บ้านบางตะไนย์ - บ้านΰΈΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
บ้านบางตะไนย์ populated place
บ้านบางใหญ่ populated place
บ้านคลองเจ็ก populated place
บ้านคลองเจ็ก populated place
บ้านคลองขุดมหาΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ monastery
บางกรวย populated place
วัดใหม่ผดุงเขต monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ทอง monastery
โรงเรียนประชาบดี school
โรงเรียนนวมินทราชินทิศΰΈตรีวิทยาพุทธมณฑล school
โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม school
โรงเรียนอนุบาลบ้านกอบแก้ว school
โรงเรียนบดินทรเดชานนทบุรี school
โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง school
วัดกล้วย monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางรักใหญ่ dispensary
บ้านนกแฝก populated place
บ้านหนองผักตบ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ³ΰΈ«ΰΈ£ΰΈΈ canal
โรงเรียนวัดมะกอก school
วัดชลอ monastery
บ้านΰΈะพานผัก populated place
โรงเรียนบ้านคลองมหาΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ school
ศาลเจ้าแม่ทับทิม shrine
บ้านลาภประเΰΈริฐ populated place
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ populated place
วัดโพธิ์เชือก monastery
โรงเรียนวัดอุบลวนาราม school
โรงเรียนวัดจันทร์ school
โรงพยาบาลวัดเฉลิมพระเกียรติ hospital
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
คลองท่าเกวียน canal
วัดใหม่เทพนิมิตร monastery
วัดใหม่เทพนิมิตร monastery
โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ school
โรงเรียนนิลประพันธ์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ„ΰΈµΰΈ£ΰΈµ monastery
บ้านคลองบางขุนกอง populated place
โรงเรียนนุ่มประΰΈงค์วิทยา school
วัดเอนกดิษฐาราม monastery
คลองซอยบน canal
บ้านคลองมะΰΈΰΈ‡ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈΰΈ™ΰΈµ canal
บ้านหัวคู้ populated place
โรงพยาบาลธนบุรี ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง school
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ หกΰΈิบ พรรษา ΰΈมเด็จพระนางเจ้าΰΈิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ school
บ้านบางเตย populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุนทรธรรมิการาม school
บ้านวัดประชารังΰΈรรค์ populated place
โรงเรียนวัดมะเกลือ school
โรงเรียนวัดตึก school
วัดตึก monastery
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ hospital
บ้านคลองไผ่ขาด populated place
วัดชมพูเวก monastery
ΰΈถานีอนามัยบ้านบางแพรก dispensary
โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี school
ศาลหลักเมือง shrine
โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว school
คลองบางเตย canal
โรงเรียนวัดจำปา school
ΰΈถานีอนามัยบ้านวัดโชติการาม dispensary
วัดโชติการาม monastery
หมู่บ้านพร้อมจิตร populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµ monastery
บ้านคลองอ้อม populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางเลน dispensary
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา school
วิทยาลัยราชΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ² school
โรงเรียนวัดบางไกรนอก school
คลองตาด่อน canal
หมู่บ้านซื่อตรง populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงหไกรΰΈΰΈ£ monastery
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈนามนอก dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈΆΰΈ‡ canal
วิหารพุทธΰΈΰΉ‚ΰΈ temple
บ้านคลองเจ็ก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุ้ลเลาะฮ์ mosque
หมู่บ้านคุณาลัย populated place
คลองบางปลากด stream
โรงเรียนบ้านคลองโยง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ” canal
บ้านคลองเΰΈาธงหิน populated place
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ school
มหาวิทยาลัยธรรมศาΰΈตร์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ monastery
โรงเรียนวัดวิเศษการ school
บ้านนอก populated place
โรงเรียนคลองบางพรม school
ΰΈถานีอนามัยบ้านΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ dispensary
วัดเชิงเลน monastery
คลองบางนางเกรง canal
โรงเรียนภัทรบุตร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ°ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านคลองยาว populated place
วัดบางกร่าง monastery
วัดบางรักน้อย monastery
บ้านบางด้วน populated place
บ้านบางปิ้ง populated place
คลองแหลมเหนือ stream
คลองเจ็ก canal
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ populated place
บ้านน้อย populated place
บ้านมะขาม populated place
คลองเกาะดอน canal
หมู่บ้านΰΈองฝั่งคลอง populated place
บ้านคลองลากค้อน populated place
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΉ„ΰΈ«ΰΈ΅ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมบูรณ์ศาΰΈตร์พัฒนา school
คลองขวางล่าง canal
บ้านคลองขวางล่าง populated place
บ้านหมู่ไทย populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลนราภิรมณ์ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
หมู่บ้านมิตรประชา populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈΰΈ‡ canal
คลองพระอุดม canal
บ้านกล้วย populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈว่างอารมณ์ canal
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈซาอาดะห์ mosque
หมู่บ้านนิวเวิลด์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ–ΰΈ™ΰΈ™ canal
หมู่บ้านศรีประจักษ์ หนื่ง populated place
บ้านคลองหนึ่ง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ•ΰΉ‰ΰΈ™ canal
บ้านคลองโพธิ์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈ™ΰΈี่ΰΈิบ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ‡ canal
คลองนายกริม ΰΈΰΈ²ΰΈΆ 3 canal
คลองนายกริม ΰΈΰΈ²ΰΈΆ 2 canal
วัดไผ่ล้อม monastery
หมู่บ้านนันทิชา ΰΈี่ populated place
วัดประชุมราษฎร์ monastery
วัดปากคลองพระอุดม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈนีวงศ์ school
คลองบางนา canal
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ school
โรงเรียนวัดพระมอพิΰΈΰΈ±ΰΈΆ school
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองΰΈว่างอารมณ์ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈΈΰΈ”ΰΈ΅ΰΈิทธิกุลธรรมาราม monastery
หมู่บ้านนันทิชา ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
อำเภอบางใหญ่ second-order administrative division
หมู่บ้านแลนด์วิลล่า populated place
บ้านค่ายΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
ΰΈถานีอนามัยคลองพระอุดม dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ” monastery
หมู่บ้านลัดดาวิลล์ populated place
บ้านหนองเชียงโคต populated place
บ้านคลองΰΈิบศอก populated place
คลองบางขวด canal
คลองบึงไผ่ canal
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิΰΈลาห์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าปากคลองลำรี school
อำเภอบางพลี second-order administrative division
เขตบางกะปิ second-order administrative division
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ² second-order administrative division
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ populated place
เขตพระโขนง second-order administrative division
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈΉ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆΰΉ‚ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈµΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ‡ΰΈ΄ΰΈ™ school
บึงΰΈีกัน swamp
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ‡ school
โรงเรียนพัฒนาวิทยา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ™ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈันต์ school
โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ school
โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา school
โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษา school
โรงเรียนวัดลานนาบุญ school
โรงเรียนประชานิเวศน์ school
วัดเทพนิมิตร monastery
โรงเรียนกุมุทมาΰΈ school
บ้านไผ่ล้อม populated place
บ้านบางขะแยง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈµΰΈ§ΰΈ¥ΰΈµ school
บ้านลำไทร populated place
โรงพยาบาลรามาธิบดี hospital
โรงเรียนวิชากร school
โรงเรียนบดินทรเดชา school
โรงเรียนบ้านลาดพร้าว school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈ¥ΰΈµΰΈ®ΰΈΈΰΈ¥ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ school
โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา school
บ้านบางΰΈานฝั่งเหนือ populated place
บ้านคลองรังΰΈิตประยูรศักดิ์ populated place
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร school
โรงเรียนพณิชยการบางโพ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈิทธิ์ monastery
โรงเรียนมหานครพณิชยการ school
โรงเรียนบางโพโอมาวาΰΈ school
โรงเรียนเพชรรัตน์ school
วัดบางพูดใน monastery
โรงเรียนวัดชินวราราม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง school
โรงเรียนประชาอุทิศ school
บ้านวัดรังΰΈΰΈ΄ΰΈ• populated place
บ้านแΰΈนแΰΈบ populated place
ศาลหลักเมือง shrine
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง school
โรงเรียนพิชญศึกษา school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขหกΰΈิบเอ็ด dispensary
บ้านบางเดื่อ populated place
วัดเขมากิรตาราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยิมาร่อตุ๊ดดีน school
โรงเรียนพิชัยพัฒนา school
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ school
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈิทธิ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΉ„ΰΈ«ΰΈ΅ school
โรงเรียนศรีอนุบาล school
วัดคลองชัน monastery
โรงเรียนวัดเกตุประภา school
บ้านคลองหนึ่ง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈันติชน school
เขตบึงกุ่ม second-order administrative division
โรงเรียนนาฎศิลป์ΰΈัมพันธ์ school
โรงเรียนเจตวันธรรมาวาΰΈ school
โรงเรียนวัดบัวขวัญ school
โรงเรียนวัดคลองชัน school
บ้านโคกชะพลู populated place
วัดบางเดื่อ monastery
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญ school
บ้านคลองΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
บ้านวังใหญ่ populated place
โรงเรียนอนุบาลเบจมาศ school
โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์ school
โรงเรียนเบญจมินทร์ school
วัดบางกุฎีทอง monastery
โรงพยาบาลปทุมเวช hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈาธิตมัธยมΰΈถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ school
บ้านลำบึงขวาง populated place
โรงพยาบาลพญาไทหนึ่ง hospital
โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ—ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงเรียนอนุบาลฤทธินี school
โรงเรียนเทศบาลห้า school
โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา school
โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา school
โรงเรียนวัดโพΰΈพผลเจริญ school
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ศูนย์ที่ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ‡ monastery
มหาวิทยาลัยรามคำแหง school
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค school
โรงเรียนวัดจันทน์ΰΈΰΉ‚ΰΈ΅ΰΈΰΈ£ school
วัดศิริกมลาวาΰΈ monastery
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ school
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก school
โรงเรียนเบญจมราชานุΰΈรณ์ school
บ้านวัดโคก populated place
โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์ school
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัตตั๊กวา mosque
โรงเรียนอนุบาลแก้วฤทัย school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈิบเก้า dispensary
โรงเรียนนีรชาศึกษา school
โรงเรียนวัดแป้นทอง school
วัดคลองบ้านใหม่ monastery
โรงพยาบาลเอกปทุม hospital
โรงเรียนวัดเปรมประชากร school
บ้านคลองลำภู populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางพูนแห่งที่ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
โรงเรียนเทพลีลา school
โรงเรียนรัตนโกΰΈินทร์ΰΈมโภชลาดกระบัง school
โรงเรียนศิริกุลพิทยา school
ศูนย์ΰΈาธารณΰΈุขที่ΰΈี่ΰΈิบเอ็ด dispensary
วัดหลักΰΈี่ monastery
บ้านบางนางบุญ populated place
โรงเรียนราชวินิตมัธยม school
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ school
โรงเรียนรัตนพานิชยการ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าดอนΰΈะแก school
โรงเรียนทับทอง school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ monastery
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยครูเกียว school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈยามบริหารธุรกิจ school
ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ΰΈถานแห่งชาติ monument
บ้านตลาดใต้ populated place
โรงเรียนวัดบางนางบุญ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈΰΈ΅ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ school
โรงเรียนราชวัตรวิทยา school
วัดกุนนทีรุทธาราม monastery
โรงเรียนเคหะทุ่งΰΈองห้องวิทยาหนึ่ง school
ΰΈถานีอนามัยตำบลหลักหกแห่งที่ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
บ้านบางไผ่ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ”ΰΈ¶ΰΈ‡ΰΈ์ monastery
บ้านใหม่ populated place
วัดหงษ์ทอง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ² monastery
บ้านคลองเทวะตรง populated place
บ้านบางเลน populated place
คลองบางระมาด canal
คลองบางกระทึก canal
วัดบางระโหง monastery
บางบัวทอง populated place
วัดราษฎร์บำรุง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังฆราชา monastery
เขาบือราเป๊ะ hill
บ้านหูนบ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ™ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
คลองพะวง stream
วัดเกาะถ้ำ monastery
บ้านทุ่งงาย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ¥ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ©ΰΈ°ΰΈ„ΰΈµΰΈ£ΰΈµ monastery
โรงเรียนอับมัดรอซาตุลฟาลาฮียะห์ school
วัดแม่เตย monastery
วัดท่าข้าม monastery
ΰΈำนักΰΈงฆ์เก้าเΰΈ็งตะวันออก religious center
บ้านคลองบางโฉลงล่าง populated place
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนอนุบาลทองพูน school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ school
โรงเรียนวัดท่าเΰΈΰΈ² school
คลองแตงจีน stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ§ΰΈ¥ΰΈ™ΰΈ£ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ¨ school
คลองราชพฤกษ์น้อย canal
คลองพิมพ์เΰΈงี่ยม canal
บ้านคลองบางประทุน populated place
บ้านประกอบตก populated place
เขาตีโบย hill
คลองติก stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈ£ΰΉ‡ΰΈ‡ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‹ΰΈµΰΈ†ΰΈΈΰΈΆ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ‡ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈงแก stream
คลองตีโบย canal
บ้านคลองบาแฆะ populated place
โรงเรียนทวีธาภิเศก ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนทวีธาภิเศก school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ¥ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ—ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ¥ canal
หมู่บ้านเอกชัยเลควิลล์ populated place
หมู่บ้านเพชรมณฑล populated place
หมู่บ้านวังมณี populated place
โรงพยาบาลศรีวิชัย ห้า hospital
บ้านบางแค populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈังข์กระจาย school
วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ school
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม school
หมู่บ้านΰΈวนทิพย์ populated place
บ้านแΰΈΰΈ΅ΰΈ”ΰΈ³ populated place
บ้านลูกวัว populated place
โรงเรียนศึกษานารี school
คลองเกาะโพธิ์ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ³ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ canal
คลองขุนจ่าเมือง canal
ΰΈำนักวิปัΰΈΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ religious center
หมู่บ้านศรีทวี populated place
โรงพยาบาลท่าฉลอม hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈิริอักษรธนบุรี school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบแปด ΰΈาขาวัดหนองแขม dispensary
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า (ΰΈาขาวัดบัวพัน) dispensary
วัดประชาบำรุง monastery
วัดแΰΈΰΈ΅ΰΈ”ΰΈ³ monastery
ΰΈถานีรถไฟบ้านขอม railroad station
โรงเรียนวัดราชบพิธ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุวกูลพิทยา school
บ้านขวาง populated place
บ้านโกรกกรากใน populated place
วัดนก monastery
วัดบางประทุนนอก monastery
หมู่บ้านΰΈาครเพลΰΈ populated place
ศาลหลวงพ่อเภา shrine
โรงเรียนวัดยายร่ม school
โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) school
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว school
โรงเรียนปากน้ำวิทยาคม school
โรงเรียนวัดกระโจมทอง school
บ้านกำพร้า populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ monastery
วัดนางชี monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ monastery
คลองเทพกาญจนา canal
ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ shrine
โรงเรียนอนุบาลพรอำนวย school
โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ school
ΰΈถานีอนามัยแคราย dispensary
ΰΈถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หกΰΈิบ พรรษานวมินทราชินี dispensary
บ้านคลองอ่อนใจ populated place
วัดพรมรังษี monastery
วัดม่วง monastery
วัดโพธิ์แจ้ monastery
คลองบางกระดิน้อย canal
คลองบางกระดี่ canal
หมู่บ้านชมชื่น populated place
วัดประดิษฐาราม monastery
ΰΈถานีรถไฟตลาดพลู railroad station
บางขุนเทียน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิวราวาΰΈ school
บ้านคลองหนามแดง populated place
วัดปากน้ำฝั่งใต้ monastery
คลองบางบอน canal
หมู่บ้านเจริญΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ seat of a first-order administrative division
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ school
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก school
วัดโพธิ์แก้ว monastery
คลองผาΰΈุขใจ canal
บ้านชินเΰΈΰΈµΰΈΆ populated place
บ้านโคก populated place
บ้านดอนพระยา populated place
บ้านท่าไม้ populated place
ΰΈถานีอนามัยอ้อมใหญ่ dispensary
โรงเรียนวัดบุคคโล school
บ้านหลักΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
วัดศรีบูรณาวาΰΈ monastery
บ้านโคก populated place
บ้านอ่างทอง populated place
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ”ΰΈµ school
โรงเรียนวัดกก school
โรงเรียนบุษยรัตน์พณิชยการ school
บ้านรางΰΈะแก populated place
คลองแม่รอด canal
บ้านนาเกลือขุนΰΈมุทรมณีรัตน์ populated place
บ้านปากคลองอ้อมน้อย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ”ΰΈ§ΰΈ” monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ” monastery
วัดตะล่อม monastery
โรงเรียนวัดหงษ์รัตนาราม school
โรงเรียนราชวินิตประคองบางแค school
โรงเรียนบ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ school
บ้านรางปลาซิว populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ¥ΰΈ™ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ™ canal
บ้านตาฟัก populated place
บ้านตาลΰΈΰΈ” populated place
บ้านแถว populated place
วัดเกษตรพุทธาราม monastery
คลองรางไผ่ canal
วัดโมลีโลกยาราม monastery
โรงเรียนวัดอัมพวา school
โรงเรียนเผดิมศึกษา school
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง school
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม school
บ้านพรมแดน populated place
บ้านรางน้ำใΰΈ populated place
บ้านรางขี้เหล็ก populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ΰΈΰΈ²ΰΈΆ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
บ้านนางΰΈΰΈ²ΰΈ§ populated place
บ้านคลองแนวลิขิต populated place
วัดเกียรติประดิษฐ์ monastery
อำเภอกระทุ่มแบน second-order administrative division
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง school
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง school
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
บ้านคลองแนวลิขิต populated place
โรงเรียนจันทศิริวิทยา school
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี school
บ้านหนองบัว populated place
บ้านหนองรี populated place
บ้านหนองพะอง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈาธง canal
บ้านนาเกลือขุนΰΈมุทรมณีรัตน์ populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขเทศบาลตำบลอ้อมน้อย dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈนามชัย canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ΰΈายหนึ่ง canal
บ้านแหลม populated place
วัดดอกไม้ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ„ΰΈ°ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ„ΰΈ°ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ canal
ช่องนนทรี populated place
โรงเรียนวัดใหญ่ศรีΰΈุพรรณ school
โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา school
โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา school
บ้านหนองล่าง populated place
บ้านหัวท่อ populated place
บ้านΰΈันดาบ populated place
คลอง แปด canal
หมู่บ้านเพชรเกษม ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
เขตจอมทอง second-order administrative division
จังหวัดΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ first-order administrative division
โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ hospital
บ้านคลองบางบอน populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ stream
คลองบางΰΈΰΈµΰΈ„ΰΈ• stream
คลองอู๊ด stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ§ΰΉ‰ΰΈ² canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅. ยี่ΰΈิบเอ็ด stream
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบ populated place
บ้านกาลันบาตู populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลญันนะห์ mosque
บ้านใหม่ populated place
วัดบาโหย monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอูบูดียะห์ mosque
บ้านตะลิลาย populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈµΰΈΆΰΈ‡ canal
คลองกวงเล็ก canal
ΰΈุเหร่าบ้านบ่อหินใน mosque
บ้านบ่อหินตะวันออก populated place
บ้านโค้งแม่ศรี populated place
คลองไกรทอง stream
บ้านหัวΰΈะพาน populated place
บ้านเจาะซีโป๊ะ populated place
คลองน้ำพระ canal
บ้านΰΈΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ populated place


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.