فردوسی school
دبستان دكتر شهابی school
دبستان تج كيان school
دبستان تهران شرق school
دبستان كند بالا school
دبستان كند عليا school
دبستان پروين اعطصامی school
دبستان قلعه نو غار school
دبستان نظم وفا school
دبستان مهان school
دبستان گارد school
دبستان گلستان school
دبترستان هرمز آرش school
دبيرستان امير اءلم school
دبيرستان بدی school
دبيرستان جام جم school
دبيرستان ساسان school
دبيرستان سپاس school
دبيرستان شهر آر school
دبيرستان دختن فرح school
دبيرستان دكتر صورتگر school
دبيرستان فرحناز پهلوی school
دبيرستان فرحناز پهلوی school
دبيرستان فيز school
دبيرستان كيوان school
دبيرستان هكيم الملك school
دبيرستان هكيم الملك school
دبيرستان مريم school
دبيرستان ژاندرك school
دجمبيلان populated place
دراز تنگ valley
دراز تنگ area
درازه populated place
دراز ميان populated place
درازی populated place
درا پی populated place
دراپی populated place
در انار farm
دراگاه populated place
دراگاه populated place
در بالا populated place
دربالا populated place
دربند populated place
دربند سر populated place
دربند سر populated place
درجستان populated place
در جتان populated place
درجگی populated place
در حصار populated place
در خرائی populated place
درخت بيد populated place
درشت populated place
درشهر populated place
در آگاه populated place
درده populated place
در توجان populated place
درو populated place
درو populated place
دروازه abandoned populated place
دروازۀ امام farm
درورجه farm
دروس populated place
درويس plain
دريابيك populated place
دريا بيگ populated place
دريا بيگ populated place
درياچۀ تار lake
درياچۀ فرحناز پهلوی lake
درياچۀ هوير lake
دريوك pond
دريوك pond
دريچۀ لتيان lake
دركئيه populated place
دركاه populated place
دركوئيه populated place
در كوه populated place
دركه populated place
در كهور populated place
در كهور populated place
در پهن populated place
درنيام populated place
درنيام populated place
در هاش ruin
دره انار farm
دره باغ populated place
دره بختی stream
دره جنی valley
دره رزك valley
دره سر farm
دره سياه پلاس valley
دره شور stream
دره دختران populated place
دره ديمه valley
دره ده populated place
دره كندرو valley
دره ميلارد valley
درهمن كوه mountain
دره گز populated place
درمنگه شبير facility
درژكی populated place
درگاه populated place
درگز populated place
درگز populated place
درگزو populated place
درگزو populated place
در گور populated place
در گير populated place
درگير populated place
درگن populated place
درگن populated place
درگن populated place
درگهان populated place
درۀ بارو valley
درۀ خرگوش نو farm
درۀ سياه پلاس stream
درۀ شور آق valley
درۀ شمشك valley
درۀ تلو valley
درۀ كرمستج valley
درۀ كرموستج valley
درۀ كرموستج valley
درۀ كرموسته valley
درۀ كلنو valley
درۀ قمش valley
درۀ لاوار valley
درۀ لجنی stream
درۀ لوارك valley
درۀ نعل شكن ravine
درۀ مدان valley
درۀ گال يان valley
درۀ چشمه يورد valley
دزاشوب section of populated place
دزاشيب section of populated place
دزا دره valley
دزدر corral
دزد آباد populated place
دزك populated place
دزكه populated place
دزگ populated place
دستجرد populated place
دستخرد populated place
دستگرد abandoned populated place
دستگرد populated place
دسكی populated place
دسک populated place
دشعون populated place
دشت area
دشتبان populated place
دشتبان populated place
دشتك populated place
دشت كنو populated place
دشت مارم area
دشت مارم area
دشتی populated place
دشك سلی area
دشن تپ section of populated place
دشن تپه section of populated place
دشگون populated place
دد populated place
ددر populated place
ددی populated place
دتويۀ بالا populated place
دتويۀ پائين populated place
دفاری populated place
د فوری populated place
دفوری populated place
دوازده امام shrine
دوازده امام farm
دوازده امام farm
دو استخری populated place
دو برادران populated place
دو برجی populated place
دو جمبيلان populated place
دو جميلان populated place
دوراهگاه populated place
دور بنام populated place
دوربنی populated place
دوربنی populated place
دور موش populated place
دوز عنبر populated place
دو زده امام farm
دو سرخ populated place
دوستان تپ section of populated place
دوستكو populated place
دوستكوه populated place
دوشان تپه section of populated place
دوشن تپ section of populated place
دو آب populated place
دو آب populated place
دو در populated place
دو دران populated place
دو دران populated place
دودو farm
دودو farm
دودو populated place
دودو populated place
دو تويه populated place
دو تويۀ بالا populated place
دوتويۀ سفلى populated place
دوتويۀ عليا populated place
دو تويۀ پائين populated place
دوين populated place
دوين populated place
دوكون populated place
دو كوه populated place
دوكوه mountain
دولاب populated place
دولاب section of populated place
دولت آباد populated place
دولت آباد farm
دولت آباد populated place
دولت آباد section of populated place
دولت آباد farm
دون populated place
دون populated place
دوم populated place
دومرخ populated place
دوم شهر populated place
دوگردان populated place
دو چناران farm
ديرستان populated place
ديرستان populated place
ديرستان بی bay
ديريز populated place
دير كاج populated place
ديزان populated place
ديزين populated place
ديوان populated place
ديقاچين populated place
ديناران populated place
دينار آباد populated place
دينار آباد populated place
دين آباد كوه mountain
ديهون populated place
ديمغوئيه populated place
ديمقان populated place
ديمقوئيه populated place
دكوه populated place
دلالان populated place
دلالن populated place
دلالن populated place
دلبودنی populated place
دل چائی populated place
دلی چائی stream
دلی چاه stream
دلی چاه populated place
دلی چای stream
دلی چای stream
دن populated place
دنبليد populated place
دن عبس populated place
دنگيزك populated place
دنگه اندرمان populated place
ده populated place
ده امام farm
ده بارز populated place
ده حسن populated place
دهخدا populated place
ده خوردو populated place
ده خير populated place
ده رودخانه جغدر populated place
ده رودخانه جغدر populated place
دهريز populated place
دهستان بالا populated place
ده سيد farm
ده شاد بالا populated place
ده شاد پائين populated place
ده شاه populated place
ده شاه بالا populated place
ده شاه پائين populated place
ده شاهی بالا populated place
ده شاهی پائين populated place
ده آب كهو farm
ده آب كهور farm
ده عباس populated place
ده عباس populated place
ده تل populated place
ده تل populated place
ده تل populated place
ده تنگه farm
ده فاری populated place
دهو populated place
ده وسطى populated place
دهوين populated place
دهون populated place
دهين populated place
دهين populated place
دهك populated place
ده كاشبركان populated place
ده كاشپركان populated place
ده كريم abandoned populated place
دهكده populated place
دهكدۀ طالقانی populated place
ده كوت abandoned populated place
ده قائد populated place
دهلر populated place
دهنار populated place
ده نارمك populated place
ده نو populated place
ده نو populated place
ده نو populated place
ده نو populated place
ده نو populated place
ده نو populated place
ده نو populated place
دهنو populated place
ده نو خواجه populated place
ده نو خواجه populated place
ده نو خواجه populated place
ده نو خواجه populated place
دهنو دراگاه populated place
دهنو درگه populated place
ده نو مراغ populated place
دهنو مرغ populated place
ده نو مير populated place
ده نومير populated place
ده نوی مراغ populated place
دهن مرنگ stream mouth
دهنۀ مرنگ stream mouth
ده هنگ populated place
ده هنگ populated place
ده هنگ populated place
ده ماسين populated place
ده ماسين populated place
ده مغان populated place
ده مويز populated place
ده مويز populated place
ده ملا populated place
ده ملايان populated place
دهک farm
ده گردان populated place
ده گون abandoned populated place
ده گون populated place
ده گل كن populated place
دماغه كوه point
دماغۀ درف cape
دماغۀ ميدانی point
دماوند stream
دماوند populated place
دماوند populated place
دم باريكو populated place
دم باريكو populated place
دمرخ populated place
دمز آباد populated place
دمز آباد populated place
دمشر خورگو populated place
دم شهر palm grove
دمشهر populated place
دم تنگ populated place
دم تنگ populated place
دم تنگ باغ populated place
دم تنگ باغ populated place
دميلو populated place
دميلو populated place
دمی آقا populated place
دژگان populated place
دگير populated place
دی آقا populated place
تاربيشه farm
تار رود stream
تارس populated place
تارس populated place
تاسكن populated place
تاوونه populated place
تالون abandoned populated place
تالقان populated place
تاهر آباد populated place
تبائين populated place
تبرزين populated place
تجريش populated place
تجرك بالا populated place
تجرك بالا آب علی farm
تجره populated place
تخت جنگی area
تخت خزكدر populated place
تخت شرقی castle
تخت يارمين populated place
تختها farm
تخته ‌ها farm
تخت چنار farm
ترش انبه populated place
ترعه خوران strait
ترك آباد populated place
ترك آباد populated place
ترك مجرعه populated place
ترك مزرعه populated place
تركمن populated place
ترپاق قلعه populated place
ترقيان populated place
ترقيان populated place
ترقيان populated place
ترقيون دوم populated place
تشتكان populated place
توجان populated place
توحيد populated place
توران populated place
توروت populated place
تودره populated place
توتک populated place
توك مزرعه populated place
تولك populated place
تولكان populated place
تونل كندوان tunnel
تومانی populated place
توچال peak
توچال populated place
توچال يستگاه populated place
تيجن populated place
تيجن دره valley
تيرك abandoned farm
تيرندازی populated place
تكيه سپهسالار populated place
تكيی سپهسالار populated place
تكيۀ ناوه populated place
تپه سفيد railroad station
تپه نمرود hill
تپه مرجان farm
تپه ميل hill
تپ مرجن farm
تپۀ اسلام mountain
تپۀ سيد پيار hill
تپۀ مراد تپه hill
تپۀ مرجان farm
تپۀ مدان hill
تپۀ گائيگان hill
تقياباد شهرستان populated place
تقی آباد populated place
تقی آباد populated place
تقی آباد populated place
تقی آباد populated place
تلو farm
تلو بالا farm
تلو بالا farm
تلو پائين farm
تلو پائين farm
تله هرز populated place
تلی جاره populated place
تنبل آباد populated place
تنكمان populated place
تنگ بستك pass
تنگ بهمدی pass
تنگ آبشوئيه populated place
تنگ دهك gorge
تنگ تالار area
تنگ فاتمی farm
تنگ پارو valley
تنگ پيلپيلك gorge
تنگ قوچان pass
تنگه farm
تنگه farm
تنگه populated place
تنگه كسيل populated place
تنگمان populated place
تنگۀ آب سرد valley
تنگۀ چهار طاق stream
تهران region
تهران capital of a political entity
تهران سر populated place
تهران دشت populated place
تهران پارس section of populated place
تهرن first-order administrative division
تهرن region
تهرن capital of a political entity
ته فلت shoal
تماشا populated place
تمسيان populated place
تميزيان populated place
تميسيان populated place
تميسيان populated place
تمپاسيون locality
فارسی populated place
فارسی populated place
فارغان populated place
فارياب populated place
فارياب populated place
فارياب populated place
فارياب populated place
فارياب populated place
فارياب سنگو populated place
فارياب سنگويه populated place
فارياب كوهج populated place
فارم سه farm
فارم دو farm
فارم يك farm
فارم پنج farm
فارم چهار farm
فاریاب populated place
فخر آباد populated place
فخر آباد farm
فراجه كوه mountain
فرارت populated place
فراهك farm
فرامرزان populated place
فرامرزان populated place
فرج آباد populated place
فرح رود stream
فرحزاد area
فرح آباد populated place
فرح آباد populated place
فرح آباد section of populated place
فرخرج populated place
فرخ آباد farm
فرغان populated place
فرغويه palm grove
فرد آباد farm
فردوس populated place
فرديس populated place
فرور شل shoal
فرودگاه دشان تپه airport
فرودگاه قلعه مرگی airport
فرون آباد populated place
فرون آباد populated place
فرياب populated place
فرياب گهره populated place
فرقان populated place
فرنز دم dam
فره رود stream
فرهنز دم dam
فشاپويه area
فشاپويه administrative division
فشند populated place
فشند populated place
فشندك populated place
فشم populated place
فتح آباد populated place
فتح آباد populated place
فتح آباد populated place
فتح آباد farm
فتويه populated place
فتيه populated place
فته آباد populated place
فور island
فور خرج populated place
فورخری populated place
فومستان populated place
فير ده populated place
فيروز بهرام populated place
فيروز بهرام populated place
فيروزبهرام populated place
فيروز آباد populated place
فيروز كوه populated place
فيروز كوه populated place
فيشان populated place
فيشر آباد section of populated place
فيل زمين ridge
فيل زمين coal mine
فيلستان populated place
فيله زمين ridge
فين populated place
فين مارم populated place
فن populated place
فمستن populated place
فچم populated place
واريان populated place
واريان populated place
واريان populated place
واريان جديد populated place
واريش populated place
وارنگ رود populated place
وارنگه رود populated place
وارنگه رود stream
واصفجان populated place
واصفجان populated place
وادان populated place
وايه بيگ populated place
وانك populated place
وثوق آباد abandoned populated place
وجه آباد populated place
وحيدييه locality
وحيديه locality
ورازان populated place
ورامين populated place
ورجه populated place
ورسخواران populated place
ورسخوارن populated place
ورسكه واران populated place
ورداورد populated place
ورديج populated place
ورين populated place
وركش populated place
وركشواران populated place
وركلو spring
وزنا populated place
وزن دره populated place
وزنه populated place
وسطر farm
وستان farm
وسفنارد section of populated place
وسيه populated place
وسگاره populated place
وسگاه populated place
وصفنارد section of populated place
وشان populated place
وشتان populated place
وشتان populated place
وشگين populated place
وعش farm
ويجين ruin
ويرانه populated place
ويرانۀ شاه پسند populated place
ويره populated place
ويليكه populated place
وينه populated place
ولاترود populated place
ولايت رود populated place
ولداباد كوچك populated place
ولد بهشتی locality
ولياباد صفر خواجه farm
وليان populated place
وليان populated place
وليران populated place
وليت رود stream
ولين populated place
ولنجك populated place
ولی آباد populated place
ولی آباد abandoned populated place
ولی آباد farm
ولی آباد populated place
ولی آباد populated place
ونس farm
ونك section of populated place
ونك section of populated place
ونك section of populated place
وهن آباد populated place
وهن آباد populated place
وچانك populated place
وچونك populated place
وچينك populated place
يابو چال mountain
يافت populated place
يافت آباد populated place
يام populated place
يج populated place
يجدان populated place
يجدانك populated place
يخچال سازئ زاكروس factory
يرا populated place
يران گاز oil pipeline terminal
يرين populated place
يرك populated place
يرمن populated place
يزر populated place
يستگاه اول populated place
يستگاه بهرام railroad station
يستگاه راه آهن railroad station
يستگاه راه آهن ری railroad station
يستگاه راه آهن تهران railroad station
يستگاه راه آهن هشتگرد railroad station
يستگاه ری railroad station
يستگاه سيمين دشت railroad station
يستگاه شاه آباد railroad station
يستگاه شهريار railroad station
يستگاه آب شور railroad station
يستگاه آپرين railroad station
يستگاه تپه سيف railroad station
يستگاه كدوی populated place
يستگاه پيشوا railroad station
يستگاه قاسم آباد railroad station
يستگه راه آهن ری railroad station
يشتهرد populated place
يشته آباد populated place
يعقوباباد خير آباد populated place
يدره populated place
يورد شاه populated place
يورد شاه populated place
يوردشاه populated place
يورد شاه بالا populated place
يوردشاه بالا populated place
يوردشاه پائين populated place
يوردشاه پائين populated place
يورت كريم farm
يوسفاباد صيرفی populated place
يوسفاباد قوام populated place
يوسف رضا populated place
يوسف آباد populated place
يوسف آباد section of populated place
يوسف آباد section of populated place
يوسف آباد populated place
يوسف آباد populated place
يونجهظار farm
يك لنگ farm
يك لنگ populated place
يكه گله populated place
يقه populated place
يلود populated place
يلچی populated place
ينگی امام populated place
ينگی امام populated place
يهر populated place
يمان جلق populated place
يگل populated place
يگل populated place
يچ populated place
كاب جاليز abandoned camp
كابلی populated place
كابنه populated place
كابنه populated place
كاجان populated place
كاخانۀ مشين سازئ اقواب factory
كاخ شاه palace
كاخ فيروزه populated place
كاراندهو populated place
كارخانه قند ورامين factory
كارخانه قند كهريزك factory
كارخانچی يران مكس factory
كارخانۀ الكترو سازی factory
كارخانۀ سنعتئ نپتون factory
كارخانۀ آزميش factory
كارخانۀ يرفرم factory
كارخانۀ كاشئ سءدی factory
كارخانۀ كيه factory
كارخانۀ مشين سازئ اقواب factory
كارخانۀ چرمسازئ زوك factory
كارخانۀ چرمسازئ ميشن تهران factory
كارخانۀ چرم شرقيان factory
كاروان populated place
كاروان populated place
كاروان populated place
كاروانسرای شاه عباسی resthouse
كاركانۀ قند كهريزك factory
كازم آباد populated place
كاس populated place
كاشانك populated place
كاشانك populated place
كاشپركان populated place
كاظم آباد abandoned farm
كاظم آباد populated place
كاظم آباد populated place
كافرغان populated place
كافرغان populated place
كافر دره populated place
كافر دره valley
كافرومند populated place
كاواران populated place
كال دشت بالا populated place
كال دشت پائين populated place
كانادا درای factory
كانيزنو خرم casino
كانيه populated place
كانی populated place
كاهنوج بالا populated place
كاچيلان abandoned populated place
كبود بند gorge
كبود دره farm
كبودين populated place
كبود كوه mountain
كبود گنبد populated place
كبوتر دره populated place
كبوتر دره stream
كبير آباد populated place
كبير آباد populated place
كرئی ruin
كرای ruin
كرج stream
كرج populated place
كرج populated place
كرج populated place
كرج دم dam
كرخانۀ زوب مس factory
كرزا populated place
كرشت populated place
كرشك populated place
كرداپ populated place
كرد امير populated place
كرد امير populated place
كردج populated place
كردج populated place
كردر populated place
كردر populated place
كردر populated place
كرد زار populated place
كردف populated place
كرديان abandoned populated place
كرد نبرد populated place
كرتان populated place
كرتون populated place
كرتی populated place
كرتی populated place
كرتی populated place
كروئی populated place
كرود populated place
كرويه populated place
كرويه populated place
كروكان populated place
كروكان populated place
كري ruin
كريان populated place
كريان populated place
كرين populated place
كريه populated place
كريماباداد تهرانچی populated place
كريماباداد قوام populated place
كريماباد خالصه populated place
كريماباد وسط farm
كريم آباد populated place
كريم آباد populated place
كريم آباد farm
كريم آباد farm
كريم آباد populated place
كريم آباد farm
كريم آباد populated place
كريم آباد populated place
كريمنون populated place
كرك populated place
كرك populated place
كركبود populated place
كركن populated place
كرپ populated place
كرپان populated place
كرن populated place
كرن populated place
كرهئی ruin
كرمران populated place
كرمران populated place
كرمستان populated place
كرمی populated place
كرگان populated place
كر گبنه populated place
كر گوشكی populated place
كرگوشكی populated place
كرگلين populated place
كرچوجی populated place
كرچوجی populated place
كرچون orchard
كری خواجه mountain
كسيل populated place
كضم آباد populated place
كش populated place
كشار بالا populated place
كشار بالا populated place
كشار بالا populated place
كشار سرگپ populated place
كشار عليا populated place
كشار پائين populated place
كشار پائين populated place
كشار پائين populated place
كشر سرگب populated place
كشر سفل populated place
كشر علي populated place
كش ردخنه populated place
كش رودخانه populated place
كش رودخانه populated place
كش رودخانه قد populated place
كش رودخانۀ قد populated place
كشتاران populated place
كشتاوان populated place
كشته populated place
كشكوئيه populated place
كشكنار populated place
كش كنر populated place
كشن populated place
كشنب populated place
كشگون populated place
كدو ده populated place
كتان populated place
كتل الاه گز pass
كوائی populated place
كواعيك populated place
كوبهئی populated place
كوربندين populated place
كورزين populated place
كورزين populated place
كورزين populated place
كورس populated place
كوردين populated place
كوردين populated place
كوره populated place
كوره populated place
كوری farm
كورۀ مقدم populated place
كوزرين populated place
كوزرين populated place
كوسخ abandoned populated place
كوشاه populated place
كوشك populated place
كوشك abandoned populated place
كوشك بال farm
كوشك بالا populated place
كوشك بالا farm
كوشك خالسه بالا populated place
كوشك زر جديد populated place
كوشك سار populated place
كوشك دشت populated place
كوشكك populated place
كوشكك abandoned populated place
كوشك نار populated place
كوشك نار populated place
كوشه populated place
كوتك populated place
كووئی populated place
كووه populated place
كووه populated place
كووهئی populated place
كووۀ بالا populated place
كوي ارم populated place
كوي بيمۀ بزرگانن parish
كوي بيمۀ بزرگنن parish
كوي راز populated place
كوير آباد populated place
كويك populated place
كوي كلاد locality
كوكان corral
كوكسر populated place
كولغان locality
كوليك farm
كولين populated place
كولق populated place
كولقان populated place
كولقان locality
كولقان بزرگ locality
كولقان درتوجان populated place
كولگ populated place
كونار سياه populated place
كونار سياه populated place
كوناركی populated place
كونسيخ جمال احمد بالا populated place
كونيك populated place
كونگ populated place
كونی populated place
كوه populated place
كوه اراده mountain
كوه ارات mountain
كوه ارده mountain
كوه اره mountain
كوه ازنه mountain
كوه اسب كلك mountain
كوه اسب گيرون mountain
كوه اسر mountain
كوه اسد آباد mountain
كوه استرچال mountain
كوه استين mountain
كوه استين mountain
كوه اشكان mountain
كوه اشكريزه mountain
كوه اشنی mountain
كوه اوك mountain
كوه اكوركان mountain
كوه الستر چال mountain
كوهان populated place
كوه انجير mountain
كوه انجيربند mountain
كوه اندرس mountain
كوه انگهران mountain
كوه اهويری mountain
كوه اهمهن mountain
كوه امامزاده عقيل mountain
كوهای طالقان mountains
كوهای تو چال peak
كوهای گينو mountain
كوهای گنو mountain
كوه باريز mountain
كوه باريكبند mountain
كوه باوغ mountain
كوه باوغ mountain
كوه باند حصار mountain
كوه باند عيش mountain
كوه ببيان mountain
كوه ببيان mountain
كوه برجمالی mountain
كوه بر آهنگ mountains
كوه برند mountain
كوه برند mountain
كوه برهمال mountain
كوه بره چر mountain
كوه بزرگ ميان mountain
كوه بزرگ ميان mountain
كوه بزتور mountain
كوه بستانو mountain
كوه بستانه mountain
كوه بشم mountain
كوه بوخو mountain
كوه بونيكن mountain
كوه بوچير mountain
كوه بيان mountain
كوه بيان mountain
كوه بلند هلندر mountain
كوه بناب mountain
كوه بنريز mountain
كوه بندر mountain
كوه بندسر mountain
كوه بندسر mountain
كوه بند عيش mountain
كوه بندك mountain
كوه بند هوشدان mountain
كوه بند چاكر mountain
كوه بن ميهون mountains
كوه بنگزی hill
كوه بهمادی mountain
كوه بژدان mountain
كوه بی بی شهر بانو mountain
كوه بیبی شهربانو mountain
كوه ثبتی hill
كوهج populated place
كوهج populated place
كوه جائين mountain
كوه جاج رود mountain
كوه جارو mountain
كوه جانستون mountain
كوه جز دره mountain
كوه جوچال mountain
كوه جلويك mountain
كوه جهتی mountain
كوه حصار چال mountain
كوه حمامك mountain
كوه خاخو mountain
كوه خاص mountain
كوه خاتون برگاه mountain
كوه خاكو mountain
كوه خاكی mountain
كوه خان امان mountain
كوه خر سنگ mountain
كوه خرس چال mountain
كوه خرپل mountain
كوه خطه mountain
كوه خورو mountain
كوه خورگو mountain
كوه خورگو mountain
كوه خوشويه mountain
كوه راشنو mountain
كوه رخ mountain
كوه رزدر mountain
كوه رزك mountain
كوه رزی mountain
كوه ريگچاه mountain
كوه رندان mountain
كوه رنگرز دكان mountain
كوه زارع mountain
كوه زرشكی mountain
كوه زرد mountain
كوه زردهبند mountain
كوه زردهنو mountain
كوه زرين mountain
كوه زرچگانی mountain
كوه زيركچال mountain
كوه زنجيربند mountain
كوه زنگه منار mountain
كوه سبز mountain
كوه سربند mountain
كوه سر حال mountain
كوه سر حور mountain
كوه سر سياه غار mountain
كوه سر سلطان mountain
كوه سر سلطان mountain
كوه سرهور mountain
كوه سری قلعه mountain
كوهستك populated place
كوهستك populated place
كوه سفيد mountain
كوه سوری قلعه mountain
كوه سولك mountain
كوه سولك mountain
كوه سولك mountain
كوه سيالز mountain
كوه سيانو mountain
كوه سياه mountain
كوه سياه mountain
كوه سياه بانه mountain
كوه سياه سرك mountain
كوه سياه سنگ mountain
كوه سياه سنگ mountain
كوه سياه سنگ mountain
كوه سياه آب دره ridge
كوه سياه غار mountain
كوه سياه غار mountain
كوه سياه غار mountain
كوه سياه پلاس mountain
كوه سياه نشين mountain
كوه سياه چال mountain
كوه سيبچال mountain
كوه سيوك mountain
كوه سيكزو mountain
كوه سينكوه mountain
كوه سنبلان mountain
كوه سندوق چال mountain
كوه سنگ آب mountain
كوه سنگپل mountain
كوه سه برادران mountain
كوه سه پايه mountain
كوه صندق چال mountain
كوه صنم mountain
كوه شاه populated place
كوه شاه populated place
كوه شاه آباد mountain
كوه شاه ورس mountain
كوه شاه ورس mountain
كوه شكان سر mountain
كوه شنك mountain
كوه شنك mountain
كوه ءميران hill
كوه ءميران hill
كوه ءميران hill
كوه آب باريك mountain
كوه آبصفرا mountain
كوه آخوری نواس mountain
كوه آراد mountain
كوه آرنگ چال mountain
كوه آشورو mountain
كوه آلون mountain
كوه آهار mountain
كوه آهار بشم mountain
كوه عاشق ريز mountain
كوه عسلك mountain
كوه عمارت mountain
كوه دار آباد mountain
كوه دبند mountain
كوه در mountain
كوه در mountain
كوه دراز mountain
كوه دراز mountain
كوه دراز راه ridge
كوه دربندون mountain
كوه درشك mountain
كوه دريوك mountain
كوه درنی mountains
كوه درنی mountains
كوه دره نادر mountain
كوه درهمان mountain
كوه درگير mountain
كوه دری mountain
كوه دشته mountain
كوه دشكی mountain
كوه دو الون ridge
كوه دونا mountain
كوه دو کوه mountain
كوه دوگوش mountain
كوه ديلم mountain
كوه دملا mountain
كوه دملا mountain
كوه دگوش mountain
كوه دگير mountain
كوه تاريكه نو mountain
كوه تبنی hill
كوه تخت حسن mountain
كوه تخت رستم mountain
كوه تخت كلجيران mountain
كوه تخته mountain
كوه تربيشه mountain
كوه ترنجه mountain
كوه تو چال peak
كوه تيزه زردبند mountain
كوه تيغ بزنوی mountain
كوهتك كوچك populated place
كوه تپه mountain
كوه تلخاب mountain
كوه تنگ مرز mountain
كوه فاضلی mountain
كوه فاءگ hill
كوه فيل زمين mountain
كوه فيل زمين ridge
كوه فينو mountain
كوه واشكستان mountain
كوه ورجين mountain
كوه ورجين mountain
كوه ورسان mountain
كوه ورهسگ mountain
كوه وزم mountain
كوه ولار mountain
كوه ولدر بالدر mountain
كوه ولوله mountain
كوه ولگه سرك mountain
كوه ون دست mountain
كوه ونتار mountain
كوهوۀ عليا populated place
كوهوۀ عليا populated place
كوه يارو mountain
كوه يال mountain
كوهيرت populated place
كوه يلچی mountain
كوهيچ populated place
كوهك populated place
كوه كارا ridge
كوه كاسونك mountains
كوه كاشی گری mountain
كوه كافر راه mountains
كوه كافری mountain
كوه كبود mountain
كوه كبوده mountain
كوه كرد mountain
كوه كرد mountain
كوه كردر mountain
كوه كرد‌ها mountain
كوه كركو mountain
كوه كركو mountain
كوه كركين mountain
كوه كشكوئيه mountain
كوه كتله mountain
كوه كوار mountain
كوه كوردان mountain
كوه كوشكی mountain
كوه كوهوار mountain
كوه كيلدون mountain
كوه كيگن هله hill
كوه كلات mountain
كوه كلات زنگی mountain
كوه كلات سورو mountain
كوه كلرز mountain
كوه كلك mountain
كوه كلك mountain
كوه كلكچال mountain
كوه كلناب mountain
كوه كل نو mountain
كوه كل نو ridge
كوه كلنگی mountain
كوه كلنگی mountain
كوه كلمب بستك mountain
كوه كند mountain
كوه كهار mountain
كوه كهار بزرگ mountain
كوه كهوتكن mountain
كوه كهنه در mountain
كوه كم بر آفتاب mountain
كوه كمبی hill
كوه كمر دشت mountain
كوه كمر پشت mountain
كوه كمپير mountain
كوه پئين بغل mountain
كوه پارچين mountains
كوه پاشغ mountain
كوه پاپلا mountain
كوه پاپلا mountain
كوه پالامی mountain
كوه پرس mountain
كوه پردی mountain
كوه پركه mountain
كوه پر قلعه mountain
كوه پر لاور mountain
كوه پشته mountain
كوه پورا mountain
كوه پورك mountain
كوه پوزه mountain
كوه پولادی mountain
كوه پوهال خمير mountain
كوه پيراجی mountain
كوه پيرهزن قلعه mountain
كوه پيشچال mountain
كوه پيلپيلك gorge
كوه پيچونو mountain
كوه پل غار mountain
كوه پلدر mountain
كوه پهل خمير mountain
كوه پهن حصار mountain
كوه پهنك mountain
كوه پهنه mountain
كوه پی استخر mountain
كوه پی استخر mountain
كوه قبله mountain
كوه قبله mountain
كوه قراول mountain
كوه قرق سير mountain
كوه قره آغاج mountains
كوه قره آقاچ mountains
كوه قره داغ mountains
كوه قره قاچ mountains
كوه قرمز جگری mountain
كوه قوچ mountain
كوه قلعه قرمز mountain
كوه لالكرود mountain
كوه لالهزار mountain
كوه لخو mountain
كوه لرزنده چال mountain
كوه لته سرا mountain
كوه لوح mountain
كوه ليزهنو mountain
كوه ليك mountain
كوه ليكندر mountain
كوه ليچه mountain
كوه لنگری mountain
كوه لنگو mountain
كوه لک چاه mountain
كوه ناخ mountain
كوه نارو mountain
كوه نارو mountain
كوه نارنج قلعه mountain
كوه نارمند mountain
كوه ناهی mountain
كوه نجگول mountain
كوه نردبان mountain
كوه نرگسكش mountain
كوه نسار mountain
كوه نسام mountain
كوه نسام mountain
كوه نسام mountain
كوه نسامدار mountain
كوه نستم mountain
كوه نواس mountain
كوه نور الدينی mountain
كوه نوستوم mountain
كوه نيلان mountain
كوه نمك mountain
كوه نمكی mountain
كوه نمكی mountain
كوه نمه mountain
كوه نچرستان mountain
كوه هارونك mountain
كوه هرد رود mountain
كوه هرين mountain
كوه هفتخان mountain
كوه هفت ميل mountain
كوه هفت چاه mountain
كوه هوره سگ mountain
كوه هوشدان mountain
كوه هملون mountain
كوه همهن mountain
كوه مازرا mountain
كوه مبارك hill
كوه مبارك locality
كوه مبارك locality
كوه محمود چال mountain
كوه مرجومی mountain
كوه مرحم mountain
كوه مرغ mountain
كوه مرتع سيلی mountain
كوه مرق سر mountain
كوه مورود mountain
كوه مومی قازان mountain
كوه ميان رود mountains
كوه ميانرود mountains
كوه ميان تيغ mountain
كوه ميان تنگه mountain
كوه ميانكوه mountain
كوه مير شكار mountain
كوه مير عباس mountain
كوه مير عباس mountain
كوه ميش چالك mountain
كوه ميله سر mountain
كوه مكوس mountain
كوه مقثود آباد mountain
كوه مقصود آباد mountain
كوه ملوس mountain
كوه منگورن mountain
كوه مهركان mountain
كوه مهره mountain
كوه مهرگان mountain
كوه گاجره mountain
كوه گاره دلواز ridge
كوه گاو بست mountain
كوه گاوبينی mountain
كوه گب mountain
كوه گر mountain
كوه گرا mountain
كوه گرديش سياه mountain
كوه گرديش سياه mountain
كوه گردنگاه mountain
كوه گرده لش mountain
كوه گرماج mountain
كوه گرم دره valley
كوه گر چال mountain
كوه گرچان mountain
كوه گرچ دره mountain
كوه گسمند mountain
كوه گدار انجير mountain
كوه گداهی mountain
كوه گواسمند mountain
كوه گواسمند mountain
كوه گورا mountain
كوه گودجاری mountain
كوه گودرز mountain
كوه گوهرت mountain
كوه گوهرت mountain
كوه گوچال mountain
كوه گيشان mountain
كوه گيشو mountain
كوه گيكن hill
كوه گك mountain
كوه گلبك mountain
كوه گل زرد mountains
كوه گليور mountain
كوه گل نو mountain
كوه گنداب mountain
كوه گندم چال mountain
كوه گنو mountain
كوه گنو mountain
كوه گنگی mountain
كوه گهرت mountain
كوه گهگر mountain
كوه گچ mountain
كوه گچ mountain
كوه گچ mountain
كوه گچ mountain
كوه گچ اسب چال mountain
كوه گچين mountain
كوهچ populated place
كوه چال mountain
كوه چال تاجی mountain
كوه چاه زينا mountain
كوه چاه ورزنگ mountain
كوه چاه گنده mountain
كوه چاه گنده mountain
كوه چرخ mountain
كوه چريان mountain
كوه چشمه سبزی mountain
كوه چشمه سبزی mountain
كوه چپ دره mountain
كوه چنگ خروس mountains
كوه چهار قاش mountain
كوه چهلدر mountain
كوه چمن mountain
كوهی populated place
كوگان corral
كوگسر populated place
كوچون فصلی orchard
كوی populated place
كوی سينا section of populated place
كوی نهم آبان locality
كيائی populated place
كيائی populated place
كياسر populated place
كياسرلات populated place
كيای populated place
كيرو populated place
كيس populated place
كيش populated place
كيش كوه hill
كيشی populated place
كيدی populated place
كيدی populated place
كيكاو امامزاده داوود populated place
كيكاور populated place
كيكاور populated place
كيكاور populated place
كيقباد ruin
كيلان populated place
كيگا populated place
كيگاه populated place
كك آباد populated place
كل stream
كلابی populated place
كلارود populated place
كلارود populated place
كلا دشت populated place
كلات populated place
كلات populated place
كلات populated place
كلات العبيد populated place
كلات بالا populated place
كلاتو populated place
كلاتو populated place
كلاتو populated place
كلاتون populated place
كلات پائين populated place
كلاته populated place
كلاوی populated place
كلاك populated place
كلاك farm
كلاك populated place
كلاك populated place
كلاك populated place
كلاك بالا populated place
كلاك پائين populated place
كلاك پائين populated place
كلاك نو كلاك populated place
كلان populated place
كلاه populated place
كلاهون populated place
كلاه قيه abandoned populated place
كلاهی populated place
كلبر populated place
كلغن populated place
كلغن locality
كلت populated place
كلوار farm
كلوان populated place
كلوخ كلم populated place
كلوخ كلم populated place
كلوگان populated place
كلوگان locality
كلوچان populated place
كلوچان populated place
كليبی populated place
كليسان populated place
كليسان populated place
كليتويه populated place
كلين populated place
كلين populated place
كلين populated place
كلين بالا populated place
كلين بالا populated place
كلين سادات populated place
كل كوه mountain
كلنكار farm
كلنگه populated place
كلنگی populated place
كلنگی populated place
كلنگی populated place
كله شتری populated place
كلم populated place
كل متلی populated place
كل متلی populated place
كلمه populated place
كلمه populated place
كلچن populated place
كل‌ها populated place
كن populated place
كنار اسماعيل populated place
كنار اسماعيل populated place
كنار اسماعيل populated place
كناران populated place
كناران populated place
كنار جو populated place
كنارجو populated place
كنارجو populated place
كنار خيمه populated place
كنار رو farm
كنار زرد populated place
كنار زرد populated place
كنار زرد populated place
كنار سياه populated place
كنار سياه populated place
كنار سياه populated place
كنار سياه populated place
كنار سياه populated place
كناردان populated place
كنار دراز populated place
كنار دراز populated place
كنار فيروز populated place
كنار فيروز populated place
كنارو populated place
كنارو populated place
كنارو populated place
كنارك populated place
كنارك بياهی populated place
كنارك ليرك populated place
كناره populated place
كنار گرد populated place
كنار گرد بالا populated place
كنار گرد بولوار populated place
كنار گرد پائين populated place
كنخ populated place
كنر ج populated place
كن رود stream
كنرك populated place
كند populated place
كندارون populated place
كندال populated place
كند بالا populated place
كند بالا populated place
كندر populated place
كندر populated place
كندران populated place
كندران populated place
كند سفلى populated place
كند عليا populated place
كندوران populated place
كند پائين populated place
كند پائين populated place
كنتكان populated place
كنتگان populated place
كنتگان populated place
كنكن populated place
كنگان populated place
كنگان نصری populated place
كنچی populated place
كه populated place
كهج populated place
كهرستان populated place
كهرو abandoned populated place
كهريزك populated place
كهريزك administrative division
كهريزك populated place
كهريزك populated place
كهريزك populated place
كهريزك بور بور farm
كهريزك غار populated place
كهريزك مندكان populated place
كهريزه populated place
كهستك populated place
كه شه populated place
كهتويه populated place
كهتويه populated place
كهتك populated place
كهتك populated place
كهتك populated place
كهورستان populated place
كهورستان populated place
كهور كلاغی populated place
كهور چلم abandoned farm
كهوتی populated place
كهكم populated place
كهناب populated place
كهناب populated place
كهن بالا populated place
كهنز populated place
كهنز populated place
كهنشوئيه populated place
كهنشوئيه populated place
كهنوج farm
كهنوج abandoned populated place
كهنوج بالا populated place
كهنوج گنو abandoned populated place
كهنك populated place
كهنك populated place
كهنك populated place
كهنك populated place
كهنك populated place
كهنه populated place
كهنه خيمه populated place
كهنه شهر populated place
كهنه ده populated place
كهنه ده populated place
كهنه گل populated place
كهنگ populated place
كهن گشوئيه populated place
كهنگشوئيه populated place
كهه populated place
كهه populated place
كه مبرك locality
كماكان populated place
كمالابد ruin
كماليه populated place
كماليه populated place
كمال مسعود populated place
كمالی populated place
كمالی populated place
كمبيل populated place
كمر خانی locality
كمر زر hut
كمرد populated place
كمر دشت locality
كم زرد mountain
كمزيرك abandoned populated place
كمشك populated place
كمشك populated place
كميز populated place
كمند populated place
كمند populated place
كمه گرون populated place
كم ملك populated place
كمگرن populated place
كمگرن populated place
كم گوران populated place
كچ populated place
كچال populated place
كچو populated place
كچو populated place
كچويه populated place
كچليون abandoned populated place
پاراف populated place
پارك جنگلی چيتگر park
پارك سای park
پارك شاهر park
پارك شهبانو فره park
پارك فره park
پاركو mountain
پارچين populated place
پازر populated place
پا زرد palm grove
پازرد populated place
پازرد populated place
پازوكی populated place
پا زيارت populated place
پا زيارت populated place
پا سنگر cemetery
پاشغ populated place
پاشغ احمدی populated place
پادگان جی military base
پادگان سلطنت آباد patrol post
پادگان عباس آباد military base
پادگان عشرات آباد military base
پادگان فرح آباد military base
پادگان فره آباد military base
پادگان پرندك military base
پادگان نظامئ لشگرك military base
پادگان مهر آباد military base
پاتاوه populated place
پاتيل پشت بنو بند populated place
پاتل بنو بند populated place
پا تل يسين populated place
پاتل يسين populated place
پاتل پشت بنوبند populated place
پاي تاوه populated place
پاكوه populated place
پاكلاتون populated place
پاكم populated place
پاكم populated place
پاكم ماشاری populated place
پا پر populated place
پا قلاتان populated place
پالايشگاه نفت تهران oil refinery
پاهتك populated place
پاهتك populated place
پاهتك populated place
پاچالك abandoned populated place
پاچنار populated place
پای تاوه populated place
پای تل يسين populated place
پج populated place
پر populated place
پرازن populated place
پرازن populated place
پرالک farm
پراهو populated place
پراچان populated place
پرس section of populated place
پر عابدين populated place
پردسر populated place
پرو آهو populated place
پرياب populated place
پركان گيشو populated place
پر كوه populated place
پر كوه mountain
پركه پشت سياه pool
پرندك populated place
پر گزی populated place
پر گزی populated place
پری تكی populated place
پری تقی populated place
پس بست populated place
پست قلعه populated place
پس قلعه populated place
پس قله populated place
پشخ populated place
پشت populated place
پشت بند populated place
پشت بند populated place
پشت بند populated place
پشت زيارت populated place
پشت تنگ populated place
پشت تمبه populated place
پشتو populated place
پشتوئيه populated place
پشتوئی populated place
پشت كوه mountain
پشتكوه populated place
پشت كنو populated place
پشت كنون populated place
پشت كه populated place
پشت كم populated place
پشته populated place
پشته populated place
پشته سيد hut
پشتم populated place
پشتگر populated place
پشتچ مئز آباد populated place
پشتۀ زيارت populated place
پشتۀ سيدان hut
پشم populated place
پشم populated place
پشموئی populated place
پشمی populated place
پغلتن populated place
پدل populated place
پت كئيه populated place
پتكوئيه populated place
پتكنوی بالا populated place
پتكنوی بالا populated place
پتكنوی پائين populated place
پتكنوی پائين populated place
پتهان populated place
پتهك populated place
پوئينك populated place
پور populated place
پور احمدی populated place
پور احمدی populated place
پوركان populated place
پوست كوه mountain
پوهال populated place
پي امبرو populated place
پيبشك populated place
پيران farm
پير حريره populated place
پير حريره populated place
پير آب palm grove
پيرده populated place
پيركا پزكی populated place
پير كهنو populated place
پير هريره populated place
پيست اسكئ آبعلی resort
پيش ديزك farm
پيشوا populated place
پيشوه railroad station
پيشوه populated place
پيشيان populated place
پيغمبر populated place
پيوشك populated place
پيكوه farm
پيپشت populated place
پيچوا populated place
پيی پشت populated place
پل populated place
پلاعين populated place
پل انگور populated place
پل خواب populated place
پل خواب populated place
پلشت administrative division
پلشت populated place
پلشت populated place
پلشت populated place
پل دشت populated place
پلنگ آباد populated place
پلنگ آواز abandoned populated place
پلنگ آواز قاديم abandoned populated place
پلنگ دره populated place
پلنگ دره populated place
پلنگ درۀ بالا populated place
پلنگ وار بالا abandoned populated place
پلنگواز بالا abandoned populated place
پلنگواز پائين abandoned populated place
پله populated place
پله populated place
پلهئی populated place
پلهئی populated place
پلگدی farm
پل گل كن populated place
پل گلكن populated place
پل گل كنی populated place
پنجاه تومانی populated place
پنگاه populated place
پهل populated place
پهل populated place
پهل populated place
پهل انگور populated place
پگو populated place
پگو populated place
پی امبرو populated place
پی بشك populated place
پیششکی populated place
پی آب قزقن چای stream
پی گنبد farm
قاجاريه populated place
قاسماباد بزرگ populated place
قاسماباد خشك facility
قاسماباد آقا populated place
قاسماباد كوچك populated place
قاسماباد مظفری populated place
قاسم آباد facility
قاسم آباد populated place
قاسم آباد populated place
قاسم آباد populated place
قاسم آباد populated place
قاسم آباد populated place
قاسم آباد locality
قاسم گرجی populated place
قاضی آباد populated place
قادهار area
قادهار area
قاف populated place
قاپوز محله populated place
قالعۀ اسماعيل آباد populated place
قالی باف populated place
قبرستان بلوهی cemetery
قبچاق populated place
قبچاق populated place
قجر خالصه populated place
قرائی populated place
قرائی اند ابو القاسم خانی populated place
قرط abandoned populated place
قردولو populated place
قرنطينۀ كمال آباد populated place
قره آغاج area
قره آقاج populated place
قره غويه palm grove
قره داغ peak
قره دغ mountains
قره تپه populated place
قره تپه populated place
قره قباد populated place
قره قويه palm grove
قره چشمه farm
قره چك populated place
قرمز تپ populated place
قرمز تپه populated place
قرچك populated place
قزان قشلاق populated place
قز دره populated place
قزل بلاغ populated place
قزل چشمه abandoned populated place
قزل چشمه abandoned populated place
قصبه populated place
قصبه دماوند populated place
قصبه كرج populated place
قصبۀ فيروز كوه populated place
قصر فيروزه populated place
قصر قاجار section of populated place
قصطانك populated place
قطباباد گهره populated place
قطب آباد populated place
قشوئيه populated place
قشون populated place
قشلاق populated place
قشلاق جوتو populated place
قشلاق جوتو populated place
قشلاق جيتو populated place
قشلاق حاجی آباد populated place
قشلاق حبيب آباد populated place
قشلاق حسينخانی abandoned populated place
قشلاق زرگر‌ها populated place
قشلاق زير باغ populated place
قشلاق طارند populated place
قشلاق شريف آباد populated place
قشلاق شمس آباد populated place
قشلاق آفرين populated place
قشلاق علی بيك abandoned populated place
قشلاق عمر آباد populated place
قشلاق عمرو آباد populated place
قشلاق داوود آباد populated place
قشلاق دايلر populated place
قشلاق ينالوی يغمرلو populated place
قشلاق كاظم آباد populated place
قشلاق كريم آباد populated place
قشلاق كدخدا آغا populated place
قشلاق قوئينك populated place
قشلاق قلعه populated place
قشلاق قلعه نو populated place
قشلاق نفر populated place
قشلاق هفت تپه abandoned populated place
قشلاق معين آباد populated place
قشلاق مهرچين populated place
قشلاق گل عباس populated place
قشلاق گنجی populated place
قشلاق گنگ farm
قشم populated place
قدمگاه populated place
قدمگاه حضرت امير shrine
قدمگاه حضرت علی populated place
قوئينك populated place
قوئينك زهری populated place
قوام آباد populated place
قوينك populated place
قوهه populated place
قوچ حصار locality
قوچ حصر populated place
قوچ كوه mountain
قيصر آباد populated place
قيطرييه populated place
قيطريه populated place
قيل populated place
قلئه قازئ بالا populated place
قلئه قازی populated place
قلئه نو farm
قلئۀ ءليمان fort
قلئۀ ءليمون fort
قلات populated place
قلات populated place
قلات بالا populated place
قلاتو populated place
قلاتوئيه populated place
قلاتون populated place
قلات پائين populated place
قلباری populated place
قلعه populated place
قلعه بالا populated place
قلعه بالای سعيد آباد populated place
قلعه بلند populated place
قلعه بهشتی populated place
قلعه بهء populated place
قلعه حسين populated place
قلعه حسن خان populated place
قلعه خاجه populated place
قلعه خواجه populated place
قلعه خواجه populated place
قلعه سياب farm
قلعه سين populated place
قلعه سنگی populated place
قلعه شوران populated place
قلعه شيخ populated place
قلعه شيخ farm
قلعه دختر populated place
قلعه درويش populated place
قلعه دژ populated place
قلعه كاشی populated place
قلعه ككی ruin
قلعه كهنه populated place
قلعه پائين زرنان populated place
قلعه پاعين facility
قلعه پروان populated place
قلعه لشتون ruin
قلعه نجفابادی farm
قلعه نو populated place
قلعه نو populated place
قلعه نو populated place
قلعه نو populated place
قلعه نو farm
قلعه نو حاج موسى populated place
قلعه نو حاجی موسى populated place
قلعه نو غار populated place
قلعه نو هاشم آباد populated place
قلعه نو چمن populated place
قلعه نوی حج موسى populated place
قلعه نوی ح موسى populated place
قلعه هسن populated place
قلعه همم populated place
قلعه مرغی populated place
قلعه مفيد fort
قلعه موئی abandoned populated place
قلعه مير populated place
قلعه گبری ruin
قلعه گوشكی populated place
قلعه چه populated place
قلعهچه populated place
قلعۀ انگوران populated place
قلعۀ بالا farm
قلعۀ بالا populated place
قلعۀ بالا populated place
قلعۀ بالا populated place
قلعۀ بالا زرنان populated place
قلعۀ بركه هروند populated place
قلعۀ حاجی عسگر populated place
قلعۀ حسين populated place
قلعۀ خواجو populated place
قلعۀ خواجه populated place
قلعۀ سادات populated place
قلعۀ سالاريه populated place
قلعۀ سنگی populated place
قلعۀ صالح خان populated place
قلعۀ شيخ populated place
قلعۀ آذری populated place
قلعۀ آقاباس populated place
قلعۀ عارف populated place
قلعۀ عبد الله خان populated place
قلعۀ عربی populated place
قلعۀ عربی populated place
قلعۀ ده بارز populated place
قلعۀ ده بارز populated place
قلعۀ دژ populated place
قلعۀ كوشكی populated place
قلعۀ كوه مبارك locality
قلعۀ پائين ده شاه populated place
قلعۀ پارو populated place
قلعۀ پروان populated place
قلعۀ قازی populated place
قلعۀ لشتان ruin
قلعۀ ناصر الدين شاه castle
قلعۀ نصرت آباد populated place
قلعۀ نو populated place
قلعۀ نوغار populated place
قلعۀ نو چمن زمين populated place
قلعۀ هرمز populated place
قلعۀ هفت تپه abandoned populated place
قلعۀ گوربند populated place
قلعۀ گوشی populated place
قلعۀ چندار populated place
قلت پائين populated place
قلفك populated place
قليچ آباد populated place
قلقلك populated place
قله populated place
قلهئه موئی abandoned populated place
قلهاری populated place
قلهك populated place
قلهك section of populated place
قلهك populated place
قلهك دره valley
قلم populated place
قلمون populated place
قلمون area
قلۀ شاه نشين peaks
قلۀ تو چال peak
قلۀ توچال peak
قلۀ توچال peak
قنات اشكاره populated place
قنات آشكارا populated place
قنات كوثر locality
قنبر آباد populated place
قنبر آباد populated place
قندهار populated place
قمصر populated place
قمشلو abandoned populated place
قميسك populated place
قمی آباد populated place
قمی آباد populated place
لا بار populated place
لارستان region
لار دهلستو populated place
لارك island
لارك populated place
لارك كوهی populated place
لازه abandoned populated place
لاستيك سازئ جنرال factory
لاسم چشمۀ پائين populated place
لاش populated place
لاشه abandoned farm
لاتيدان populated place
لافت populated place
لافت كهنه abandoned farm
لافت نو populated place
لافيك populated place
لافينك populated place
لاف كهنه abandoned farm
لاوان populated place
لاور populated place
لاور populated place
لاوران populated place
لاور خشت populated place
لاور خشت populated place
لاور خشت populated place
لايگزان بالا section of populated place
لايگزان پائين section of populated place
لايی بيشه abandoned farm
لالان populated place
لالون populated place
لانيز populated place
لانگری mountain
لام چشمه populated place
لای بيشه abandoned farm
لایگزان populated place
لبنی populated place
لجنی farm
لحك populated place
لران populated place
لرده بستو populated place
لرن populated place
لز abandoned populated place
لز populated place
لستك populated place
لش دانی populated place
لشتانی populated place
لشتغان بالا populated place
لشتغان بالا populated place
لشتغان پائين populated place
لشتقان populated place
لشتقان بالا populated place
لشتقان پاعين populated place
لشكرك military base
لشهه abandoned farm
لشگرك military base
لشگرك populated place
لتيان populated place
لفت كهنه abandoned farm
لوار populated place
لواسان stream
لواسان populated place
لواسانات administrative division
لواسان بزرگ populated place
لواسان بزرگ populated place
لوبر populated place
لور populated place
لوران populated place
لوران populated place
لوطی populated place
لويزان populated place
لومان populated place
لير populated place
ليرد populated place
ليردف populated place
ليرهئی populated place
ليرهئی populated place
ليتا populated place
ليت دم dam
ليپشت populated place
لپشت populated place
لپه زنك populated place
لپه زنگ populated place
لنجينه populated place
لنجنه populated place
لنگری كوه mountain
لنگه populated place
لهران populated place
لهك populated place
لمزان populated place
لمزان populated place
لمسار populated place
لم آباد populated place
لمپچ populated place
ناران populated place
نارستان populated place
ناريان populated place
ناريان populated place
نارمك populated place
نارمند populated place
نازنين كلا populated place
نازی آباد section of populated place
ناصر آباد populated place
ناصر آباد populated place
ناصريه populated place
ناظم آباد ruin
نادر آباد farm
ناندر populated place
نامدر populated place
نبند populated place
نثری populated place
نجار كلا populated place
نجف آباد populated place
نجف آباد abandoned farm
نجف آباد populated place
نجف آباد section of populated place
نجفدر populated place
نجفدر populated place
نجم آباد populated place
نجم آباد populated place
نخل ابراهيم populated place
نخل ابراهيمی populated place
نخل جمال populated place
نخل يزدی populated place
نخل كرمداد populated place
نخل ناخدا populated place
نخل ناخدا populated place
نخل نودا populated place
نخل مير populated place
نخل مير populated place
نران populated place
نران حسن لنگی populated place
نرده كوه mountain
نرته بنك shoal
نرينگان populated place
نرينگان populated place
نرنگان populated place
نزك populated place
نزی آباد locality
نسائ پائين populated place
نساء populated place
نساء populated place
نساء populated place
نسرت populated place
نصرت آباد populated place
نصرت آباد populated place
نصرت آباد abandoned farm
نصری populated place
نصری populated place
نصيراباد بدر populated place
نصيراباد نوروزی populated place
نصير آباد populated place
نصير آباد populated place
نصير آباد farm
نصير آباد populated place
نصير آباد populated place
نشاطيه populated place
نشاطيه populated place
نشت رود populated place
نظام آباد populated place
نظام آباد populated place
نظام آباد ruin
نظام آباد فارغان populated place
نظام آباد فارغان populated place
نظراباد بزرگ populated place
نظراباد كوچك abandoned populated place
نظر آباد populated place
نظر آباد farm
نعمت populated place
ندراب populated place
نفتی populated place
نوبست populated place
نو بند populated place
نوجان populated place
نوجان populated place
نور آباد populated place
نور آباد populated place
نوروز كار populated place
نورگان populated place
نورگان populated place
نورگان populated place
نوشانی populated place
نو ده abandoned populated place
نو ده populated place
نووار بالا populated place
نووار بالا populated place
نويز populated place
نو كند populated place
نولی mountain
نوه populated place
نيار populated place
نياوران section of populated place
نياوران section of populated place
نيان populated place
نيان populated place
نيان populated place
نيز populated place
نيزار populated place
نيس populated place
نيسه populated place
نيك abandoned populated place
نيك abandoned populated place
نيكان populated place
نيك جديد populated place
نيكنام ده populated place
نيمرود stream
نيمه كار populated place
نيگر populated place
نكوجار populated place
نقاشه abandoned farm
نقاشه abandoned farm
ننگ populated place
ننگ populated place
ننگ بالا populated place
ننگ بالا populated place
ننگ پائين populated place
نهر آباد populated place
نهر يات آباد stream
نمردی populated place
نمرك farm
نمك آلان populated place
نگر populated place
نگر بالا populated place
نگر بلوچی populated place
نگر عليا populated place
نگر پائين populated place
نچاحيل populated place
هاجياباد عرب populated place
هاجی آباد farm
هاجی آباد populated place
هاجی آباد populated place
هاجی آباد populated place
هاجی آباد populated place
هاجی آباد populated place
هاسناباد باقرف populated place
هاشكان populated place
هاشم بلم populated place
هاشم خان ruin
هاشم آباد populated place
هاشمك populated place
هامون area
هراء populated place
هرانده populated place
هرجاب populated place
هرسين populated place
هريره populated place
هريره populated place
هرنج populated place
هرنگ populated place
هرنگ populated place
هرنگان populated place
هرمز island
هرمز populated place
هرمدر بل populated place
هرم ده populated place
هرمودر populated place
هرمودر abandoned populated place
هرمودر بالا abandoned populated place
هزاربند stream
هزارطاق populated place
هزار دشت abandoned farm
هزارتا populated place
هسره populated place
هسيناباد كروس populated place
هسين آباد populated place
هسن آباد populated place
هسن آباد populated place
هشان populated place
هشدن populated place
هشتجرد populated place
هشتگرد populated place
هشينز populated place
هشكيزو populated place
هشنيز populated place
هشنيز populated place
هشمهد populated place
هدادييه farm
هداديه farm
هفت جوب populated place
هفت جوبه populated place
هفت جوی populated place
هفت تپه mountain
هفت چشمه spring
هفت چوبه populated place
هفت چوبه populated place
هورمورد populated place
هورمودار abandoned populated place
هورمودار بالا abandoned populated place
هورمودر بال abandoned populated place
هوشدان populated place
هوشنگ آباد farm
هووير populated place
هوير populated place
هوير populated place
هون populated place
هون populated place
هومند populated place
هوی stream
هيان جاده populated place
هيبتيه populated place
هيرو populated place
هيروند populated place
هيت populated place
هيو populated place
هينام ماشی populated place
هيمين populated place
هيمن populated place
هيمن populated place
هلارو stream
هلر populated place
هلر populated place
هلرو رود stream
هله populated place
هن populated place
هنجام populated place
هنجام سند strait
هنزا farm
هنزك populated place
هنزك populated place
هندرابی island
هندرابی populated place
هندرابی populated place
هندورابی populated place
هندوستانك farm
هنگام populated place
هنگام populated place
هنگام جديد populated place
هنگام كهنه populated place
هنگام قديد populated place
هنگام قديم populated place
هنگام نو populated place
هنگو populated place
هنگوئيه populated place
هنگويه populated place
هنگويه populated place
هنگوه populated place
هنگيه populated place
هنگم كهنه populated place
همايون ويلا populated place
هماك populated place
هماك پائين populated place
همای populated place
همای بالا populated place
همای پائين populated place
همزه آباد locality
همسين populated place
همدانك populated place
همده populated place
همت آباد populated place
همت آباد populated place
همت آباد populated place
همت آباد populated place
همهجا populated place
همه سين populated place
همی الي populated place
همی سفل populated place
مارم populated place
مارم populated place
مارگز populated place
مار چشمه ruin
مار چشمه ruin
مازابی stream
مازغ populated place
مازغ بالا populated place
مازغ بالا populated place
مازغ پائين populated place
مازغ پائين populated place
ماشين سازئ پارس لوكس factory
ماشنگی populated place
ماشنگی populated place
ماشهران populated place
ماشهران populated place
مافتون farm
مافين آباد populated place
مافين آباد populated place
مافی آباد populated place
مافی آباد populated place
مايان populated place
ماقدون farm
مالا populated place
مانزون farm
ماه خاتونی populated place
ماه شهران populated place
ماهدشت populated place
مامازان populated place
مامالوی شرقئ پائين abandoned populated place
مامالوی غربئ بالا abandoned populated place
ماملوی آفتابرو abandoned populated place
ماگدون farm
ماگی مرده farm
مبارك آباد populated place
مباركيه abandoned farm
مباركه abandoned farm
مجاهيل populated place
مجبان populated place
محرق آزارو populated place
محرقی populated place
محرم populated place
محسن آباد farm
محصص farm
محلاتی populated place
محلۀ پائين شهرو populated place
محلۀ پائين شهرو populated place
محلۀ نيشابوری‌ها populated place
محلۀ نيشابوری‌ها populated place
محمداباد افشار populated place
محمداباد عرب populated place
محمداباد عرب‌ها populated place
محمداباد پازوكی populated place
محمداباد نظر آباد populated place
محمد شاهی populated place
محمد آباد populated place
محمد آباد farm
محمد آباد populated place
محمد آباد populated place
محمد آباد populated place
محمد آباد populated place
محمد آباد farm
محمد آباد populated place
محمد آباد populated place
محمديه populated place
محمديه populated place
محمديه populated place
محمد لوك abandoned populated place
محموداباد خلج آباد populated place
محموداباد شرق populated place
محموداباد شتر خوار populated place
محموداباد غار شرقی populated place
محموداباد پازوكی populated place
محمود آباد ruin
محمود آباد populated place
محمود آباد populated place
محمود آباد populated place
محمود آباد populated place
محمود آباد populated place
محمود آباد populated place
محمود آباد farm
محمود آباد abandoned populated place
محمود آباد populated place
محموديه populated place
محموديه farm
محمود كلاغی populated place
محمود كلاهی populated place
محمودی populated place
محمليان populated place
مختار آباد populated place
مخلص آباد populated place
مراء populated place
مراغ populated place
مراد آباد orchard
مراد آباد populated place
مراد آباد populated place
مراد آباد populated place
مرانك populated place
مرانك populated place
مرباغ populated place
مربخ populated place
مربخ populated place
مرجان populated place
مرجان آباد populated place
مرج خونی populated place
مرغ area
مرغ آزارو populated place
مرغدارئ حاجی افشار populated place
مرغدارئ حشم دار populated place
مرغدارئ شاه بختی populated place
مرغدارئ دكتر اهری farm
مرغدارئ تليمرغ industrial area
مرغك دو populated place
مرد آباد populated place
مرد آباد populated place
مردونو populated place
مرد نو populated place
مرد نو populated place
مرتضى گرد populated place
مروع populated place
مروع populated place
مركز بارگيرئ جزيرۀ لاوان oil pipeline terminal
مزاجان populated place
مزاگرد populated place
مزرعه populated place
مزرعه populated place
مزرعه فرغن populated place
مزرعۀ احمد آباد farm
مزرعۀ ارشد ميدان farm
مزرعۀ بالا populated place
مزرعۀ سادات farm
مزرعۀ عزيز آباد farm
مزرعۀ دربندك farm
مزرعۀ دره سرخ farm
مزرعۀ فدك farm
مزرعۀ كلات farm
مزرعۀ پائين populated place
مزرعۀ محصص farm
مز آباد populated place
مز آباد populated place
مزغ populated place
مزداران populated place
مزداران populated place
مزدارون populated place
مزد داران populated place
مزيق populated place
مساوان populated place
مسجد بزرگ mosque
مسجد جاملی mosque
مسجد حسينييه ارشاد shrine
مسجد حسينيه ارشاد shrine
مسجد راسول اكرام mosque
مسجد شاه mosque
مسجد آيت الله لشگر shrine
مسجد عحمدييه mosque
مسجد عحمديه mosque
مسجد عحمديه mosque
مسجدك populated place
مسجد هج امجاد school
مسكول آباد populated place
مسكين آباد populated place
مسكنك populated place
مسلمهئی populated place
مسلمهی populated place
مسن populated place
مسن populated place
مسن populated place
مسن شل shoal
مسگر آباد populated place
مصطفى آباد locality
مصطفى آباد populated place
مصدق populated place
مشا populated place
مشاع populated place
مشكی farm
مشكی farm
مشهد populated place
مءسسۀ خاكشناسی و حاصلخيزئ خاك populated place
مءدنئيه populated place
مءمورين abandoned populated place
مظفر populated place
مظفريه populated place
معادن زغال سنگ خاتون برگاه abandoned mine
معز آباد populated place
معدن خاتون بارگاه abandoned mine
معدن ذغال سنگ ارسين coal mine
معدن ذغال سنگ آبنيك coal mine
معدن رباط كريم mine
معدن روته mine
معدن آهك مسگر آباد mine
معدنوئيه populated place
معدنويه populated place
معدن گچ مسگار آباد mine
معين آباد populated place
معمورين abandoned populated place
مغ احمد populated place
مغان populated place
مغانك populated place
مغ رهمت populated place
مغ شكال الدين populated place
مغ شكالدين populated place
مغدان populated place
مغويه populated place
مغ كرمداد populated place
مغ مالان populated place
مغ مالوم populated place
مغ مالوم populated place
مدرسۀ پويا school
مفدان populated place
مفيد آباد ruin
مورد populated place
مورود populated place
موسىاباد بختياری populated place
موسىاباد بختير populated place
موسى آباد populated place
موسى آباد populated place
مويجه خاك farm
موين populated place
موين populated place
مومج populated place
مومج populated place
مومچ populated place
موچان populated place
ميان رو farm
ميانرود كوه mountains
ميان شهر populated place
ميانشهر populated place
ميان آباد populated place
ميان آباد populated place
ميان آباد populated place
ميان كوه mountain
ميان كوه mountain
ميان چيلاق populated place
ميان چيلاق populated place
ميان چيلان populated place
ميانی populated place
ميانی populated place
ميخ بلاغ populated place
مير populated place
ميراش populated place
مير حسينی populated place
مير آباد populated place
مير آباد populated place
مير علمشاه tomb
ميرو populated place
ميستان گره كوه populated place
ميستان گره كوه populated place
ميس كن populated place
ميسكی populated place
ميشكی farm
ميشی populated place
ميدان شهياد square
ميدان آزادی square
ميدان تير تلو field
ميدانی populated place
ميدنی سر point
ميناب stream
ميناب populated place
ميناب رود stream
مينابی populated place
ميناوند populated place
مين كوه mountain
ميهن populated place
ميهمنی populated place
ميمون آباد populated place
ميمنائی farm
ميمند populated place
ميگون populated place
ميگن populated place
ميچاهيل populated place
مكس cape
مقانك populated place
مقام populated place
مقام populated place
مقصود آباد populated place
مقصود آباد populated place
مقدان populated place
مقود آباد populated place
مقيم آباد populated place
مقملان populated place
ملا بردی populated place
ملتول abandoned populated place
ملو populated place
ملو populated place
ملو populated place
ملوردو populated place
ملكاباد حمانلو populated place
ملكرات populated place
ملك آباد populated place
ملك آباد farm
ملكن populated place
ملكی populated place
ملكی populated place
ملگرات populated place
مناتول populated place
منجيل آباد populated place
منظرييه locality
منظريه locality
منظريه populated place
مندانك farm
مندولك populated place
منوچهر آباد populated place
مه farm
مهراب mountain
مهران stream
مهران populated place
مهران populated place
مهراناباد فيز آباد populated place
مهران آباد populated place
مهران آباد و فيز آباد populated place
مهراهاد populated place
مهر روان populated place
مهر روان populated place
مهر شهر populated place
مهر آباد populated place
مهر آباد populated place
مهر آران populated place
مهر آوران populated place
مهرغان huts
مهركان populated place
مهركان populated place
مهرن section of populated place
مهرم populated place
مهرگان huts
مهرگان populated place
مهرگان بالا populated place
مهرگان پائين populated place
مهرگی populated place
مهرگی populated place
مهرچين farm
مه آباد populated place
مهدی آباد populated place
مهدی آباد populated place
مهدی آباد farm
مهدی آباد farm
مهدی آباد populated place
مهدی آباد locality
مهدی آباد populated place
مهيدييه locality
مهيديه locality
مهن populated place
مهن populated place
مهمانی populated place
مهمليان populated place
ممالو بالا abandoned populated place
ممالوك abandoned populated place
مملوك abandoned populated place
مچاهير populated place
مچ هيل populated place
می farm
کوه بهرغ mountain
کوه سیوک mountain
کوه تاربیشه mountain
کوه تک populated place
کوه تک کوچک populated place
کوه فرامرزان mountain
کوه هزار دره mountain
کوه مهراب mountain
کلابی populated place
کلنگار farm
کند رود stream
کمشک populated place
کیقباد ruin
گاب populated place
گابريك stream
گابريك populated place
گاجره populated place
گار سرده populated place
گارستانه populated place
گارندهو populated place
گاش populated place
گاشو بالا populated place
گاش ميامی populated place
گاش ميامی populated place
گاوبندان abandoned populated place
گاو بندی populated place
گاوبندی populated place
گاوبنن abandoned populated place
گاوبنه abandoned populated place
گاو سفيد كوچك populated place
گاو سفيد كوچك populated place
گاودارئ اسد farm
گاودارئ رضائی farm
گاودارئ طالعی farm
گاودارئ شاه بك populated place
گاودارئ ديبا farm stead
گاودارئ توكلی و ضرغام populated place
گاودارئ وفائی farm
گاو دره populated place
گاو ده populated place
گاو مرده populated place
گاو ميری populated place
گبريگ stream
گبريگ populated place
گبريگ رود stream
گجك populated place
گجگ populated place
گجگ populated place
گجگ الی آباد populated place
گجگ علی آباد populated place
گجگ پشتكوه populated place
گجگ پشتكوه populated place
گذر خانی populated place
گرائيك populated place
گراب populated place
گرات abandoned populated place
گراته abandoned populated place
گربند populated place
گربهدان populated place
گربهدان populated place
گرزز farm
گرزه populated place
گرزه populated place
گرشان populated place
گردان populated place
گردو populated place
گردو populated place
گردو populated place
گردو populated place
گردو populated place
گردكان populated place
گردكان احمدی populated place
گردكان احمدی populated place
گردنه سور pass
گردنۀ ارجه بش pass
گردنۀ افجه بش pass
گردنۀ امامزاده هاشم pass
گردنۀ بام pass
گردنۀ بستك pass
گردنۀ بشم mountain
گردنۀ حسين آباد populated place
گردنۀ خاك آب pass
گردنۀ سرلت pass
گردنۀ سنگ آب pass
گردنۀ عسلك pass
گردنۀ ترك بشم pass
گردنۀ تقی چالك pass
گردنۀ پاريس pass
گردنۀ قوچك pass
گردنۀ لواسان pass
گردنۀ ليواسچال pass
گرده populated place
گرد مقو كوه hill
گرد مقو كوه hill
گرتمب populated place
گرتی populated place
گرو populated place
گرو populated place
گروار area
گرو انجيران populated place
گ رود stream
گروك populated place
گروك populated place
گروك populated place
گروك بالا populated place
گروك سفلى populated place
گروك عليا populated place
گروك وستى populated place
گروك پائين populated place
گروق populated place
گروه بزين كوه mountain
گريان populated place
گريان populated place
گريشه populated place
گريشه populated place
گرك populated place
گرك populated place
گرك بالا populated place
گرمابدر populated place
گرمابدر populated place
گرمسار populated place
گرم آبسرد populated place
گرم دره populated place
گرم دره valley
گرمونو populated place
گرمونو populated place
گرمليك farm
گرگبينه populated place
گرگ تپه populated place
گرگينه populated place
گر چال دشته area
گری شيخ populated place
گری شيخ populated place
گز populated place
گز stream
گز populated place
گزان بزين populated place
گزرز farm
گزرير farm
گزريز farm
گز طاهری populated place
گز طاهری populated place
گز طهری populated place
گز شهنيه populated place
گزدان mountain
گزدان populated place
گزير populated place
گزير populated place
گزيره populated place
گزيره populated place
گز پير populated place
گزل دره farm
گزنان populated place
گزه populated place
گزه populated place
گزی populated place
گس stream
گسپير populated place
گشئيه populated place
گشوئيه populated place
گشوئيه populated place
گشون populated place
گشون populated place
گشنئيه populated place
گشنادر populated place
گشنوئيه populated place
گشنوئيه populated place
گشنوئيه پائين populated place
گشنوئيۀ بالا populated place
گشه populated place
گشه رو populated place
گشهرو populated place
گشهنه populated place
گش ميمی populated place
گشمی populated place
گدار انجير populated place
گدار انجير populated place
گدار عربو pass
گدار نران palm grove
گدو populated place
گدو populated place
گدو انجير populated place
گدوك populated place
گدوك بشم mountain
گدو پائين populated place
گتاب populated place
گتاب populated place
گتاو populated place
گتان populated place
گتان بالا populated place
گتان عليا populated place
گتسچسر populated place
گته ده populated place
گتی populated place
گتی populated place
گوئيك populated place
گوا populated place
گوا populated place
گواربند populated place
گواردان populated place
گواردان populated place
گواسمند mountain
گوان populated place
گوان populated place
گوان populated place
گوان populated place
گوان مچ populated place
گوان مچ populated place
گوان مچ populated place
گوجينك abandoned populated place
گوجك populated place
گوجك populated place
گوجك populated place
گوجه دره farm
گور populated place
گوران populated place
گوران populated place
گورانی populated place
گورانی populated place
گوربد populated place
گوربند populated place
گورزانگ populated place
گورزين populated place
گورزين populated place
گورزين populated place
گورزه populated place
گورستان populated place
گور سفيد populated place
گوردان populated place
گوردان populated place
گورت abandoned populated place
گورو فينو populated place
گوره populated place
گورمی populated place
گوری populated place
گوری شيخ populated place
گوشكی populated place
گوشكی populated place
گوشنويه populated place
گوشنويۀ پائين populated place
گود بجگ populated place
گود بجگ populated place
گودبجگ populated place
گودر farm
گودر farm
گودر populated place
گودر populated place
گودو populated place
گودو populated place
گودو بالا populated place
گود كناردان populated place
گود كناردان populated place
گود كنر دن populated place
گودک abandoned populated place
گود گز populated place
گود گز populated place
گود گز populated place
گوواردان populated place
گوواردان populated place
گويج populated place
گوين populated place
گوين populated place
گويچ populated place
گوكسر populated place
گوله populated place
گوه populated place
گوه populated place
گوهر دشت populated place
گوهرت populated place
گوهرت populated place
گوهيرت populated place
گوهيرت populated place
گومرگن populated place
گو ميری populated place
گوميری populated place
گو گاوی populated place
گوگسر populated place
گوچين abandoned populated place
گوچينك abandoned populated place
گياهدان populated place
گياهدان populated place
گيرانی populated place
گيس populated place
گيسه populated place
گيشان populated place
گيشان تخت populated place
گيشو abandoned populated place
گيشوئيۀ بال populated place
گيشوئيۀ پائين populated place
گيشی populated place
گيكن populated place
گيل populated place
گيلارد populated place
گيلان دره farm
گيليرد populated place
گيگين populated place
گيگن populated place
گيگن populated place
گيگن populated place
گيگن populated place
گكسر populated place
گلابد populated place
گلاب دره populated place
گلاگاه populated place
گل خندان populated place
گل خندان جديد populated place
گل خندان قديم populated place
گل خندان قديم populated place
گلرئيه abandoned populated place
گلروئيه abandoned populated place
گل سرخ farm
گل سرخ farm
گل سرخ farm
گلستان populated place
گلستان populated place
گلشوار populated place
گلشوار populated place
گلشوار populated place
گلشوار populated place
گلشور populated place
گلشن populated place
گلشن ولی populated place
گلشهر populated place
گل آباد populated place
گل آهک farm
گل عباس populated place
گل عباس populated place
گلدانو farm
گل دره populated place
گلدره populated place
گل دسته populated place
گل دشت populated place
گلدشت populated place
گلد نو farm
گلد نو farm
گلدنو farm
گل تپه و گرگ تپه populated place
گل تنگه abandoned camp
گل تنگه populated place
گلو زردو populated place
گلوزردو populated place
گلو گاه populated place
گلوچان populated place
گليرد populated place
گلينراد populated place
گلينك populated place
گلكن پل populated place
گل كن پهل populated place
گلندوك populated place
گلندوك populated place
گلنگر populated place
گلنگو populated place
گلنگو populated place
گله وار area
گلهور area
گله كهريز populated place
گلهگاه populated place
گلمان populated place
گلمان بالا populated place
گلم ملك populated place
گل گنگگ populated place
گن populated place
گن populated place
گناری populated place
گناعی populated place
گناعی populated place
گنبد سرخ populated place
گنبد سرخی populated place
گنبد سرخی populated place
گنج populated place
گنجك علی آباد populated place
گنجی populated place
گنجی populated place
گنخ populated place
گنداب populated place
گنداب populated place
گندات abandoned populated place
گندم مجه farm
گندمی populated place
گند گربه populated place
گنو populated place
گنو populated place
گنو populated place
گنكان populated place
گنگان populated place
گنگان populated place
گنگان نصيری populated place
گهردو populated place
گهرت populated place
گهرت populated place
گهرت populated place
گهره populated place
گهرۀ فارياب چلو populated place
گه شل shoal
گه شل shoal
گهكان populated place
گهكم populated place
گمبران populated place
گمبرن populated place
گمران populated place
گمركان populated place
گمركان populated place
گمركان populated place
گمرگان populated place
گميگاشه populated place
گمنگان populated place
گچ بزرگ mountain
گچ سر populated place
گچويه populated place
گچين بالا populated place
گچين عليا populated place
گچين پائين populated place
گچينه populated place
گچيه populated place
گچه populated place
چاحو غربی populated place
چاران populated place
چار طاق abandoned populated place
چارك populated place
چاتاسيان populated place
چاور چالون farm
چال farm
چالتاسيان populated place
چالتاسيان populated place
چالتاسيون populated place
چالتاسيون populated place
چال ترخان populated place
چاله populated place
چاله populated place
چاله populated place
چاله اميد populated place
چاله اميد populated place
چاله جناح populated place
چاله طرخان populated place
چاله كوخرد populated place
چاله كوخرد populated place
چاله هرز populated place
چاله مورت farm
چالۀ جناح populated place
چالۀ عالی احمدان populated place
چاه احمد abandoned populated place
چاه احمد abandoned populated place
چاه اسماعيل populated place
چاه اسماعيل populated place
چاه بنارد populated place
چاه بنارد populated place
چاه بنارد populated place
چاه خارو farm
چاه خاور farm
چاه رو populated place
چاهرو populated place
چاه ركو populated place
چاه ساری populated place
چاهستان populated place
چاه سمال populated place
چاه صحاری populated place
چاه طرخان populated place
چاه شيرين populated place
چاه عالی populated place
چاه عبدالرحمان populated place
چاه عبدل رحمان populated place
چاه علی احمدان populated place
چاه دراز populated place
چاه دراز populated place
چاه دزدان populated place
چاه دزدان populated place
چاه فعله populated place
چاهو abandoned populated place
چاهو populated place
چاهو populated place
چاهو شمالی populated place
چاهو شمالی populated place
چاهو غربی populated place
چاهو قبله populated place
چاهو قبله populated place
چاه پز populated place
چاه پس populated place
چاه قلعه populated place
چاهنن populated place
چاهنن populated place
چاهنن populated place
چاه مبارک populated place
چاه مرغ populated place
چاه مرغ populated place
چاه مسلم populated place
چاه گار populated place
چاه گار populated place
چاه گونو populated place
چاه گونو populated place
چاه گونو populated place
چاه گونی populated place
چاه چغوك populated place
چاگونی populated place
چاگنی populated place
چريشك populated place
چركياد populated place
چركيات populated place
چركيات populated place
چركيات populated place
چرميان populated place
چرميان populated place
چشمها populated place
چشمه اعلا populated place
چشمهای بالا populated place
چشمهای پائين section of populated place
چشمه شاه populated place
چشمه شاهی populated place
چشمه شاهی populated place
چشمه ها populated place
چشمۀ اسد populated place
چشمۀ شاهدوست farm
چشمۀ فضل علی farm
چشمۀ هاشمخانی farm
چومه كاران populated place
چيجو populated place
چيرو populated place
چيرويه populated place
چيرويه populated place
چيزر populated place
چيتگر populated place
چيتگر جنوبی populated place
چيتگر شمالی populated place
چيل بنان populated place
چيچكلو populated place
چيچلو populated place
چيچگر populated place
چك چك populated place
چك چك populated place
چپ دره farm
چل اصطلك farm
چنار populated place
چنار شرق populated place
چنار عرب‌ها populated place
چنارك farm
چنالی populated place
چنداب populated place
چنگی populated place
چهار باغ populated place
چهار باغ populated place
چهارباغ populated place
چهار دانگه populated place
چهار دانگه populated place
چهو populated place
چهواز populated place
چهواز populated place
چهواو populated place
چهو شمالی populated place
چه قرزيز farm
چهل بره mountain
چهل قز abandoned populated place
چه مبرك populated place
چه مسلم populated place
چهچ populated place
چهچكر populated place
چمپه populated place
چمپه populated place
چمن populated place
چمک farm
چگينی populated place
چچ populated place
یبارک populated place


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.