บ้านใน - ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซีรอยุ้ลอิบเดะห์: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
บ้านใน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈΈΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ dispensary
โรงเรียนพงษ์ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์พนิชยการ school
คลองราษฎร์ประเΰΈริฐ canal
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า hospital
ΰΈุเหร่าแดง mosque
บ้านΰΈุเหร่าใหญ่ populated place
วัดท่าอิฐ monastery
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม monastery
บ้านทุ่งตาล populated place
บ้านบางพลีใหญ่ populated place
คลองขุนศรีบุรีรักษ์ canal
ΰΈถานีรถไฟหัวหมาก railroad station
คลองเจ็ก canal
บ้านบางงิ้ว populated place
โรงเรียนประชารัฐบำรุง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านแหลมฝั่งใต้ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านแหลมฝั่งเหนือ populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางตะไนย์ dispensary
บ้านศาลาธรรมΰΈพน์ populated place
หมู่บ้านบัวทองธานี populated place
โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล school
บ้านวัดไพร่ฟ้า populated place
ΰΈถานีรถไฟลาดกระบัง railroad station
บ้านวังกระโจม populated place
บ้านแหลมกลาง populated place
หมู่บ้านบัวทองเคหะ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈถาพรพัฒนา canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈΰΈ‡ monastery
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า school
โรงเรียนแΰΈงประทีปรัฐบำรุง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ›ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ canal
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
บ้านหัวคู้ populated place
คลองจ้าหล่าใหญ่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ‡ΰΈ΄ΰΈ™ canal
โรงเรียนวัดลำโพ school
หมู่บ้านปาริชาติ populated place
คลองไทรน้อยพัฒนา canal
คลองพระยาΰΈุเรนทร์ canal
คลองลำแบน canal
คลองตาอูฐ canal
บ้านวังข่า populated place
คลองหม้อแตก canal
บ้านวัดเพรางาย populated place
คลองเจตวงค์ canal
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ หมู่ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ บางคูรัด dispensary
หมู่บ้านบุศรินทร์ populated place
หมู่บ้านเศรณีวิลล่า populated place
คลองเกาะเกรียง canal
ΰΈถานีอนามัยบางพลับ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
คลองลำพังพวย canal
โรงเรียนวัดนราภิรมณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าลากค้อน school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈΰΈ·ΰΈ­ canal
คลองลำนุ่น canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΈอนศึกษา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัรเราะห์มาตุ้ลอิΰΈลาเมียะห์ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈΰΈ·ΰΈ­ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ canal
คลองหนื่งตะวันออก canal
คลองลาดพร้าว navigation canal
เขตราษฎร์บูรณะ second-order administrative division
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ™ second-order administrative division
อำเภอพระประแดง second-order administrative division
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ monastery
คลองทรงวิชัย canal
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม school
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม school
วัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์ monastery
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ school
โรงเรียนอนุบาลปิยพงษ์วิทยาΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางตลาด dispensary
วัดป่ากลางทุ่ง monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมีอุลคอรียะห์ mosque
วัดเกาะΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนวัดเกาะΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนขจรเนติยุทธ school
โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ second-order administrative division
ΰΈถาบันราชภัฎจันทรเกษม school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
โบΰΈถ์บ้านเซเวียร์ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈาทพร school
โรงพยาบาลศรีธัญญา hospital
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา school
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าคลองจั่น school
โรงเรียนเทพΰΈัมฤทธิ์วิทยา school
มหาวิทยาลัยเกษตรศาΰΈตร์ school
โรงเรียนวัดบัวแก้ว school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาΰΈตร์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈΆΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ monastery
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต school
คลองพระพิมล canal
โรงเรียนวัดแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈΆΰΈΈΰΈΰΈ¥ΰΈ­ mosque
โรงพยาบาลพญาไทΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈµΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈี่ΰΈิบΰΈΰΈ²ΰΈ΅ dispensary
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ school
บ้านคลองรังΰΈิตฝั่งเหนือ populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางกะดี่แห่งที่หนึ่ง dispensary
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย school
วัดใหม่อมตรุΰΈ monastery
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈะพานΰΈΰΈΉΰΈ‡ second-order administrative division
โรงเรียนราชวินิต school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ•ΰΈΆΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร school
โรงเรียนปิ่นวัฒนา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈารินันท์ศึกษา school
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต monastery
โรงเรียนผาΰΈุกมณีจักรมิตรภาพที่ร้อยΰΈิบหก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈายปัญญารังΰΈΰΈ΄ΰΈ• school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ§ΰΈ™ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีนนทบุรี school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามัคคีธรรม school
โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ hospital
โรงเรียนอาชีวะศิลปศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ school
โรงเรียนวีระพิทยา school
วัดเรืองเวชมงคล monastery
ΰΈำนักΰΈงฆ์จันทรΰΈΰΈΈΰΈ‚ religious center
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า school
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม school
วัดนังคัลจันตรี monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางเดื่อแห่งที่หนึ่ง dispensary
โรงเรียนดวงกมล school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ°ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ mosque
วัดพรหมวงศาราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΅ΰΈΉΰΈ•ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ­ΰΈ±ΰΉ‰ΰΈ¥ΰΉ€ΰΈ¥ΰΉ‡ΰΈ΅ school
วัดปากบึง monastery
โรงเรียนคลองลำเจียก school
โรงเรียนประชาภิบาล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‚ΰΈ™ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ™ΰΈัมฤทธิ์วิทยา school
โรงเรียนเจริญวิทย์ศึกษา school
บ้านคลองเจ็ด populated place
โรงเรียนอนุบาลฟ้าΰΈิรินทร์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµΰΈ­ΰΈΈΰΈ•ΰΈาหกรรมกรุงเทพฯ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈΈΰΈิตพาณิชยการ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดน่าฟีอะฮ์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ‚ΰΈมาภาพัฒนา school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ‡ second-order administrative division
โรงเรียนคอนเซปชั่น school
วัดมัชฌินติการาม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีวรนาถบางเขน school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈี่ΰΈิบΰΈΰΈ²ΰΈ΅ dispensary
บ้านคลองΰΈี่ populated place
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ school
โรงพยาบาลเดชา hospital
โรงพยาบาลศรีΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ hospital
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ„ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΈ²ΰΈ§ second-order administrative division
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈุนประชาΰΈรรค์ monastery
โรงเรียนอนุบาลวัชราภา school
โรงเรียนอนุบาลบรรจบรักษ์ school
บ้านคลองบางหลวง populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบห้า dispensary
โบΰΈถ์แม่พระฟาติมา church
โรงเรียนเพ็ญΰΈมิทร์ school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ school
โรงเรียนอนุบาลลาดบัวขาว school
โรงเรียนวรบุตรวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ®ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ®ΰΈ΄ΰΈ¥ΰΉ€ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ°ΰΈ®ΰΈΉ mosque
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม school
วัดบางคูวัดกลาง monastery
บึงใหญ่ swamp
เขตราชเทวี second-order administrative division
โรงเรียนปริญญาทิพย์ school
โรงเรียนอนุบาลเด็กΰΈากล school
โรงเรียนวัดอัมพวัน school
วัดใหม่ทองเΰΈΰΈ™ monastery
วัดกล้วย monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุลักขณะ school
วัดโคก monastery
ΰΈำนักΰΈงฆ์นาบุญชื่นชู religious center
โรงเรียนทองพูลอุทิศ school
โรงเรียนอนุบาลวังทอง school
โรงเรียนอนุบาลกาญนาพร school
วัดราชผาติการาม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ–ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ school
โรงเรียนชลประทานΰΈงเคราะห์ school
โรงพยาบาลΰΈงฆ์ hospital
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈΰΈ”ΰΈµΰΈ§ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµΰΈΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนเศรษฐเΰΈΰΈ–ΰΈµΰΈΆΰΈ£ school
โรงเรียนวัดธรรมาติรตาราม school
วัดโพธิ์ทองล่าง monastery
วัดนวลจันทร์ monastery
ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ΄ΰΈ• school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบหก dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ‡ monastery
วัดกลางคลองΰΈี่ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ£ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ–ΰΈุนทริการาม monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈรรพΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ• canal
อำเภอเมืองนนทบุรี second-order administrative division
บ้านคลองพระราม populated place
บ้านคลองตาเพิม populated place
บ้านคลองข้อต่อ populated place
บ้านบางกระบือ populated place
บ้านบางกร่าง populated place
แม่น้ำเจ้าพระยา stream
คลองยายอ่อน stream
คลองบางΰΈΰΈµΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ stream
คลองบางบัวทอง stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈองพี่น้อง canal
วัดมหาวงษ์ monastery
วัดราษฎ์บูรณะ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈัมพันธวงศ์ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈวนพลู monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิวราราม monastery
วัดทองนพคุณ monastery
ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ² section of populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้าน กม. ΰΈิบแปด dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ intermittent stream
บ้านปริกใต้ populated place
คลองน้ำกระจาย canal
วัดบางดาน monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΈΆΰΈ­ monastery
วัดควนเจดีย์ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ—ΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΅ΰΉ‰ΰΈ­ canal
บ้านบางนา populated place
โรงเรียนบ้านΰΈำนักขาม school
โรงเรียนวัดแΰΈΰΈ΅ΰΈ”ΰΈ³ school
วัดธรรมโฆษณ์ monastery
โรงเรียนมังคลาศึกษา school
บ้านΰΈΰΈ—ΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΅ΰΉ‰ΰΈ­ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ§ΰΈ™ school
บ้านห้วยคู populated place
บ้านวังโต้เหนือ populated place
บ้านนาทวี populated place
บ้านคลองแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
โรงเรียนวัดตะกล่ำ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ£ΰΈ”ΰΈµ school
โรงเรียนบ้านโคก school
โรงเรียนบางไผ่ school
โรงพยาบาลรามาΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ hospital
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี school
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี school
โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΉΰΉ‰ΰΈ church
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรซีอาน church
วัดนักบุญอันนา church
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
บ้านวัดศาลาแดง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈุทธาราม school
ΰΈถานีอนามัยบ้านท่าเΰΈΰΈ² dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈละฟียะฮ์วิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ‡ canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบแปด ΰΈาขาวิจิตรตรา dispensary
บ้านΰΈันดาบ populated place
บ้านครุนอก populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านโพธิ์แจ้ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈถานีพรมแดน school
โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย school
คลองโคกขาม canal
หมู่บ้านรุ่งนภา populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนศึกษาΰΈมบูรณ์อนุΰΈรณ์ school
บ้านหนองถั่วผี populated place
วัดท่าพูด monastery
คลองบางแวก canal
คลองบางระแนะ canal
คลองบางประทุน canal
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร school
โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ school
บ้านคลองครุ populated place
วัดไผ่เลี้ยง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈระเกศราชวรมหาวิหาร monastery
ธนบุรี section of populated place
โรงเรียนอำนวยศิลป์ศึกษา school
ΰΈถานีอนามัยคลองมะเดื่อ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
บ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΉ‚ΰΈ­ canal
วัดท่าพระ monastery
ΰΈวนลุมพินี park
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈวนบ้านล่าง canal
คลองบางกรูด intermittent stream
คลองบางกอกใหญ่ stream
โรงเรียนพรหมราษฎร์รังΰΈรรค์ school
บ้านคลองบางพราน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ้มเกลี้ยง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ¨ΰΈ§ΰΈ•ΰΈ‰ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
คลองบางจาก stream
โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ school
โรงเรียนมัธยมวัดΰΈิงห์ school
บ้านคลองย่างควาย populated place
บ้านคลองรางแบน populated place
บ้านหุบΰΈังกะΰΈΰΈµ populated place
วัดโบΰΈถ์อินทรΰΈารเพชร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังข์กระจายวรวิหาร monastery
คลองบุญΰΈΰΈΈΰΈ‚ canal
บ้านโคกตานุช populated place
บ้านชายป่า populated place
บ้านดอน populated place
วัดใหม่พิเรนทร์ monastery
วัดหงษ์รัตนาราม monastery
วัดทิพย์วารีวิหาร monastery
วัดราชประดิษฐ์ΰΈΰΈ–ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม school
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ”ΰΈ§ΰΈ” school
คลองแพรกเจ็ก canal
บ้านบางพะเนียง populated place
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ ศรีบุญยานุΰΈรณ์ school
คลองราษฎร์พัฒนา หนึ่ง canal
คลองลาดลำพู canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ‚ΰΈ™ monastery
โรงเรียนอนุบาลเอกดรุณ school
บ้านผู้หวาน populated place
บ้านระหาน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ‡ monastery
เขาไหม้ใหญ่ mountain
โรงเรียนวัดพิกุล school
บ้านพันธุวงษ์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈµ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈวนผัก canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
โรงเรียนวัดบางประทุนนอก school
บ้านΰΈวนผัก populated place
คลองหมื่นปรารมย์ canal
บ้านคลองบางบอน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ™ school
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈุก canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈΰΈ·ΰΈ­ΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบแปด ΰΈาขาหนูไล้จีนประΰΈΰΈ²ΰΈ™ dispensary
คลองหัวกระบือ stream
วัดเชิงเลน monastery
โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก school
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง school
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม school
บ้านหนองตาช้าง populated place
คลองกระเจ็ด canal
ΰΈำนักΰΈงฆ์ลักษมัญบางหญ้า religious center
วัดอินทร์บรรจง stream
บ้านประกอบออก populated place
คลองน้ำแดง canal
บ้านกาลันบาตู populated place
คลองมูบอ stream
บ้านคลองมูบอ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅. ΰΈิบแปด stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΆΰΈΆΰΈ°ΰΈ›ΰΈ²ΰΈ›ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ‡ stream
บ้านจามจุรี populated place
บ้านควนดินดำ populated place
บ้านบ่อหิน populated place
น้ำตกΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ² waterfall
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ¥ΰΈ² school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเราดอตุลญันนะห์ mosque
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านปอเนาะ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยาแมะกำปงแหร mosque
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈัมฤทธิ์ populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈΰΈΉΰΈ‡ hill
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈΆΰΈ­ stream
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านพิกุลทอง religious center
บ้านซอย กม. เจ็ด populated place
บ้านอังหม่อเหลา populated place
บ้านห้วยปากวัง populated place
คลองทุ่งไพล stream
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบΰΈี่ populated place
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบเก้า populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านดอน religious center
โรงเรียนบ้านโคกประดู่ school
บ้านอาเนาะเปาะ populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์เขาจีน religious center
โรงเรียนบ้านคลองขุด school
บ้านวังประจัน populated place
โรงเรียนบ้านเนินΰΈΰΈΉΰΈ‡ school
บ้านหน้ากองร้อย(เกาะยาว) populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์ΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ•ΰΈ² religious center
บ้านซาโห่ populated place
โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู school
บ้านจับยี่ลุ้ย populated place
บ้านกาแป๊ะกอตอใน populated place
เขาเกตโป๊ะ hill
คลองซันซิโห่ stream
ΰΈถานีอนามัยธารน้ำทิพย์ dispensary
บ้านธารน้ำทิพย์ populated place
บ้านท่าคลอง populated place
บ้านΰΈนามบิน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านราโมง mosque
บ้าน กม.ΰΈี่ populated place
คลองกาเดาt stream
บ้านกงΰΈΰΈµ เก้า populated place
บ้านลูโป๊ะฆอเล๊าะ populated place
เขาโต๊ะกาหมาด mountain
บ้านโต๊ะเดาะ populated place
บ้านจันทรัตน์ populated place
คลองจาเราะกาแม stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ² stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈนากิม mosque
บ้านกาเน๊ะ populated place
บ้านจาเราะΰΈΰΈ•ΰΈ² populated place
โรงเรียนจันทร์ประภัΰΈΰΈร์อนุΰΈรณ์ school
บ้านบูเก๊ะลาแล populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ·ΰΈ­ stream
บ้านวังหมอเหลา populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านวังใหม่ religious center
บ้านΰΈุตันตานนท์ populated place
บ้านนาเระ populated place
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบ ΰΉƒΰΈ™ populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านมยุรา religious center
บ้านละหาด (บ้าน กม.ΰΈี่ΰΈิบ) populated place
บ้านมยุรา populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΉ‡ΰΈ‡ stream
บ้านตาพะเยา populated place
บ้านทุ่งเหนือ populated place
วัดบ่อหิน monastery
บ้านปูโล๊ะΰΈะนิแย populated place
ΰΈุเหร่าบ้านซาไก mosque
บ้านลูโป๊ะตะโล๊ะ populated place
ΰΈุเหร่าบ้านบาตูปูเต๊ะ mosque
เขาบันนังกระแจะ mountain
บ้าน กม. ΰΈิบΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
บ้าน กม.หก populated place
บ้านซอย กม. เจ็ด populated place
ΰΈุเหร่าบ้านจาเราะแป mosque
บ้านตำมะลังเหนือ populated place
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ³ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ canal
คลองจระเข้ไข่ canal
ควนโต๊ะย่าหวา hill
วัดใหม่ช่องลม monastery
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ§ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ mountain
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ„ΰΈΉ dispensary
โรงเรียนอิห์ยาอิΰΈซุนนะฮ์อัลมูฮำมาดียะวิทยา school
ถ้ำกายัง cave
คลองชัน stream
บ้านΰΈำนักขาม populated place
บ้านไร่ populated place
ศาลเจ้าแป๊ะกง shrine
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΈΰΈ£ΰΈΈΰΈซอละฮ์ mosque
บ้านΰΈำนักแต้ว populated place
ขรรค์ชัย กัมพลานนท์ school
บ้านตะเคียนเภา populated place
โรงพยาบาลพัทธยเวΰΈ hospital
โรงเรียนกฤษณาวิทยา school
ควนกาหยี hill
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ„ΰΈµΰΈΆΰΈ™ intermittent stream
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΰΉ€ΰΈ•ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈัมพันธ์ΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² church
ΰΈถานีอนามัยเขารูปช้าง dispensary
บ้านศาลาน้ำ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈังวาลย์วิทย์ 2 school
ควนกลิ้งหิน hill
บ้านหลังΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
ΰΈถานีอนามัยศรีประชาเขต dispensary
ควนกลม hill
โรงเรียนบ้านพังลา school
วัดพังลา monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ°ΰΈ‡ΰΈ° intermittent stream
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านท่าΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมูซาฟีรีน mosque
บ้านควนกอ populated place
บ้านวังพา populated place
คลองแค intermittent stream
คลองรำบน intermittent stream
คลองแม่แมะ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนาบาวี mosque
คลองหีบ intermittent stream
บ้านทุ่งออก populated place
บ้านควนนาว populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈุนนะห์ mosque
บ้านตะเคียนเภา populated place
บ้านกัน populated place
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร monastery
บ้านนาปรัง populated place
ΰΈถานีอนามัยแพรกษา dispensary
วัดบางพลีใหญ่ใน monastery
บ้านพรΰΈว่าง populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ·ΰΈ­ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางพึ่ง dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈรรพวุธวิทยา school
โรงเรียนพิพัฒนา school
โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ยี่ΰΈิบเอ็ด dispensary
โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ school
บ้านคลองเล้าหมู่ populated place
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง hospital
โรงเรียนอนุบาลมารดา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ” school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซีรอยุ้ลอิบเดะห์ mosque


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.