ΰΈถานีอนามัยกระทุ่มล้ม - ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ­ΰΈ‡: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
ΰΈถานีอนามัยกระทุ่มล้ม dispensary
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขที่ ยี่ΰΈิบเจ็ด dispensary
ศาลพันท้ายนรΰΈิงห์ shrine
บ้านอ้อมน้อย populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านบางน้ำจืด dispensary
ΰΈถานีอนามัยบ้านΰΈหกรณ์ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีจารุวัฒนานุกูล school
คลองแครายมะเดื่อ canal
หมู่บ้านมหาชัยเมืองใหม่ populated place
บ้านคลองบางน้อย populated place
บ้านหัวกระบือ populated place
บ้านหัวแค populated place
คลองบางหญ้าแพรก stream
โรงเรียนวัดรางบัว school
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถุมภ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈµΰΈ£ΰΈΰΈΈΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ school
บ้านกลางดอน populated place
วัดท่าไม้ monastery
วัดแทนวันดี monastery
หมู่บ้านΰΈินธร populated place
วัดพรหมΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ monastery
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง school
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ‡ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิวราวาΰΈ monastery
วัดบางบอน monastery
หมู่บ้านช้าง หนึ่ง populated place
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ shrine
วัดบุปผาราม monastery
ΰΈถานีรถไฟธนบุรี railroad station
คลองบางเพลี้ย stream
วัดบางปะกอก monastery
คลองบางปะกอก stream
คลองพระแก้ว stream
โรงเรียนวัดกำแพง school
บ้านคลองราชพฤกษ์ populated place
คลองบางกระนก canal
หมู่บ้านนริศราญ populated place
หมู่บ้านพฤกษาการ์เด้นท์ populated place
วัดขุนจันทร์ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธาราม monastery
โรงเรียนปัญญาวรคุณ school
วัดมะพร้าวเตี้ย monastery
วัดพันท้ายนรΰΈิงห์ monastery
คลองบางน้ำจืด canal
หมู่บ้านกลาโหมนิเวศน์ populated place
วัดหิรัญรุจีวรวิหาร monastery
วัดเวฬุราชัณ monastery
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ§ΰΈ¥ΰΈ™ΰΈ£ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ¨ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ school
วัดบุญยประดิษฐ์ monastery
วัดพิกุล monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈหธรรมาราม monastery
คลองผู้ใหญ่น้อม canal
บ้านโคก populated place
วัดประดู่ฉิมพลี monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ monastery
บ้านบางระทึก populated place
โรงเรียนเทพนรรัตน์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ” school
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก school
บ้านหัวป่า populated place
บ้านหนองเΰΈΰΈ² populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ™ monastery
บ้านตลาดเตาอิฐ populated place
วัดบัวพัน monastery
วัดหัวกระบือ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิวาตวราราม monastery
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
โรงเรียนวัดท่าข้าม school
โรงเรียนพันท้ายนรΰΈิงห์วิทยา school
โรงเรียนวัดบางน้ำชน school
บ้านหนามแดง populated place
บ้านหนองหาดใหญ่ populated place
บ้านหัวท่อ populated place
บ้านรางขี้เหล็ก populated place
คลองอ้อมใหญ่ stream
คลองพระวินิจฉัยอรรถการ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈาทวิทยาอนุธน school
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ school
บ้านรางน้ำใΰΈ populated place
คลองรางกง canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆ canal
คลองศรีกุมาร canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈำราญ canal
บ้านบางด้วน populated place
บ้านถ่าน populated place
วัดดอนไก่ดี monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธาราม school
บ้านΰΈันพะนอม populated place
คลองแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ canal
คลองตาปลั่ง canal
บ้านคลองตาทอง populated place
วัดโกรกกราก monastery
วัดลาดบัวขาว monastery
โรงเรียนวัดโคกขาม school
โรงเรียนวัดบัวพัน school
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ school
บ้านศาลเจ้า populated place
คลองหนามแดง canal
บ้านคลองบางซื่อ populated place
บ้านวัดไทร populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดกลางดาวคะนอง monastery
คลองแคราย canal
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า school
โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล school
โรงเรียนเวฬุราชิน school
บ้านหนองทะเล populated place
บ้านหนองนกกระΰΈΰΈ² populated place
บ้านหนองพะอง populated place
คลองเจ็ก canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈี่วาพาΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขท่าฉลอม dispensary
บ้านรางโพธิ์ populated place
ΰΈถาบันราชภัฏบ้านΰΈมเด็จเจ้าพระยา school
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² populated place
บ้านΰΈันดาบ populated place
คลองกระทุ่มล้ม canal
คลองกระออมใน canal
บึงมัจฉา swamp
ΰΈถานีรถไฟบางน้ำจืด railroad station
วัดบุคคโล monastery
วัดโบΰΈถ์ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΉ‰ΰΈ™ monastery
บ้านกูบังจามังใต้ populated place
บ้านเมาะยี populated place
คลองอัยเยอร์ซอ stream
คลองพริก stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ§ΰΈµΰΈΆΰΈ™ canal
บ้านโคกระมุด populated place
บ้านบาโหย populated place
บ้านคลองป๋อง populated place
โรงเรียนบ้านจุโป school
บ้านปะเด็งนอก populated place
โรงเรียนบ้านโต school
บ้านวังศิลา populated place
โรงเรียนจริยธรรมอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านลำยะ populated place
คลองแวง stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุทธิศาΰΈน์วิทยา school
บ้านบัวทอง populated place
โรงเรียน ตชด.นิคมพิทักษ์ราษฏร์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ™ canal
น้ำตกโตนพริ้ว waterfall
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈΆΰΉ‚ΰΈ«ΰΈΆ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈ‡ stream
วัดเขาบันนังกระแจะ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ™ΰΉ€ΰΈΰΈ΅ΰΈ­ stream
วัดธารโต monastery
บ้านข้าวแพง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ° canal
บ้านเขาวังหมัน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดกลางฉลุง mosque
บ้านนิบง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈามัคคีธารโต mosque
ΰΈุเหร่าบ้านเตี๊ยะ mosque
บ้านอัยเยอร์ควีน populated place
บ้านΰΈี่แยกพัฒนา populated place
บ้านวังประจันใต้ populated place
โรงเรียนแΰΈΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ—ΰΈµΰΈ›ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
คลองแรกอด canal
บ้านแรกอด populated place
บ้านท่าจีน populated place
บ้านเนินΰΈΰΈΉΰΈ‡ populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านน้ำเชี่ยว dispensary
บ้านน้ำเชี่ยวใต้ populated place
โรงเรียน ตชด. มหาราช school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะพานหิน stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ™ΰΈµ stream
บ้านเกาะยาง populated place
บ้านกวางหลง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈำชิ้ว stream
บ้านจาเราะซูซู populated place
บ้านΰΈะบือรัง populated place
บ้านลูโบ๊ะบือเด populated place
โรงเรียนวชิรศึกษา school
วัดท่าจีนพัฒนาราม monastery
บ้านเจาะปูแล populated place
บ้านบาแตตูแง populated place
บ้านบูเก๊ะตักโกร populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‰ΰΈ¥ΰΈΈΰΈ‡ canal
ΰΈำนักΰΈงฆ์จันรัตนาราม religious center
บ้านบันยีไร่ populated place
บ้านปากบาง populated place
บ้านตันหยกเหมียน populated place
ห้วยกาไป๊ stream
คลองกะปะ stream
บ้าน กม.ΰΈิบเจ็ด populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅.ΰΈิบเจ็ด stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅.ΰΈิบห้า stream
คลองโกเต็ก stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดธรรมวัฒนา mosque
โรงเรียนบ้านเกตรี school
ΰΈำนักΰΈงฆ์ปฏิบัติธรรมเจริญΰΈันติกรรม religious center
บ้านΰΈวนซุนกี่ populated place
บ้าน กม. ΰΈี่ΰΈิบ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอิจตีฮาด mosque
คลองไอลาบู stream
วัดตาพระเยา monastery
คลองท่าจีน canal
บ้านตำมะลังใต้ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกาลูบี mosque
บ้านตันหยุกเหมียน populated place
บ้านบาตา populated place
บ้านน้ำตกΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ² populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ°ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈΆ stream
บ้านหน้าวัดบ่อหิน populated place
คลองเจาะบือหรา stream
บ้านเจาะอาลี populated place
โรงเรียนบ้านแหร school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈ›ΰΈµΰΈΆ stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ monastery
บ้าน กม. ΰΈิบเจ็ด populated place
คลองบาตูตาโมง stream
บ้านลูโป๊ะการันยี populated place
ควนไม้ไผ่กล้อง mountain
โรงเรียนตชด.บ้านประกอบตก school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ„ΰΈΉ monastery
คลองทำนบ intermittent stream
บ้านดินที่แปด populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดกลาง mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านประกอบตก mosque
คลองพานพอก intermittent stream
บ้านกงΰΈΰΈµΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนบ้านไร่ตำรวจตระเวนชายแดนอนุΰΈรณ์ school
โรงเรียนบ้านประกอบ school
คลองนาจิก stream
บ้านทุ่งไม้ด้วน populated place
ศาลเจ้าจินคงโจ้วซือ shrine
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² school
บ้านทุ่งปราบ populated place
บ้านตะโล๊ะ populated place
บ้านควนยาง populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์หลักเขต religious center
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลฮีดายะห์ mosque
บ้านทับโกบ populated place
บ้านควนพลา populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈ®ΰΈΉ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈ­ΰΈΉ school
บ้านกงΰΈΰΈµ populated place
บ้านตัวอย่าง populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองรำ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุขเกษมวิทยา school
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈื่อมวลชลกีฬา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านควนคุน mosque
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งไม้ด้วน 2 school
ควนไม้แก้ว hill
โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
คลองกุ้ง canal
บ้านใหม่ populated place
บ้านΰΈะพานเคียน populated place
วัดบางปิ้ง monastery
หมู่บ้านแฮปปี้เพลΰΈ populated place
โรงเรียนวัดครุนอก school
บ้านวัดใหญ่ populated place
โรงเรียนวัดราษฎร์รังΰΈรรค์ school
บ้านคลองบัวเกราะ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าทับช้าง school
บ้านคลองกะจะ populated place
คลองกำแพง canal
คลองบัวคลี่ canal
วัดบางพลีใหญ่กลาง monastery
ศูนย์ΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ แปด ΰΈาขาบางนา dispensary
โรงเรียนเราะห์มาตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนพระโขนงวิทยา school
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประΰΈิทธิ์ school
โรงเรียนโรจน์เΰΈΰΈ£ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
โรงเรียนอนุบาลเทพΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ² school
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง school
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุΰΈรณ์ school
หมู่บ้านพิมาน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนอนุบาลวันทา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงพยาบาลรัทรินทร์ hospital
วัดชังเรืองภาวนาราม monastery
วัดบางโฉลงใน monastery
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิยเก้า dispensary
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา school
วัดลุ่มเจริญศรัทธา monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈระบัว school
หมู่บ้านเมืองเอก populated place
บ้านคลองเข้ารีต populated place
โรงเจเค่งง้วนตึ้ง shrine
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉƒΰΈ™ monastery
โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา school
โรงเรียนอนุบาลมีเพียร school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ§ΰΈµ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈระบัว monastery
บ้านคลองนาเกลือ populated place
ศาลเจ้าเΰΈียนหลอไต้เทียนกง shrine
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈมุทรปราการ school
บ้านพัฒนา populated place
บ้านนาเกลือน้อย populated place
โรงเรียนวัดบางโปรง school
บ้านคลองอาจารย์เกตุ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ¤ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ• mosque
บ้านคลองขันแตก populated place
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ„ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ² school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซิรอยุ้ลอิบเดะห์ mosque
บ้านคลองยายหลี populated place
หมู่บ้านร่มเย็น populated place
โรงเรียนวัดหนามแดง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ² canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุทธิวรราม school
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈานุการาม school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈΈΰΈ”ΰΈ΅ canal
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่ΰΈมุทรกิจวิทยาคม school
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ school
หมู่บ้านลัลลี่วิลล์ populated place
โรงเรียนณัฎฐเวศม์ school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ”ΰΈΈΰΈิตธานี school
โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา school
ศาลเจ้าแซ่ครุ shrine
โรงเรียนวัดลานบุญ school
บ้านบึงบ้านม้า populated place
โรงเรียนอนุบาลริมคลอง school
วัดใหญ่ monastery
โรงเรียนวัดใหญ่ school
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ school
วัดผ่องพลอย monastery
โรงเรียนอนุบาลด๊อดเตอร์กิติมา school
โรงเรียนอนุบาลΰΈุพิศมร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ£ school
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรΰΈวนพลู church
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈิบ ΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ— dispensary
โรงพยาบาลคามิลเลียด hospital
วัดบางกะเจ้านอก monastery
คลองแปด canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉƒΰΈ™ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
วัดพระกุมΰΈΰΉ€ΰΈΆΰΈ‹ΰΈΉ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ‡ school
บ้านคลองมะขามเทศ populated place
โรงพยาบาลท่าเรือ hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈΰΈΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΉ‚ΰΈΆΰΈ—ΰΈ±ΰΈΆ school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈารพัดช่างΰΈี่พระยา school
บ้านคลองใหม่ populated place
โรงเรียนชูΰΈินทองประดิษฐ์อนุΰΈรณ์ school
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซะห์ร่อตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
วัดโพธิ์แมนคุณาราม monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ°ΰΈ§ΰΈ² mosque
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก school
บ้านลำบางพลี populated place
บ้านจตุรมิตร populated place
โรงเรียนวัดบางหัวเΰΈΰΈ·ΰΈ­ school
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ·ΰΈ­ monastery
โรงเรียนโรจนนิมิต school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบางอุทิศ mosque
ศาลเจ้าแม่เทียนโฮ่ว shrine
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าใหม่ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈานวิทย์วัฒนา school
บ้านคลองหนึ่ง populated place
หมู่บ้านกฤษดาซิตี้เลคแอนด์ปาร์ค populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ™ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าบางปลา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ ΰΈΉΰΈ΅ΰΈ΄ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ§ΰΈ¨ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ school
โรงพยาบาลΰΈิรินธร hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงเรียนเกษมพิทยา school
โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² canal
โรงเรียนล้วนพฤกษา school
วัดบางน้ำผึ้งใน monastery
โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ²ΰΈ΅ school
วิทยาลัยการอาชีพพระΰΈมุทรเจดีย์ school
บ้านคลองบางขวางล่าง populated place
บ้านน้ำชล populated place
โรงเรียนวัดกลาง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ่ลอมิน mosque
โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าบ้านดอน school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ‡ canal
หมู่บ้านเพรชงาม populated place
โรงเรียนคลองรางจาก school
โรงเรียนราษฎร์บูรณะ school
บ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
บ้านโรงเรือ populated place
โรงเรียนจินดาพงษ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈิทธิ์ศาΰΈตร์ school
โรงเรียนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา school
โรงพยาบาลบางรัก hospital
ΰΈΰΈ ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรในประเทศไทย church
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรวันเΰΈาร์ เอกมัย church
โรงเรียนวัดชัยชนะΰΈΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² stream
ควนกาลันบาตู hill
บ้านบาจุ populated place
บ้านปลายแป็บ populated place
โรงเรียนบ้านลาแล school
บ้านแบแจง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนบ้านปะแต school
บ้านเตียง populated place
บ้านลาเต๊าะ populated place
กิ่งอำเภอกาบัง second-order administrative division
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ­ΰΈµΰΈ΅ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนุรูลอีหม่าน mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ·ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ™ΰΉ‡ΰΈ‡ stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ school
บ้านตาเปาะ populated place
บ้านΰΈะกูวะ populated place
โรงเรียนบ้านยะหา ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูลกามีละห์ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈΈΰΈ• stream
บ้านบาตูโก populated place
ΰΈุเหร่าอายีเซ็ง mosque
ΰΈถานีอนามัยบ้านปาแดรู dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ­ΰΈµΰΈ΅ mosque
บ้านแปแจง populated place
บ้านกะตุปะ populated place
บ้านมาแน populated place
โรงเรียนพัฒนาเยาวชนวิทยา school
ΰΈำนักΰΈงฆ์ปฏิบัติธรรมถ้ำเขาไทย religious center
บ้านเจ๊าะกาแดะ populated place
ΰΈุเหร่าบาโย mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ®ΰΈ²ΰΈΆΰΈ²ΰΈ•ΰΈΉΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ΅ mosque
บ้านคลองน้ำใΰΈ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซออิปิซาอาดะห์ mosque
โรงพยาบาลΰΈมเด็จพระยุพราช hospital
โรงเรียนบ้านกะตูปะ school
บ้านกูแบปาแย populated place
บ้านลาฆอนากอ populated place
เขากาโΰΈΰΈ” mountain
บ้านปิยะมิตร ΰΈี่ populated place
บ้านคชศิลา populated place
บ้านΰΈΰΈ°ΰΈ›ΰΈ­ΰΈ‡ populated place
ΰΈุเหร่าบ้านกือยา mosque
บ้านลีแต populated place
โรงเรียนบ้านดาราวิทย์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ΅ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ™ mosque
คลองตะโล๊ะแค intermittent stream
บ้านเหมืองใหม่ populated place
ΰΈุเหร่าบ้านยาแลบารู mosque
โรงเรียนบ้านลือเน็ง school
บ้านกือซง populated place
ΰΈุเหร่านุรุลธีดายะห์ mosque
ΰΈถานีอนามัยบ้านละแอ dispensary
ΰΈุเหร่าบ้านกูแบบาแย mosque
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา school
บ้านเΰΈาะกลาง populated place
บ้านลำชิง populated place
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ school
วัดเทพศิรินทราวาΰΈ monastery
วัดเขตตาราม (ทุ่งข่า) monastery
เขากรุง hill
บ้านตำมะลัง populated place
บ้านหนามตีน populated place
เขากวงใหญ่ hill
บ้านคลองกวาง populated place
คลองโล๊ะจิก stream
บ้านทุ่งเรือ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านทุ่งดุก mosque
คลองอัยเยอร์ควีน stream
เขาจีน mountain
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านพรุหวา mosque
บ้านคลองยน populated place
โรงเรียนบ้านควนเΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ” school
คลองทุ่งเปรียง stream
ΰΈระน้ำบ้านโครง pond
บ้านดังหมูใต้ populated place
วัดบ้านลุ่ม monastery
บ้านแปหลัง populated place
บ้านป่าขี้เหล็ก populated place
บ้านปลักผอม populated place
โรงเรียนบ้านเก่า school
บ้านกลาง populated place
บ้านคลองบอน populated place
คลองปลักปลิง stream
บ้านบายอ populated place
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² second-order administrative division
บ้านทุ่งน้ำขาว populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈΰΉƒΰΈ™ monastery
บ้านหน่ำนา populated place
บ้านทุ่งใหญ่ populated place
บ้านไร่ populated place
โรงพยาบาลΰΈมเด็จพระบรมราชินีนาถ hospital
บ้านทุ่งเปรียง populated place
โรงเรียนบ้านกระทิง school
บ้านปอเนาะ(บ่อหมาก) populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΉ‡ΰΈ­ΰΈ‡ stream
บ้านหว้าหลัง populated place
คลองบางบอม stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΉ‰ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ hill
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ™ hill
วัดนาปรังประชาราม monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ­ΰΈ‡ mosque


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.