วัดกาลหว่าร์ - โรงเรียนอันนาลัย: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
วัดกาลหว่าร์ church
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารู้ลมูฮบบีน mosque
โรงเรียนบ้านคลองหลวง school
ΰΈำนักΰΈงฆ์ธรรมΰΈถิตย์ religious center
บ้านคลองโพธิ populated place
โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ school
โรงเรียนอนุบาลบัวขาว school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางกอบัว dispensary
บ้านคลองจรเข้ขบ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈ¥ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
หมู่บ้านรังΰΈΰΈ΄ΰΈΆΰΈ² populated place
โรงเรียนทวีศักดิ์ศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈัจจพิทยา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ้ลมุตตากีน mosque
โรงเรียนจัทรวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈายปัญญา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
บ้านคลองโรงแถว populated place
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีมหาพฤฒาราม school
วัดชัยชนะΰΈΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านไร่เหนือ populated place
ควนหินลับ hill
ΰΈุเหร่าพะอิงค์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมบรูณ์ศาΰΈน์ school
ΰΈถานีอนามัยปะแต dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านบูเก๊ะจิ mosque
บ้านบาโงซือแด populated place
บ้านโปหลวน populated place
บ้านกูแบยีงอ populated place
โรงเรียนบ้านเหมืองลาบู school
บ้านตาโล๊ะแว populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดูรุลซออาฮ์ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านดาโล๊ะปานะ mosque
วัดยะหาประชาราม monastery
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΉƒΰΈ dispensary
บ้านอาบอ populated place
วัดพุทธาธิวาΰΈ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ²ΰΈΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈน์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลาบียะฮุ mosque
บ้านบูเก๊ะลานะ populated place
ΰΈุเหร่าบ้านคลองตำบล mosque
คลองใหญ่ stream
บ้านปาแดรู populated place
บ้านเนินเขา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈΈΰΈลิมบำรุง school
บ้านอาΰΈินมิตรภาพ populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านจาเราะปะไต religious center
โรงเรียนบ้านคชΰΈΰΈ΄ΰΈ¥ΰΈ² school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านΰΈวนมะพร้าว mosque
บ้านซือเต populated place
วัดปิยะธรรมมาราม monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΈΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ™ mosque
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านกาโΰΈΰΈ” religious center
บ้านบูเก๊ะซือแด populated place
บ้านΰΈวนมะพร้าว populated place
วัดบาละ monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµ mosque
บ้านตันหยงแบเราะ populated place
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล school
โรงเรียนบ้านบาละ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ ตชด. ΰΈΆΰΈ²ΰΈูบ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
โรงเรียนบ้านไทรงาม school
บ้านกูแบลาตี populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยาแมะชัยฟุตดีน mosque
บ้านแบแจง populated place
บ้านยะหา populated place
โรงเรียนพัฒนาอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านบ่อน้ำร้อน populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะพานพลา stream
บ้านหัวควน populated place
วัดเพลงกลางΰΈΰΈ§ΰΈ™ monastery
วัดบรมนิวาΰΈ monastery
บ้าน กม. ΰΈิบแปด populated place
บ้านทุ่งข่า populated place
เขาวังกูนอง mountain
คลองพอบิด stream
โรงเรียนเชิญพิศลยบุตร school
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านเขาวัง religious center
บ้านออก populated place
คลองนาจิก stream
โรงเรียนบ้านป่าเร็ด school
เขาแดน mountain
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะพานหิน stream
บ้านบางน้ำข้น populated place
บ้านอ่างทอง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΉΰΈ­ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ΅ mosque
บ้านปิยะมิตร หนื่ง populated place
บ้านทุ่งลัง populated place
บ้านเกาะหมี populated place
บ้านเคลียง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอีดายามุตตากีน mosque
บ้านป็อง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ” stream
น้ำตกโตนดาดฟ้า waterfall
บ้านพลีเหนือ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ stream
บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง populated place
น้ำตกโตนลาด waterfall
บ้านคลองไข่เน่า populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ‡ mountain
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ¶ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ° stream
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ dispensary
ΰΈถานีอนามัยบ้านนาปรัง dispensary
โรงเรียนบ้านΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈถานีอนามัยบ้านลำชิง dispensary
คลองบางดาน canal
บ้านบ่อหิน populated place
บ้านเขาจันทร์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดไกอยูหมุดดีน mosque
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ school
บ้านหัวนอนญวน populated place
บ้านหัวขี้เหล็ก populated place
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΈ¥ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ—ΰΉ‡ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ school
อ่างเก็บน้ำΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ reservoir
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ school
หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ populated place
โรงเรียนบ้านบางดาน school
บ้านต้นชะเมา populated place
บ้านปาบ populated place
บ้านเขาแก้ว populated place
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ populated place
บ้านเขาราม populated place
บ้านΰΈามกอง populated place
บ้านปลายเหมือง populated place
บ้านแบกลอด populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈΉΰΈΰΈ­ mosque
เขาในบ้าน hill
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ hill
บ้านΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ populated place
เขากุด hill
บ้านนาทับ populated place
โรงเรียนวัดเขาบ่อ school
บ้านคลองขา populated place
บ้านท่าโหมด populated place
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ school
บ้านท่าΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ populated place
โรงเรียนบ้านยางงาม school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดอนขี้เหล็ก mosque
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา school
ควนโต๊ะแป๊ะ hill
บ้านทรายขาว populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามียะฮ์ mosque
บ้านเขาเขียว populated place
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา school
โรงเรียนแจ้งวิทยา school
บ้านยางแดง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยาบัลยาแมะ mosque
บ้านโคกหาร populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ™ mosque
บ้านใหม่ populated place
บ้านบ่อโต๊กง populated place
บ้านแขยง populated place
โรงเรียนวัดโลกา school
บ้านธรรมโฆΰΈณ์ populated place
อำเภอเบตง second-order administrative division
บ้านกาโΰΈΰΈ” populated place
บ้านเจาะปันตัง populated place
โรงเรียนธรรมศาΰΈตร์-จุฬา school
บ้านกือยา populated place
ΰΈΆΰΈ°ΰΈ¥ΰΈ² populated place
คลองนาทับ stream
ΰΈถานีรถไฟศาลายา railroad station
วัดชัยมงคล monastery
คลองบางรักน้อย stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈาธงทอง monastery
วัดโพธิ์เอน monastery
คลองบางปลาร้า canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ°ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ school
โรงเรียนวัดคฤหบดี school
วัดคฤหบดี monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
ΰΈถานีอนามัยบ้านบางรักน้อย dispensary
คลองขุดใหม่ canal
บ้านคลองบางบัวทอง populated place
คลองลาดกระบัง stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ monastery
โรงเรียนวัดปรางค์หลวง school
วัดแจ้งศิริΰΈัมพันธ์ monastery
หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง หก populated place
วัดกระจัง monastery
บ้านคลองหลวง populated place
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา school
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังวรพิมลไพบูลย์ school
โรงเรียนแก้วอินทร์ΰΈุธาอุทิศ school
หมู่บ้านจันทิมาธานี populated place
โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุΰΈรณ์ school
วัดท่าบางΰΈΰΈµΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ school
โรงเรียนเทพประทานพร school
วัดอัมพวัน monastery
บ้านบางพุทธา populated place
วัดฉิมพลี monastery
ΰΈถานีอนามัยวัดศาลากุล dispensary
คลองบางเΰΈาธง tidal creek
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน school
วัดบางเลนเจริญ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈลักใต้ monastery
ΰΈถานีอนามัยบ้านดอนตะลุมพุก dispensary
บ้านคลองน้ำอ้อย populated place
บ้านกล้วย populated place
บ้านดอนทิ้งถ่อน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈΈΰΈิตพณิชยการนนทบุรี school
คลองบ้านไทร canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
โรงเรียนชุมชนวัดΰΈ้มเกลี้ยง school
ΰΈำนักΰΈงฆ์นาฬิเก religious center
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ”ΰΈµ canal
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาΰΈ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
คลองขุนแจน canal
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ school
โรงเรียนวัดบางระโหง school
ΰΈถานีอนามัยบางแม่นาง dispensary
วัดไผ่เหลือง monastery
บ้านทรงคนอง populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ²ΰΈ§ monastery
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ hospital
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈΆ canal
บ้านตลาดวัดมะเกลือ populated place
บ้านแหลนหาย populated place
หมู่บ้านปรีชา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈ¥ΰΈ΄ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ ΰΈ²ΰΈ“ΰΈΈΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ©ΰΈµ monastery
บ้านคลองโยง populated place
โรงเรียนวัดอินทร์ school
หมู่บ้านพุทธชาติ populated place
หมู่บ้านปาริชาติ populated place
โรงเรียนวัดแดง school
คลองบางโคล่น้อย stream
โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังเวช school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ†ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ™ monastery
โรงเรียนอนุบาลพลอยโΰΈΰΈ ΰΈ΄ΰΈ• school
วัดบางค้อ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
บ้านคลองΰΈิบศอก populated place
หมู่บ้านกวินทิพย์ populated place
โรงเรียนกุศลศึกษา school
วัดไทยเจริญ monastery
วัดแดงประชาราษฎร์ monastery
คลองตาแดง canal
โรงเรียนลิ้มกุลวัฒนา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ–ΰΈ™ΰΈ™ canal
วัดวิเศษการ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ­ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
บ้านคอราง populated place
บ้านบางคูลัด populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขที่ ΰΈี่ dispensary
โรงเรียนอนุบาลผกาภรณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈΈΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ school
วิทยาลัยนาฏศิลป์ school
บ้านบางไผ่ใหญ่ populated place
บ้านนาคเกี้ยว populated place
วัดนครอินทร์ monastery
บ้านลิ้มกุล populated place
โรงเรียนแΰΈงธรรมมิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ มูลนิธิ school
โรงเรียนวัดเชิงเลน school
วัดกระโจมทอง monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลศาลากลาง dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ™ΰΈ ΰΈ²ΰΈ¨ school
วัดประชาΰΈรรค์ monastery
โรงเรียนวัดมะเดื่อ school
บ้านรางละกอ populated place
คลองบางพัง canal
คลองบางตะไนย์ intermittent stream
คลองบางซื่อ canal
บ้านคลองน้ำร้อน populated place
คลองบางพรม canal
คลองบางเตย canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ canal
ΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ΄ΰΈ• populated place
บ้านบางพูน populated place
หมู่บ้านคลาΰΈΰΈิก populated place
หมู่บ้านแΰΈΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ populated place
บ้านโรงΰΈΰΈ§ΰΈ” populated place
บ้านΰΈามแยก populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ‡ canal
ΰΈถานีรถไฟคลองตัน railroad station
บ้านคลองมะΰΈΰΈ‡ populated place
บ้านคลองลำรี populated place
คลองพระอุดม canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈงมิตรภาพที่ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบห้า school
บ้านคลองโยธา populated place
คลองนราภิรมย์ canal
หมู่บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิการคุรุΰΈΰΈ ΰΈ² populated place
คลองคู้บอน canal
วัดเพรางาย monastery
บ้านคลองพระมอพิΰΈΰΈ±ΰΈΆ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ›ΰΈ‡ canal
หมู่บ้านเต็มรัก populated place
บ้านคลองไทร populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆΰΈ«ΰΈ²ΰΈΆ canal
บ้านลาดΰΈΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ populated place
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈุเหร่าเขียว dispensary
คลองนายกริม ΰΈΰΈ²ΰΈΆ 1 canal
คลองเปรมประชากร canal
คลองบ้านใหม่ stream
คลองบางหลวงเชียงราก canal
คลองนายหลีก canal
บ้านคลองเΰΈนีวงศ์ populated place
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ school
ΰΈำนักΰΈงฆ์วัดΰΈร้างใหม่ religious center
บ้านบางเดื่อ populated place
คลองฝรั่ง canal
บ้านศาลเจ้า populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈΉΰΈ®ΰΈ±ΰΈΆΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
คลองปลากราย canal
คลองนวลนิตย์ canal
บ้านคลองเจ้าเมือง populated place
คลองบางเขน canal
คลองลำบึงกุ่ม canal
บ้านΰΈุเหร่าลำรี populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ” school
คลองกีบหมู canal
หมู่บ้านบัวทองแลนด์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
อำเภอเมืองนนทบุรี seat of a first-order administrative division
วัดจันทร์นอก monastery
วัดแคใน monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈิตประยูรศักดิ์ navigation canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ‡ intermittent stream
ΰΈถานีรถไฟบางเขน railroad station
ΰΈถานีรถไฟบางซื่อ railroad station
ΰΈถานีรถไฟΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ™ railroad station
โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบΰΈามทุ่งΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลอีมาดะห์ mosque
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ·ΰΈ­ monastery
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา school
โรงเรียนแย้มΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ” school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนอนุบาลจตุพร school
บ้านคลองกวางตุ้ง populated place
ΰΈถานีอนามัยบึงคำพร้อย dispensary
วัดเบญจมบพิตร monastery
โรงเรียนผดุงศิษย์พณิชยการ school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ—ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ–ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ school
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามีลุ๊ลอิยาดะห์ mosque
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการรุณย์ school
บ้านละหาร populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทัศน์เทพวราราม monastery
โรงเรียนซำคุ้ลย่ามาน school
บ้านต้นโพธิ์ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈ΄ΰΈ• school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈ΄ΰΈ• monastery
บ้านขจรเนติยุทธ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈัมมาชีวศิลป์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีพร้อมพรรณวิทยา school
วัดน้อยนพคุณ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈาทบุญญวาΰΈ monastery
วัดเซนต์จอนห์น church
โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย school
วัดเจริญธรรมาราม monastery
โรงเรียนอนุบาลอนุกูล school
โรงเรียนอนุบาลณฤดี school
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
โรงเรียนดรุณพิทยา school
โรงเรียนบดินเดชา(ΰΈิงห์ ΰΈΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ€ΰΈΰΈ™ΰΈµ) school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ„ mosque
ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈาวรีย์ชัยΰΈΰΈ΅ΰΈ£ΰΈ ΰΈΉΰΈ΅ΰΈ΄ monument
โรงเรียนอุดมศึกษา school
โรงเรียนรุจิเΰΈΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈถานีอนามัยบึงคำพร้อยΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈัตย์ΰΈΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ school
ΰΈถานีอนามัยบ้านทานΰΈัมฤทธิ์ dispensary
โรงเรียนวัดพระยาΰΈุเรนทร์ school
วัดพระยาΰΈุเรนทร์ monastery
โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพย์ school
โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ school
โรงเรียนดารานุกูลนนทบุรี school
โรงเรียนวัดบางพูน school
บ้านคลองเปรม populated place
บ้านคลองทับช้างบน populated place
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ¥ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ‚ΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ ΰΈ²ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุนทรธรรมทาน monastery
วัดใหม่อมตรΰΈ monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดคลองจั่น mosque
โรงเรียนพันธะศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈนนอก school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈนนอก dispensary
วัดนักบุญฟรังซีΰΈเซเวียร์ church
โรงเรียนวัดอาวุธวิกΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ monastery
โรงเรียนเจริญผลวิทยา school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางพูด dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈลักเหนือ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈลักเหนือ school
โรงเรียนอนุบาลรังΰΈฤษฎ์ school
โรงเรียนศรีอยุธยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈันติราษฎร์วิทยาลัย school
โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลยี school
โรงเรียนเปรมประชา school
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดี่ school
วัดเปรมประชา monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ‡ stream
โรงเรียนพญาไท school
โรงเรียนบางกอกศึกษา school
โรงเรียนศิริเพ็ญ school
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ hospital
โรงเรียนพานิชยการΰΈΰΈΈΰΉ‚ΰΈ‚ΰΈ—ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ΅ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมิทธิโชติ school
โรงเรียนวัดบางคูวัด school
โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง school
วัดพระราม9กาญจนาภิเษก monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆ - ญี่ปุ่น school
บึงกุ่ม swamp
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈΰΈ”ΰΈµΰΈ§ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµΰΈΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนราชผาติการาม school
โรงเรียนช่างฝีมือปัญจะวิทยา school
โรงเรียนปัญจทรัพย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈุทธารามวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดปัญจทายิกาวาΰΈ monastery
บ้านคลองΰΈิบศอก populated place
โรงพยาบาลรามคำแหง hospital
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ school
โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม school
บ้านบึงตาหนวด populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ² second-order administrative division
บ้านคลองคูกลาง populated place
บ้านคลองΰΈี่ populated place
บ้านลำรี populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈาลาแดง stream
ΰΈถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน railroad station
บ้านบางมะเดื่อ populated place
บ้านหนองบัว populated place
บ้านหนองกระดี่ populated place
บ้านไทรน้อย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ‡ monastery
บ้าน กม. ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบแปด populated place
คลองใหญ่ canal
บ้านคลองบางเหี้ยน้อย populated place
บ้านคลองเปล populated place
บ้านตลาดไทย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈถิตย์ชลธาร monastery
คลองบางเด canal
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดทุ่งใหญ่ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ stream
วัดแม่ลาด monastery
วัดเขาบ่อ monastery
คลองเขากลอย stream
คลองควนตก canal
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านเกาะวา religious center
คลองแลนยาง canal
ΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² seat of a first-order administrative division
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน school
โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า school
วัดโลการาม monastery
โรงเรียนทวีธาภิเศก school
วัดบ่อปาบ monastery
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ­ΰΈΆ hill
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ§ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈΈΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈµ monastery
วัดบางΰΈะแกนอก monastery
วัดมหาวงษ์ monastery
Ά populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านเกาะยาว dispensary
คลองตุ๊ด stream
บ้านเกาะยาว populated place
คลองบาเด้น stream
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ•ΰΈΉΰΈ­ΰΈΉΰΈ” hill
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านเกาะยาว mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ„ΰΈ‡ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈΉΰΈΆΰΈΉ stream
บ้านหาดอมรา populated place
บ้านตาเจี่ย populated place
โรงเรียนบางแคเหนือ school
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา school
โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ school
คลองกำพร้า canal
หมู่บ้านลดาวัลย์ populated place
หมู่บ้านวรารมย์ populated place
โรงพยาบาลΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ hospital
บ้านท่ากระบือ populated place
วัดนาคปรก monastery
คลองรางไผ่ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี school
วัดนักบุญเปโตร church
โรงพยาบาลศรีวิชัย ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ hospital
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ hospital
โรงพยาบาลศรีวิชัย ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.