ΰΈุเหร่าบ้านคลองตาหงา - วิทยาลัยนาฏศิลป์: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
ΰΈุเหร่าบ้านคลองตาหงา mosque
โรงเรียนธารโตวัทฒนวิทย์ school
ΰΈถานีอนามัยบ้านศรีท่าน้ำ dispensary
ΰΈุเหร่าบ้านกลาบอ mosque
จังหวัดΰΈΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ first-order administrative division
เขาโต๊ะพญาวัง hill
บ้านคลองพี populated place
บ้านศรีแป้น populated place
เขากาเซะ mountain
บ้านหน้าเกษตร populated place
บ้าน กม. ΰΈิบเก้า populated place
คลองตันหยงกาบู stream
บ้านตันหยงกาบู populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
คลองเขาจีน canal
บ้านโคกประดู่ populated place
คลองลำพด stream
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบูเก็ตบูหรา mosque
บ้านปลักโต๊ะโΰΈΰΈ΅ populated place
บ้านกุบังประโหลด populated place
บ้านควนประดอยา populated place
บ้านนาแค populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลอาบีดีน mosque
คลองน้ำเชี่ยว stream
บ้านมาลาศีตะจิตต์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรูลยากิน mosque
คลองมะบอก canal
บ้านซันซีโห่ populated place
บ้านหลักเขต ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
อ่างเก็บน้ำบ้านนาแค reservoir
บ้านบาตูดูวอ populated place
บ้านΰΈวนใหม่ปอเนาะ populated place
บ้านบันนังΰΈิแน populated place
บ้านบนดอย populated place
บ้านตาลีไกล populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกุนุงจนอง mosque
บ้านบาโงΰΈΰΉ‚ΰΈ• populated place
โรงเรียนวชิรศึกษา school
คลองจาเราะโต๊ะปิ stream
โรงเรียนบ้านธารไม้แก้ว school
บ้านจันทรัตน์ populated place
บ้านมาลา populated place
โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ·ΰΈ­ΰΉ„ΰΈ¥ stream
บ้าน กม. หก populated place
วัดจันทร์ธาดาประชาราม monastery
โรงเรียนตาเนาะแมเราะ school
เขาอัยเยอร์เค็ม mountain
บ้านหัวแหลม populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ›ΰΈΉΰΈΆΰΈΉ mountain
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านโคกทราย populated place
บ้านบูเก๊ะดาราเซ populated place
โรงเรียนบ้านด่านΰΈันติราฎร์ school
บ้าน กม. ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบหก populated place
บ้านแบงอ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈΆΰΈΈΰΈ£ΰΈ² stream
บ้านคลองน้ำพระ populated place
โรงเรียนบ้านกาเนะ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ΅ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ mosque
บ้านฆอแยใน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ®ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ™ mosque
บ้านหลักเขต ΰΈี่ΰΈิบเจ็ด populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านซาไก dispensary
บ้านบาตูปูเต๊ะ populated place
บ้านนครธรรม populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ΅ΰΈร้างตนเองธารโต ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ² school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈุอาดะห์ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ­ΰΈุลอีบาดะ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดแΰΈΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามมิยซุห์ mosque
โรงเรียนบ้านท่าข่อย school
บ้านเจ็ดร้อยไร่ populated place
บ้านควนหลัก populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ๊ะ stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ่งเΰΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านทุ่งΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ populated place
บ้านตลาดใต้ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈซอละฮ์ school
คลองเขารูปช้าง stream
ΰΈถานีอนามัยปริก dispensary
โรงเรียนชาติตระการโกศล school
เกาะขมิ้น island
บ้านลุ่ม populated place
คลองครก intermittent stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ³ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ stream
วัดบ้านใหม่ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈµ intermittent stream
โรงเรียนเทศบาล หนื่ง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ°ΰΈ®ΰΈ±ΰΈ‡ intermittent stream
โรงเรียนบ้านโคกΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ΰΉ‚ΰΈ­ school
ศาลเจ้าแม่กวนอิม shrine
คลองพุแค stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΉ€ΰΈΆΰΉ‡ΰΈ™ stream
วัดเกาะไม้ใหญ่ monastery
อ่างเก็บน้ำคลองหีบ reservoir
โรงเรียนแΰΈงธรรมวิทยา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมุหิบบีน mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
วัดกลาง monastery
บ้านΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ populated place
ศาลเจ้าเΰΈด็จแม่ปิยะบังภัย shrine
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางปูใหม่ dispensary
วัดคู่ΰΈΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ‡ monastery
หมู่บ้านพัฒนาΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
โรงเรียนตอรีบุ้ลค็อยร๊อต school
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก) school
ศาลเจ้าเจียวเองเบียว shrine
โรงเรียนอนุบาลเมโลดี้ school
โรงเรียนวัดทองนพคุณ school
หมู่บ้านเอื้อΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈวนลุมพินี school
โรงเรียนอนุบาลศรีเΰΈริมวิทย์ school
วัดพลับพลาชัย monastery
หมู่บ้านออมทอง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ”ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
หมู่บ้านเΰΈΰΈ£ΰΈµ populated place
โรงเรียนมูลนิธิΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆΰΈ΅ΰΈΈΰΈΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ school
โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์ hospital
โรงเรียนกิติพาณิชย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชันคอนแวนต์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈต์ธรรมศึกษา school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈารพัดช่างธนบุรี school
ศาลไต้ฮงกง shrine
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
โรงเรียนคลองบางกระบือ school
บ้านคลองเΰΈΰΈ·ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ›ΰΈµΰΈΆ populated place
โรงพยาบาลบางจาก hospital
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ school
โรงเรียนอยู่เป็นΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ‹ΰΈµΰΈ™ school
วัดราษฎร์นิยมธรรม monastery
โรงเรียนดรุณรัตน์ school
วัดป่าเกด monastery
โรงเรียนบพิธวิทยา school
วัดช่องนนทรี monastery
วัดราชินีแห่งΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈΰΈΈΰΈ‚ church
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอามาน่าตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ศาลเจ้าซำไนเก็ง shrine
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเนี๊ยะมาตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
วัดทองรำไพ monastery
โรงพยาบาลเซ็ลทรัลปาร์ค hospital
โรงพยาบาลยุวประΰΈาทไวทโยปถัมภ์ hospital
บ้านคลองต้นไทร populated place
โรงเรียนจตุพรวิทยา school
โรงเรียนวัดช่องนนทรี school
หมู่บ้านจุลมาศวิลล่า populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญบางรัก school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
วัดชัยมงคล monastery
โรงเรียนราฟาแอล school
บ้านคลองชัย populated place
หมู่บ้านลิขิต เจ็ด populated place
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ–ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ¥ school
บ้านคลองหนองบอน populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ หกΰΈิบΰΈΰΈ²ΰΈ΅ dispensary
วัดปรกยานนาวา monastery
วัดทองเพลง monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนธรรมพิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทัศน์ school
หมู่บ้านΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ‡ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈงี่ยมพิทยานุกูล school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางแก้ว dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านคลองวัดกิ่งแก้ว populated place
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ school
โรงเรียนวัดบางกอบัว school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ™ΰΈกล canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบΰΈี่ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลาฮุ้ลมูบตะดีย์ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ยี่ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
โรงเรียนอนุบาลเธียรประΰΈิทธิ์ school
วัดลานบุญ monastery
โรงเรียนซาอาดะห์วิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈµ school
บ้านคลองกู้พารา populated place
หมู่บ้านรัชธานี ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ¥ΰΈΈΰΈ” school
โรงพยาบาลΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ hospital
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน shrine
โรงเรียนอนุบาลด็อกเตอร์กิติมา school
โรงเรียนวัดบางนาใน school
หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี populated place
ΰΈถานีตำรวจนครบาลบางนา police post
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุ้ลอิบเดะห์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังฆราชา school
โรงเรียนพณิชยการΰΈΰΈµΰΈ¥ΰΈ΅ school
โรงเรียนวัดม่วงแค school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈัมพันธวงศ์ school
โรงเรียนกันซุΰΈΰΈ‹ΰΈ­ΰΈ¥ΰΈµΰΈ®ΰΈµΰΈ™ school
ΰΈำนักΰΈงฆ์พุทธรัตนวนาราม religious center
คลองเจ็ด canal
วัดบางด้วนใน (ΰΈุขกร ) monastery
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเซนต์แอนดูร์วΰΈ school
บ้านน้ำชล populated place
โรงเรียนแจงร้อน school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈิริรัตนาธร school
บ้านคลองบัวลอย populated place
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท hospital
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต school
บ้านบางเมฆขาว populated place
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง shrine
บ้านเปรมฤทัย populated place
โรงเรียนอนุบาลบางหนู school
โรงเรียนวรรธนะวิทย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ‰ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈน์ศึกษาบางนา school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบเจ็ด dispensary
โรงเรียนวัดบางนานอก school
ΰΈถานีอนามัยราชาเทวะ dispensary
โรงเรียนอนุบาลปาณยา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัลกุ๊บรอ mosque
โรงเรียนอนุบาลเΰΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ school
หมู่บ้านเอื้อวัฒนาΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
หมู่บ้านเΰΈΰΈ£ΰΈµ populated place
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรพระโขนง church
หมู่บ้านบางปูวิลลา ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนวัดคลองเก้า school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈΰΈ²ΰΈ์นวิทยาΰΈมุทรปราการ school
โรงเรียนเทศบาล ห้า school
บ้านคลองบางเΰΈΰΈ·ΰΈ­ΰΈ•ΰΈ²ΰΈΆ populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางจาก dispensary
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว school
วัดไผ่เงินโชตนาราม monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ°ΰΈ΅ΰΈµΰΈ­ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈายน้ำผึ้ง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุนนาอิ่ม mosque
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบเจ็ด dispensary
โรงเรียนคลองกลันตัน school
คลองเรือบิน canal
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรพระΰΈัญญา church
วัดทองบน monastery
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรของพระคริΰΈต์ church
บ้านมิตรภาพ populated place
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ school
บ้านทับช้าง populated place
โรงเรียนอนุบาลยุคลธร school
บ้านกู้พารา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านคลองศาลเจ้า populated place
โรงเรียนอนุบาลบ้านโดม school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรΰΈΰΈ”ΰΈΈΰΈ”ΰΈµ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµΰΈ™ΰΈµΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ¥ school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ second-order administrative division
โรงเรียนพาณิชยการเอเซีย school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรวัฒนา church
โรงเรียนคลองใหม่ school
โรงเรียนชลิตวิทยา school
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุΰΈรณ์ school
บ้านคลองบางแก้ว populated place
บ้านคลองดอกไม้ populated place
โรงเรียนอนุบาลอำนวยวิทย์ school
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน school
โรงเรียนราชดำริ school
โรงเรียนแอ๊ดเวนติΰΈเอกมัย school
โรงเรียนนวรัตน์รังΰΈฤษดิ์ school
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาΰΈตร์ hospital
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈารพัดช่างΰΈมุทรปราการ school
เกริกวิทยาลัย school
โรงเรียนปัญจนะวิทย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈน์บริหารธุรกิจกนกอนุΰΈรณ์ school
โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา school
โรงเรียนศิริธนศึกษา school
โรงเรียนชุมชนมัΰΈยิดดารุ้ลมัวฮ์ชินีน school
ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว shrine
วัดโพธิยาราม monastery
โรงเรียนอนุบาลศิราพร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈิทธิบงกช school
วัดกองแก้ว monastery
บ้านวัดบางกะเจ้ากลาง populated place
โรงเรียนวัดบางโคร่งนอก school
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าจรเข้ขบ school
โรงเรียนศรัทธาธรรม school
วัดหัวลำโพง monastery
หมู่บ้านศรีวรา populated place
ควนหินลับ hill
เขากายัง hill
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ–ΰΉ‰ΰΈ³ canal
บ้านบาลูกา populated place
บ้านแตลูแก populated place
บึงบองอ swamp
เขากุบังบาดัก mountain
คลองเจาะปันตัง stream
บ้านบาโงแจเก๊าะ populated place
บ้านบาโร๊ะ populated place
บ้านตีโปง populated place
โรงเรียนบ้านหลักเขต school
โรงพยาบาลกิ่งอำเภอกาบัง hospital
บ้านกาโต๊ะ populated place
คลองชิง stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈซาน์ mosque
บ้านกูวิง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ™ΰΈµΰΈ™ mosque
บ้านซีรอ populated place
คลองจันทรัตน์ stream
โรงพยาบาลเบตง hospital
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ΰΈิบเอ็ด populated place
บ้านปะแดรู populated place
บ้านชะเมาะ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ¥ stream
บ้านไร่ใต้ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈละห์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ²ΰΈินศึกษา school
บ้านΰΈะพานช้างตาย populated place
บ้านทำนบ populated place
บ้านบือนาฮูยง populated place
คลองจือนือรงดาแล intermittent stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดน๊ะตาตูลซุบเบียน mosque
บ้านกือโต populated place
โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกือมิ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΈΰΈ£ΰΈΈΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
บ้านคลองน้ำขุ่น populated place
บ้านΰΈวนมะพร้าว populated place
บ้านแจ๊ะ populated place
บ้านปูแล populated place
บ้านลีตอ populated place
โรงเรียนบ้านละแอ school
ΰΈุเหร่าบ้านกาตองกาบอ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดคอรียะห์ mosque
บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ populated place
บ้านกือติง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านบาปะ mosque
คลองมาแน stream
บ้านควนแดน populated place
เขามีเกียรติ mountain
บ้าน กม. เจ็ด populated place
โรงเรียนบ้านพอบิด school
บ้านพอบิด populated place
บ้านทุ่งหลุมนก populated place
จังหวัดΰΈΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ populated place
โรงเรียนบ้านพรุหวา school
โรงเรียนวัดปลักหนู school
วัดปลักหนู monastery
บ้านท่าประดู่ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ°ΰΉ‚ΰΈ” stream
บ้านโครง populated place
วัดปลักหนูใต้ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ monastery
บ้านใหม่ populated place
เขาโพ mountain
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈΈΰΈลิมอุปถัมถ์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านหน่ำนา mosque
บ้านกระทิงตาย populated place
ΰΈถานีอนามัยทับช้าง dispensary
บ้านควนตานี populated place
เขาลิแปร mountain
บ้านลำคอก populated place
โรงเรียนบ้านนาทวี school
บ้านคลองแตงจีน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈายชล school
ΰΈถานีอนามัยอัยเยอร์เวง dispensary
เขาหินหัก hill
บ้านป่านาดำ populated place
บ้านหัวΰΈนอ่อน populated place
บ้านทุ่งบน populated place
บ้านปลักปลิง populated place
บ้านญวน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ£ΰΈ£ΰΉ€ΰΈริญอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านปาบ mosque
บ้านหัวถนน populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ‚ΰΈ±ΰΈ™ hill
บ้านโคกเปี้ยว populated place
บ้านท่าคลอง populated place
ควนโต๊ะไหม hill
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµ school
บ้านเกาะแต้ว populated place
บ้านหนองบัว populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านคลองข่า mosque
บ้านเก้าบ่อ populated place
บ้านกลาง populated place
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ mosque
โรงเรียนยาบัลโรดเหร๊าะหม๊ะ school
บ้านหัวเขา populated place
บ้านทุ่งโพธิ์ populated place
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน school
บ้านเจ้านคร populated place
วัดเจ้านคร monastery
บ้านคลองหรั่ง populated place
วัดน้ำน้อยนอก monastery
โรงเรียนบ้านกลาง school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈµΰΈΆΰΈ§ hill
ΰΈถานีอนามัยบ้านผ้าข้าม dispensary
เขาท่านางหอม hill
บ้านควนหิน populated place
บ้านบ่อΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ•ΰΉ‰ΰΈ™ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ hill
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเกาะแต้ว mosque
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ•ΰΈµΰΈ™ hill
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ™ΰΉ„ΰΈ¨ΰΈ¥ monastery
บ้านหัวนอนถนน populated place
บ้านΰΈวนบน populated place
บ้านเกาะวา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ­ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ«ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ school
บ้านแม่ปรือ populated place
โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ school
บ้านโพรงเข้ populated place
บ้านนาบ้านเกา populated place
บ้านหน้าวัด populated place
บ้านคลองลึก populated place
โรงเรียนบัวหลวง school
บ้านศาลาหุม populated place
บ้านคูΰΈัมพันธ์ populated place
จังหวัดΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ first-order administrative division
บ้านกลาพอ populated place
บ้านบาโงตือเงาะ populated place
บ้านจาเร๊าะ populated place
บ้านศรีนคร populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านแอและ mosque
บ้านเหมืองลาบู populated place
บันนังΰΈΰΈ•ΰΈ² populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ΄ΰΈ• second-order administrative division
บ้านบางภูมิ populated place
วัดบึงทองหลาง monastery
บ้านไทรน้อย populated place
วัดแพรก monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈว่างอารมณ์ monastery
เขตพญาไท second-order administrative division
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ monastery
วัดศรีเรืองบุญ monastery
บ้านประตูน้ำฉิมพลี populated place
วัดป่าเรไร monastery
วัดไผ่เหลือง monastery
คลองบางกระบือ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ทอง school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ“ΰΈ‘ΰΈ› monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดแซดมูฮำหมัดอารีซุกรี่ mosque
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาΰΈ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านคลองโยงใหม่ populated place
ΰΈถานีอนามัยบางใหญ่ dispensary
วัดบางขวาง monastery
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΉ€ΰΈาธงหิน dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ΅ΰΈ¥ΰΈµ monastery
ΰΈถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
วัดบางแพรก monastery
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก school
บ้านลัดเกร็ด populated place
บ้านเหนือ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈักใหม่ school
โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม school
บ้านคลองอ้อม populated place
บ้านคลองมหาΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈµ canal
โรงเรียนวัดท่าบรรเทิงธรรม school
คลองขื่อลัด canal
บ้านห้วยพลู populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลอ้อมเกร็ด dispensary
โรงเรียนวัดใหญ่ΰΈว่างอารมณ์ school
โรงเรียนอนุบาลอารียา school
บ้านคลองคราม populated place
โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน school
วัดบางไกรใน monastery
โรงเรียนวัดรวก school
โรงเรียนเทศบาล ΰΈี่ school
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบห้า school
โรงเรียนอนุบาลมณียา school
บ้านวัดรวก populated place
คลองเจ็ก canal
บ้านบางรักใหญ่ populated place
วัดบางอ้อยช้าง monastery
โรงเรียนเบญจมราชาลัย school
คลองบัว canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ school
บ้านขวัญเมือง populated place
ศาลเจ้าบางใหญ่ shrine
โรงเรียนบางเชือกหนัง school
โรงเรียนบางพลัด school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
วัดอินทร์ monastery
ΰΈถานีอนามัยบ้านวัดแดง dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ‡ΰΈุทธาราม monastery
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา school
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม monastery
วัดจำปา monastery
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ dispensary
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ รพช.ΰΈำนักงานเร่งรัดพัฒนาชน canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈΆΰΈΰΈ² canal
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี school
วัดแก้ว monastery
หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
บ้านบางกระจัน populated place
คลองบางกะเจ้า canal
วัดรวกΰΈุทธาราม monastery
บ้านหนองΰΈามบาท populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ school
วิทยาลัยนาฏศิลป์ school


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.