โรงเรียนวัดคณีกาผล - วัดคลองครุ: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
โรงเรียนวัดคณีกาผล school
บ้านใหม่บางปู populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ©ΰΈ¥ΰΈµ school
บ้านคลองทับนาง populated place
บ้านลัดตนง populated place
วัดทุ่งเศรษฐี monastery
บ้านคลองวัด populated place
โรงเรียนนวชิรธรรมΰΈาธิต school
ศุนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈิบΰΈี่ dispensary
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน school
วัดราษฎร์บูรณะ monastery
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ school
โรงเรียนอนุบาลนนนที school
ΰΈถานีอนามัยบางหญ้าแพรก dispensary
บ้านคลองΰΈΰΈ¥ΰΈΈΰΈ” populated place
โรงเรียนอนุบาลดิΰΈกุล school
โรงเรียนศรีนทิพย์ school
โรงเรียนอนุบาลพร้อม school
โรงเรียนวัดกระทุ่มเΰΈΰΈ·ΰΈ­ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ² school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบเจ็ด dispensary
โรงพยาบาลเจตนิน hospital
บ้านคลองΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน school
หมู่บ้านโนเบิลโฮม populated place
บ้านΰΈามแพรก populated place
โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ£ΰΈµ school
โรงเรียนอนุบาลนภาลัย school
โรงเรียนพระแม่มารีΰΈาธุประดิษฐ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ¥ΰΈ›ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าบ้านม้า school
บ้านปากคลองแม่จันทร์ populated place
โรงพยาบาลยศเΰΈ hospital
โรงเรียนวัดบางด้วนนอก school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุณนาชิรีน mosque
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ church
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈ­ΰΈ”ΰΈµ monastery
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรบางนา church
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรไมตรีจิตหลังΰΈΰΈ§ΰΈ™ church
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรพระคุณ church
ΰΈถานีอนามัยตำบลนาเกลือ dispensary
บ้านมหาวงษ์ populated place
บ้านคลองบางแก้วน้อย populated place
วัดทุ่งครุ monastery
หมู่บ้านบุญธรรม populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ°ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ‡ school
โรงเรียนคลองลาดกระบัง school
โรงเรียนวัดมหาวงษ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ์นพิทยา school
วัดเทวีวรญาติ monastery
บ้านΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางโปรง dispensary
โรงเรียนวัดชมนิมิตร school
โรงพยาบาลพระประแดง hospital
วัดบางพึ่ง monastery
โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ school
ΰΈถานีอนามัยบางกอบัว dispensary
โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิวัดปากบ่อ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ school
โรงเรียนคลองกะจะ school
วัดนักบุญยอห์นบอΰΈโก church
หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ซีวิว populated place
คลองแปด canal
ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈΈΰΈ•ΰΈาหกรรมบางปู administrative facility
โรงเรียนบ้านขุนΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ monastery
โรงเรียนเทศบาลวัดแค school
โรงเรียนวัดปากบ่อ school
วัดม่วงแค monastery
โรงเรียนแจ่มจันทร์ school
โรงเรียนเผยอิง school
โรงเจเม่งจีเซียงติ้ง shrine
วัดบางกะเจ้ากลาง monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈ‡ canal
บ้านคลองคู populated place
วัดกลางวรวิหาร monastery
โรงเรียนบูรณะศึกษา school
โรงเรียนพระแม่มารี school
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆ canal
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองเก้า dispensary
บ้านคลองตาตุ่ม populated place
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า school
โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม school
โรงเรียนบ้านหนองบอน school
หมู่บ้านจัดΰΈΰΈ£ΰΈ£ΰΈ—ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ΰΉ€ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ­ populated place
โรงเรียนโกศลวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนถัมภ์ school
บ้านคลองทับช้างบน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณศึกษา school
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม school
หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย populated place
โรงเรียนอนุบาลบุษยมาΰΈ school
บ้านคลองบางนา populated place
โรงเรียนอนุบาลปราณี school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ ΰΈ²ΰΈ©ΰΈµ school
บ้านคลองบางปลาร้า populated place
คลองหกΰΈ่วน canal
โรงเรียนปรานีเนาวบุตร school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางน้ำผึ้ง dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ² school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ§ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ¬ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดดวงแข school
โรงเรียนวัดคลองพระราม school
คลองกู้พารา canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‰ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ£ΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ² school
ศาลเจ้าอุทยานปิยะมาตา shrine
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบห้า dispensary
บ้านบางกระเบื้อง populated place
โรงเรียนเซนต์หลุยΰΈ์ศึกษา school
วัดแก้วแจ่มฟ้า monastery
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย school
บ้านคลองบางโฉลง populated place
หมู่บ้านอยู่ΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก school
โรงเรียนบางหัวเΰΈือบุญแจ่มเนียลนิล school
โรงพยาบาลบางประกอก ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ hospital
โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา school
โรงเรียนอนุบาลเลียงแΰΈΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ school
หมู่บ้านเคหะนคร populated place
โรงพยาบาลΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ— hospital
บ้านตลาดΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈีตบุตรบำรุง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนบำรุง school
โรงเรียนวัดแพรกษา school
คลองวัดโบΰΈถ์ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈΈΰΈ’ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
วัดบางแก้ว monastery
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรΰΈามัคคีธรรมกรุงเทพ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‡ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ° school
อ่อนนุชบริหารธุรกิจ school
โรงเรียนกิฟายะตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
เขาวังกลวง mountain
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈΉ mountain
คลองท่าจีน stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ–ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ—ΰΈ°ΰΈ¥ΰΈΈ monastery
หนองไอ้จุก lake
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูจีบาดะ mosque
บ้านบันนังกูแว populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านΰΈุแก mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านหมอคง populated place
บ้านนาซอ populated place
คลองปะแต stream
บ้านบาโงย populated place
บ้านΰΈุแก populated place
บ้านคลองปุต populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลตะเมิ่น mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซอร์ฟียะ mosque
บ้านคลองน้ำใΰΈ populated place
บ้านตาโล๊ะปานะ populated place
บ้านเหมือง populated place
บ้านบือรอ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΰΈ­ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามมิยะห์ school
บ้านยือเราะ populated place
บ้านราโมงเหนือ populated place
บ้านคลองปุต populated place
บ้านจาเลาะกาดง populated place
บ้านจือนือรงดาแล populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดจอนอราดาเล mosque
บ้านอาเΰΈΰΉ‡ΰΈ™ populated place
บ้านกูแบบเดาะ populated place
บ้านคลองโต๊ะยี populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
บ้านแลแจ populated place
บ้านบือซู populated place
โรงเรียนท่าละมัย school
บ้านบือรอ populated place
บ้านตังกาเดิง populated place
บ้านยานาเร๊าะปาละ populated place
โรงเรียนบ้านบันนังดามา school
บ้านลาน populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ›ΰΈ΄ΰΈ™ΰΉ€ΰΈΆΰΈ²ΰΈ° mountain
เขาบันนังบูโบ hill
คลองเหมืองใหม่ stream
โรงเรียนบ้านวังΰΈำราญ school
บ้านกูแบยามู populated place
เขาตะโล๊แค mountain
บ้านจาเราะซีโป๊ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านบาปะ populated place
โรงเรียนเตรียมปัญญา school
วัดพระยาผาผัง monastery
บ้านเลียบ populated place
บ้านหนักยาง populated place
บ้านใหม่ populated place
บ้านพรุหวา populated place
ΰΈถานีอนามัยท่าประดู่ dispensary
วัดแค monastery
บ้านโครง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ™ stream
ΰΈถานีอนามัยบ้านเก่า dispensary
บ้านโคกเอาะ populated place
บ้านทุ่งจัง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ•ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านท่าปาน populated place
เขารูปช้าง hill
บ้านปลายคลองปริก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านพลีเหนือ mosque
บ้านพรุเตียว populated place
ศาลเจ้าพระโพธิΰΈัตว์กวนอิม shrine
บ้านป่าขวาง populated place
บ้านΰΈะพานพลา populated place
วัดลำพดจินดาราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมบูรฌ์ศาΰΈน์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ•ΰΉ‰ (ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ„ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡) monastery
บ้านนายด่าน populated place
โรงเรียนวัดท่าข้าม school
โรงเรียนบำรุงศาΰΈน์ school
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย school
ควนบ่อหิน hill
เขาน้ำกระจาย hill
บ้านหัวเปลว populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านหาดทรายแก้ว populated place
บ้านทุ่งหวัง populated place
บ้านในพรุ populated place
บ้านหัวนา populated place
โรงเรียนอนุบาลΰΈายพิณ school
บ้านปากบางนาทับ populated place
ควนทุ่งแซะ hill
ควนพังงา hill
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ hill
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² school
โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง school
เขารูปช้าง hill
บ้านไร่ populated place
บ้านหลาทวด populated place
บ้านน้ำกระจาย populated place
บ้านแม่เตย populated place
บ้านท่าΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ populated place
บ้านเตาอิฐ populated place
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈต์จักรของพระคริΰΈต์ church
บ้านควนหิน populated place
โรงเรียนวัดแม่เตย school
บ้านคลองโหนด populated place
บ้านนาคลอง populated place
เขาบันไดนาง mountain
บ้านหินลับ populated place
บ้านปากจด populated place
บ้านกลาง populated place
โรงเรียนวัดอ่างทอง school
บ้านเขานุ้ย populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ”ΰΈµΰΈ” mosque
บ้านเขาน้อย populated place
บ้านพรุ populated place
บ้านนาโหนด populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ©ΰΈ°ΰΈ„ΰΈµΰΈ£ΰΈµ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านนาโหนด mosque
บ้านทางควาย populated place
บ้านท่าΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบุΰΈΰΈ•ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΉΰΈΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ่ออิฐ mosque
บ้านอ่าวทะเลนอก populated place
บ้านบันนังดามา populated place
บ้านคลองชิง populated place
บ้านกูแบรายอ populated place
บ้านละแอ populated place
บ้านบายอ populated place
บ้านปะเด็งกลาง populated place
บ้านแหร populated place
บ้านบาโงย populated place
คลองน้ำขุ่น stream
คลองเทพา stream
โรงเรียนลูโบ๊ะปันยัง school
บ้านแอและ populated place
บ้านมาแบ populated place
บ้านแนบู populated place
บ้านกาโต๊ะ populated place
เขตมีนบุรี second-order administrative division
บ้านคลองห้า populated place
บ้านมะขาม populated place
วัดรวก monastery
คลองเจ็ด canal
บ้านคลองเΰΈาธงหิน populated place
คลองเต็มรัก canal
ΰΈถานีรถไฟรังΰΈΰΈ΄ΰΈ• railroad station
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ monastery
บ้านวัดΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ school
วัดต้นเชือก monastery
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ school
หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลΰΈ populated place
โรงเรียนวัดแจ้งศิริΰΈัมพันธ์ school
บ้านดอนตะลุมพุก populated place
ΰΈถานีอนามัยวัดบางบัวทอง dispensary
โรงเรียนวัดเจ้าอาม school
โรงเรียนบ้านใหม่ school
วัดบางบำหรุ monastery
โรงเรียนบุณยศรีΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ school
วัดบางศรีเมือง monastery
วัดบางบัวทอง monastery
โรงเรียนวัดศาลากุล school
บ้านศาลเจ้า populated place
โรงเรียนพาณิชยการΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนตลิ่งชันพณิชยการ school
บ้านคลองจีนบาย populated place
คลองไผ่ขาด canal
วัดทินกรนิมิตร monastery
โรงเรียนอนุราชประΰΈิทธิ์ school
วัดทองคลองบางจาก monastery
บ้านวัดน้อย populated place
บ้านคลองΰΈามบาท populated place
วัดรวกบางบำหรุ monastery
วัดแก้วฟ้า monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ§ canal
ΰΈถานีอนามัยบ้านหนองกางเขน dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ monastery
บ้านหัวคูนอก populated place
โรงเรียนอนุบาลกุลนันท์ school
โรงเรียนวัดบางไผ่ school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈΆΰΈ‡ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
คลองใหม่ stream
โรงเรียนพิมลวิทย์ school
โรงเรียนวัดซองพลู school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ”ΰΉƒΰΈ™ monastery
บ้านบางไผ่น้อย populated place
คลองปฏิรูป canal
บ้านโรงหมู populated place
คลองขุดใหม่ canal
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈΈΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈตร์พัฒนา school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
บ้านวัดแดง populated place
บ้านบางแม่นาง populated place
บ้านบางพุทธา populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈΆΰΈ•ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ§ canal
วัดตำหนักใต้ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΉƒΰΈ™ school
โรงเรียนเทคโนโลยีปิ่นมณฑล school
บ้านบางไกรซ้อน populated place
บ้านบางขยี้ populated place
บ้านคลองหลุมลี populated place
บ้านลาดตะเข้ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ°ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามีอิจมุΰΈจีมีน mosque
บ้านคลองลัด populated place
บ้านคลองบางไผ่ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ‡ΰΈุทธาราม school
วัดบางพลัด monastery
วัดบางไกรนอก monastery
โรงเรียนเทศบาล หนื่ง school
โรงเรียนคณะเกษมศึกษา school
บ้านคลองโพธิ์ populated place
โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ„ΰΈµΰΈΆΰΈ™ monastery
โรงเรียนปรีชาธรรมชูทิศ school
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ school
โรงเรียนพาณิชยการบางบัวทอง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุวรรณพลับพลาพิทยาคม school
วัดไชยทิศ monastery
บ้านคลองประดู่ populated place
วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม monastery
บ้านΰΈี่แยกคลองโยง populated place
โรงเรียนอนุบาลธนพร school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈ‰ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ canal
โรงเรียนวัดเกด school
โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ school
โรงเรียนชุมชนวัดΰΈมรโกฏิ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈวนแก้ว monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ΅ΰΉ‰ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ·ΰΈ­ monastery
วัดโกมุทพุทธรังΰΈΰΈµ monastery
โรงเรียนการัญศึกษา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ” monastery
บ้านบางรักน้อย populated place
บ้านหนองทับ populated place
ΰΈถานีรถไฟบางระมาด railroad station
บ้านคลองกลาวน populated place
บ้านบางโปรง populated place
คลองลากค้อน canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ°ΰΈ‰ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ£ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ¥ school
บ้านคลองฝรั่ง populated place
บ้านคลองลำรีล่าง populated place
บ้านทำนบบางโพธิ์ใต้ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
หมู่บ้านพิมลราช populated place
บ้านคลองขวางบน populated place
ΰΈถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ dispensary
บ้านคลองข่อย populated place
คลองตาจำ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² canal
หมู่บ้านนันทิชา populated place
หมู่บ้านศรีประจักษ์ populated place
คลองท่าแร้ง canal
หมู่บ้านดิเอมเมอร์ลัน populated place
โรงเรียนแΰΈΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐ school
จังหวัดนนทบุรี first-order administrative division
โรงพยาบาลบางบัวทอง hospital
บ้านคลองยายจันทร์ populated place
บ้านคลองบางน้อย populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลคลองข่อย dispensary
หมู่บ้านนันทนา populated place
วัดพระมอพิΰΈΰΈ±ΰΈΆ monastery
วัดราชาธิวาΰΈ monastery
วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร monastery
บ้านคลองฝรั่ง populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆ monastery
อำเภอบางบัวทอง second-order administrative division
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ‡ monastery
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี school
บ้านบางบัวทอง populated place
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ populated place
หมู่บ้านภัทรวรรณ populated place
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
วัดเทพนารี monastery
คลองลำบึงขวาง canal
คลองบางพลับใหญ่ canal
บ้านΰΈุเหร่าแดง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ‡ canal
ΰΈถานีอนามัยวัดเพรางาย dispensary
บ้านลำพูลาย populated place
บ้านคลองทวีวัฒนา populated place
โรงเรียนพึงลำรึก school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈองตะวันตก canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈามตะวันออก canal
คลองเปรมประชากร canal
วัดบางนานอก monastery
บ้านแพรกษา populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ canal
คลองมหาวงษ์ canal
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางขะแยง dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈนุ่น school
โรงพยาบาลΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ hospital
วัดบางเตย monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลคูคต dispensary
โรงเรียนวัดกลางคลองΰΈี่ school
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม school
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ school
โรงเรียนจินดานุกูล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าคลองหนึ่ง school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรแป็บติΰΈตันนนทบุรี church
วัดพุทธปัญญา monastery
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈุโขทัยธรรมาธิราช school
วัดผาΰΈุกมณีจักร monastery
โรงเรียนวัดผาΰΈุกมณีจักร school
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈ΄ΰΈ• school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
วัดเชิงกระบือ monastery
โรงเรียนอนุบาลระพีพรรณ school
วัดชินวรารามวรวิหาร monastery
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ populated place
โรงพยาบาลประΰΈΰΈ²ΰΈ— hospital
โรงเรียนประชาราษฎร์วิทยา school
ตำหนักเจ้าพ่อเขาดิน palace
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมิฟตาฮุ้ลยีนาน mosque
โรงพยาบาลราชวิถี hospital
โรงเรียนนานาชาติเกศินี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าลาดบัวขาว school
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร school
โรงเรียนติวานนท์ศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈีกัน school
ΰΈถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษา dispensary
โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆΰΈΰΈΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ° school
โรงเรียนใจรักอนุบาล school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ศูนย์ที่หนึ่ง dispensary
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ hospital
โรงเรียนวัดมัชณันติการาม school
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมศรีรื่นศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ„ΰΈ‚ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ›ΰΈ£ΰΈ²ΰΉ‚ΰΈ΅ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
โรงพยาบาลเวชธานี hospital
ศูนย์ΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามัคคีธรรม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ school
โรงเรียนบ้านคลองบัว school
โรงเรียนอนุบาลดวงใจ school
วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า church
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈันติชน mosque
โรงเรียนวัดราชาธิวาΰΈ school
โรงเรียนคลองกุ่ม school
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต school
โรงเรียนศึกษาΰΈงเคราะห์บางกรวย school
วัดบัวขวัญ monastery
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ school
โรงเรียนวัดกู้ school
โรงเรียนเลิศพินิจพิทยาคม school
โรงเรียนวัดบางเดื่อ school
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
วัดราชนัดดารามวรวิหาร monastery
โรงเรียนพระยาประเΰΈริฐΰΈΰΈΈΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง hospital
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรอันติโอเกีย church
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี school
มหาวิทยาลัยเกริก school
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ school
บ้านบางโพธิ์ใต้ populated place
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีΰΈซาเวียร์ school
โบΰΈถ์คอนเซ็ปชั่น church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีบูรณวิทย์ school
บ้านคลองΰΈองต้นนุ่น populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈ monastery


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.