บ้านท่าไผไทย - บ้านเลา: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
บ้านท่าไผไทย populated place
คลองพวน stream
วัดลำชิง monastery
คลองเขาแก้ว stream
ΰΈนามบินΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² airport
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ­ΰΈ«ΰΈ‡ΰΈ์ mountain
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ school
บ้านม้างอน populated place
บ้านหัวนอนญวน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
บ้านพรุ populated place
บ้านแม่ลาด populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ” hill
บ้านทำเนียบ populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ‡ hill
บ้านท่ายาง populated place
บ้านป่าโท๊ะ populated place
บ้านป่ายอม populated place
บ้านเกาะเปรียง populated place
โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ school
บ้านΰΈะพานยาว populated place
บ้านปิก populated place
บ้านบ่อระกำ populated place
บ้านนอก populated place
บ้านเหล้า populated place
โรงเรียนบ้านม้างอน school
บ้านไทรครอบ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านคูน้ำรอบ mosque
บ้านทุ่งใหญ่บน populated place
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย school
หมู่บ้านอรุณจิต populated place
บ้านคล้องช้าง populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΉ‰ΰΈΆ hill
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΈΆΰΈ­ school
ควนบู hill
เกาะหนู island
โรงเรียนบุΰΈΰΈ•ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ school
บ้านป่าเΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ” populated place
บ้านต้นไทร populated place
บ้านคลองจิก populated place
โรงเรียนแจ้งวิทยา school
บ้านΰΈามแยกทุ่งหวัง populated place
บ้านต้นยาง populated place
บ้านโคกแพะ populated place
โรงเรียนวัดเขากลอย school
บ้านΰΈีแต้ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านคลองลึก mosque
บ้านบือแนบาซิ populated place
บ้านน้ำตกΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ² populated place
บ้านดินเΰΈΰΈ΅ΰΈ­ populated place
บ้านกูวิง populated place
คลองน้ำขุ่น stream
บ้านจาเราะบาตู populated place
บ้านลิดล populated place
บ้านโต๊ะอีโบ populated place
บ้านแคละ populated place
บ้านจาหลง populated place
บ้านลูโบ๊ะกาโล populated place
อุโมงค์เบตง tunnel
คลองพาน stream
คลองบัว canal
วัดศาลากุล monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈาธงหิน monastery
วัดท่าเกวียน monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ£ΰΈ„ΰΈµΰΈ£ΰΈµ monastery
วัดน้อยนางหงษ์ monastery
วัดปฐมบุตรอิศราราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ school
โรงเรียนมัธยมวัดเพลงนนทบุรี school
บ้านตลาดบางคูลัด populated place
บ้านบางพลับ populated place
บ้านดอนหวาย populated place
วัดปรางค์หลวง monastery
โรงเรียนวัดต้นเชือก school
บ้านดอนลาดตะค้าน populated place
บ้านศาลากุลนอก populated place
วัดจำปา monastery
โรงเรียนตำรวจนครบาล school
หมู่บ้านไม้อิงธาร populated place
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ monastery
หมู่บ้านธารทอง populated place
บ้านคูคลองขวาง populated place
บ้านบางกระทึก populated place
วัดมงคลประชาราม monastery
โรงเรียนธัมมศิริศึกษา school
บ้านคลองหลุมมะดัน populated place
วัดจันทร์ monastery
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี school
บ้านบางขื่อลัด populated place
หมู่บ้านผาΰΈุกนิเวศน์ populated place
คลองหนองเพรางาย canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ ΰΈ„ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈµΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
ΰΈถานีอนามัยบางคูเวียง dispensary
บ้านบางระโหง populated place
โรงเรียนบ้านห้วยพลู school
วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร monastery
โรงเรียนวัดรวกบางบำหรุ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ„ΰΈµΰΈ£ΰΈµ school
ΰΈถานีอนามัยวัดบางไกรใน dispensary
คลองหม่อมเจ้าเฉลิมศรี canal
วัดหูช้าง monastery
หมู่บ้านพฤกษ์มณฑล populated place
บ้านบางรักน้อย populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΉ‰ΰΈ™ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ school
บ้านคลองซอยตาขุ้ย populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈัจจวัฒน์ school
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค school
โรงเรียนวัดแคนอก school
บ้านคลองวัฒนา populated place
โรงพยาบาลหูตาคอจมูก hospital
บ้านบางโΰΈΰΈ™ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ populated place
บ้านคลองขื่อขวาง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ¥ΰΈµ canal
หมู่บ้านมณียา populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈิบศอก canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
โรงเรียนเทพกาญจนา school
โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุนทรธรรมิการาม monastery
โรงเรียนวัดโชติการาม school
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ school
วัดบางไผ่ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ†ΰΈ±ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ†ΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนอนุบาลแΰΈงศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ school
บ้านศาลายา populated place
บ้านตากแดด populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈมนึก canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ¥ school
หมู่บ้านมิตรแท้ธานี populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈΈΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ monastery
หมู่บ้านมิตรประชา populated place
บ้านวัดแดง populated place
วัดมหรรณพาราม monastery
โรงเรียนอานันท์วิทยา school
โรงเรียนอนุบาลพรพิΰΈิฐ school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา school
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา school
บ้านบางโΰΈΰΈ™ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ populated place
บ้านคลองบางอีลือ populated place
บ้านหัวเตย populated place
คลองยายจิ๋ว canal
โรงเรียนชุมชนตลิ่งชัน school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
วัดพระเงิน monastery
บ้านบางใหญ่ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈมรโกฎิ monastery
วัดพุทธธรรมรังษี monastery
คลองกำนันชื้น canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
วัดฉิมทายกาวาΰΈ monastery
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดเทพนิมิตร monastery
โรงเรียนวัดบางรักน้อย school
โรงเรียนวัดรัชฏาธิษฐาน school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางกระทืก dispensary
ΰΈถานีรถไฟบางกอกน้อย railroad station
วัดญาณเวศกวัน monastery
อำเภอพุทธมณฑล second-order administrative division
บ้านคลองขวาง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ΄ school
หมู่บ้านอาΰΈΰΈ²ΰΉ€ΰΈ®ΰΈ²ΰΈ์ populated place
วัดมะเดื่อ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ² canal
ท่าอากาศยานดอนเมือง airfield
บ้านคลองยายอ่อน populated place
คลองบางพูด canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈΰΈ™ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ canal
คลองบางน้อย stream
บ้านบางหญ้าแพรก populated place
บ้านบางปูใหม่ populated place
ΰΈถานีรถไฟบ้านทับช้าง railroad station
ΰΈถานีรถไฟวัดΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ railroad station
วัดบางโคล่นอก monastery
คลองหกวา canal
บ้านปลายคลองลำรี populated place
บ้านทับนาง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈΉΰΉ‰ΰΈΆΰΈ²ΰΈ®ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ­ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ±ΰΈΆΰΈ™ΰΈµ mosque
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ หมู่ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ² dispensary
บ้านคลองΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
คลองเจ้าเมือง canal
ΰΈถานีอนามัยตำบลเกาะเกร็ด dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอีกอม่าตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
คลอง 1 ตะวันตก canal
บ้านวัดยอดพระพิมล populated place
บ้านคลองตัน populated place
บ้านเกาะดอน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ mosque
บ้านคลองลากค้อนเหนือ populated place
บ้านคลองตาชม populated place
คลอง 1 ตะวันออก canal
คลองแพเขียว canal
คลอง 2 ตะวันออก canal
คลองบางตลาด canal
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ หมู่ ΰΈΰΈ΄ΰΈ›ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
วัดลำโพ monastery
บ้านคลองเจ้าทวีวัฒนา populated place
บ้านคลองทวีวัฒนา populated place
คลองออเกาะ canal
บ้านปากคลองตาคล้าย populated place
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย school
หมู่บ้านศิริวรรณ populated place
คลองบ้านม้า canal
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ™ (ΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ‡) school
หมู่บ้านวิโรจน์วิลล์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอับดุลลาอนุΰΈรณ์ mosque
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ หมู่ เจ็ด ลำโพ dispensary
บ้านΰΈว่างอารมณ์ populated place
คลองชมพูเดช canal
บ้านคลองลัดΰΈΰΈµΰΈ™ΰΈ§ΰΈ¥ populated place
ลำยมราช stream
คลองจั่น canal
บ้านนราภิรมณ์ populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองΰΈิบศอก dispensary
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะพานΰΈΰΈΉΰΈ‡ school
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา school
คลองชะล่า canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΈΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ” canal
ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ­ pond
บ้านคลองตาคล้าย populated place
คลองบางปิ้ง canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈี่ canal
ΰΈถานีรถไฟดอนเมือง railroad station
วัดบำเพ็ญเหนือ monastery
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรพลับพลา church
โรงเรียนอนุบาลไΰΈวตาแตง school
วัดลานนาบุญ monastery
โรงเรียนระเบียบศึกษา school
โรงเรียนอนุบาลรัศมี school
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร school
โรงเรียนพระราม6เทคโนโลยี school
โรงเรียนเมืองทองนิเวศน์1 school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดซูลูกลมุตตากีน mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ£ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ„ school
โรงเรียนวัดบางเตย school
โรงเรียนศึกษาบัณฑิต school
วัดราษฎร์ศรัทธาราม monastery
โรงพยาบาลบางโพ hospital
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
เขตจตุจักร second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈวนอักษร school
โรงเรียนพณิชยการΰΈันติราษฎร์ school
โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ§ΰΈΰΈΈΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈัมมาธัญญาวาΰΈ monastery
ΰΈำนักΰΈงฆ์ΰΈายอำพันธ์เอมΰΈΰΈ²ΰΈ£ religious center
โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ­ΰΈΆΰΈ£ΰΈ΄ΰΈชุนนะห์ mosque
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ school
โรงพยาบาลนวมินทร์ hospital
โรงเรียนอัมพรไพศาล school
บ้านหนองใหญ่ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ school
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี school
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม school
โรงเรียนศิริศึกษา school
ศาลเจ้าไต่ฮงกงรังΰΈΰΈ΄ΰΈ• shrine
โรงเรียนชูธรรมานุΰΈรณ์ school
โรงพยาบาลราชานุกูล hospital
โรงเรียนอุดมเกษมบริหารธุรกิจนานาชาติ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน mosque
โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอΰΈ hospital
โรงเรียนราชนันทาจารย์ school
วัดลุ่มคงคาราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ school
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง school
โรงเรียนผ่องΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈารินันท์ school
โรงเรียนชาญวิทย์ school
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย school
โรงเรียนกานดา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ‹ΰΈµΰΈ£ΰΈ­ΰΈΆΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ่งเΰΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‚ΰΈ™ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ school
โรงเรียนพาณิชยการเจ้าพระยา school
โรงเรียนบูรณวิทย์ school
วัดอาวุธวิกΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหาร monastery
ΰΈถาบันราชภัฏพระนคร school
โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ์ school
โรงเรียนอนุบาลรัตนโกΰΈินทร์ school
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุคันธาราม monastery
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ™ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈΈΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ้ลอีบาดะห์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าหัวหมากน้อย school
โรงพยาบาลเด็ก hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈองต้นนุ่น school
โรงเรียนวัดเลียบราษฎ์บำรุง school
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร school
โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ school
โรงเรียนทุ่งΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ school
วัดบางคูวัดนอก monastery
โรงเรียนอนุบาลธนินทร school
โรงพยาบาลหัวเฉียว hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈุทธาราม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈมานพิชากร school
โรงเรียนวัดหลักΰΈี่ school
วัดบางคูวัดใน monastery
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาΰΈ school
วัดบางกะดี่ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ• monastery
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ school
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม school
โรงเรียนวัดไผ่ตัน school
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ school
โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุΰΈรณ์ school
โรงเรียนดาราธร school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈุทธาราม monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดตรีทศเทพ monastery
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพนิชยการพระนคร school
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ¥ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµΰΈุทธาวาΰΈ school
โรงพยาบาลเมโย hospital
บ้านคลองซอก populated place
บ้านคลองเจ็ด populated place
บ้านกองดิน populated place
วัดหลังบาง monastery
วัดมะเกลือ monastery
พระไขนง populated place
พระประแดง populated place
บ้านบางยอ populated place
คลองบางเหี้ยน้อย canal
วัดโบΰΈถ์ monastery
บ้านท่าเกวียน populated place
บ้านอัยเยอร์เค็มล่าง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านปึก mosque
วัดน้ำกระจาย monastery
บ้านหน้าถ้ำ populated place
บ้านพรุเตียว populated place
บ้านหน่ำฮั้ว populated place
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈนาณรงค์วิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ่งเΰΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ΅ΰΈ‡ΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈูลานนท์ college
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดทุ่งหวังใน monastery
ΰΈถาบันราชภัฎΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² college
วัดบ่อระกำ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈหกรณ์กΰΈิกรรมชายทะเล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΆ school
วัดรัตนประชาราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ§ monastery
วัดบางแวก monastery
วัดอ้อมใหญ่ monastery
วัดใหม่ยายนุ้ย monastery
บ้านร็อก populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ‹ΰΈµΰΈΆΰΈ°ΰΉ€ΰΈ¥ΰΉ‡ΰΈ΅ mountain
คลองบาแฆะ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ†ΰΈ°ΰΈ£ΰΈ° stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ” stream
คลองวังใหญ่ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ™ stream
คลองแΰΈนแΰΈบ navigation canal
บ้านช้างให้ populated place
หมู่บ้านพัชรวิลล์ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
หมู่บ้านΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
บ้านท่าจีน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΉΰΈศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ¤ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านนาเกลือมณีรัตน์ populated place
โรงพยาบาลมหาชัย ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
โรงพยาบาลมหาชัย hospital
บ้านโรงหีบ populated place
บ้านอ้อมใหญ่ populated place
บ้านหนองแขม populated place
ΰΈถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ railroad station
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ school
โรงเรียนวัดขุนจันทร์ school
คลองโกร่งประทุน canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ‡ canal
หมู่บ้านΰΈΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµ populated place
โรงพยาบาลบางไผ่ hospital
วัดนครชื่นชุ่ม monastery
ศาลเจ้าแม่ทับทิม shrine
บ้านคลองกระทุ่มแบน populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ dispensary
ΰΈถานีอนามัยบ้านΰΈันดาบ dispensary
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ ΰΈาขาบางกระดี่ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ§ΰΈ¥ΰΈ™ΰΈ£ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ¨ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
หมู่บ้านศิวะรัตน์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈµΰΈุก monastery
บ้านคลองบางพรม populated place
ΰΈถานีรถไฟทุ่งΰΈΰΈµΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ railroad station
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈหกรณ์นิคมเกลือ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุวรรณวิทย์ school
โรงเรียนศุภมาศศึกษา school
โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย school
วัดบ้านไร่เจริญผล monastery
หมู่บ้านΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈำราญวิลล่า populated place
ΰΈถานีรถไฟบางΰΈΰΈµΰΈ„ΰΈ• railroad station
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะแกงาม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านคลองตากแดด populated place
บ้านคลองโรงหมู populated place
วัดบางขุนเทียนนอก monastery
วัดธรรมคุณาราม monastery
หมู่บ้านเพชรΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ หนึ่ง populated place
หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย ΰΈี่ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ—ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ±ΰΈ” monastery
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈาครบูรณะ school
โรงเรียนวิชัยวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈΈΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈµ school
โรงเรียนวัดกำแพง school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ¥ dispensary
ΰΈถานีอนามัยดอนไก่ดี dispensary
คลองบางขโมย canal
หมู่บ้านชัยพฤกษ์ populated place
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ shrine
วัดราชบูรณะราชวรวิหาร monastery
ตลิ่งชัน populated place
เขตบางกอกใหญ่ second-order administrative division
คลองบางกอกน้อย stream
โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม school
โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู school
ΰΈถานีอนามัยบ้านกำพร้า dispensary
หมู่บ้านฉัตรมณี populated place
หมู่บ้านกานดา populated place
หมู่บ้านกลีบบัวนคร populated place
วัดโพธินิมิตร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ monastery
คลองบางโคลัด canal
บางโคล่ populated place
คลองบางอ้าย canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ¥ school
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม school
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะพาน monastery
คลองบางหญ้า canal
หมู่บ้านตรีเพชร populated place
วัดราษฎร์รังΰΈรรค์ monastery
วัดนาคกลาง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ†ΰΈ±ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ†ΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ— monastery
บ้านบางหญ้าแพรก populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµΰΈΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนคลองบางแวก school
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ school
โรงเรียนวัดบางปิ้ง school
บ้านหัวแค populated place
บ้านหลังศาล populated place
บ้านหลังวัด populated place
วัดศาลาแดง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈำราญราษฎร์บำรุง monastery
ศาลเจ้าพ่อหอกลอง shrine
วัดเพลง monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈาครบูรณะ school
โรงเรียนอนุบาลบูรดา school
โรงเรียนวัดท่าพูด school
บ้านรางโพธิ์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ¥ΰΈ² monastery
คลองราษฎร์นิยม canal
บ้านเกาะโพธิ์ populated place
บ้านบางมดใต้ populated place
เจ้าแม่ทับทิม shrine
วัดแจงร้อน monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรมหาชัย school
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ school
โรงเรียนวัดไชยฉิมพลีวิยาคม school
คลองศิรินธร canal
บ้านท่าจีน populated place
บ้านบางกระดี่ populated place
วัดโคกขาม monastery
วัดกระโจมทอง monastery
คลองวัดทองเพลง stream
โรงเรียนวัดบางΰΈะแกใน school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุภาคมศึกษา school
โรงเรียนราชินี school
โรงเรียนวัดเจษฎาราม school
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ ΰΈี่ canal
บ้านคลองทะเล populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ” canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ‚ΰΉ‰ canal
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี school
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ populated place
บ้านไร่ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ΰΈหกรณ์ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะแกงาม canal
บ้านเลา populated place


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.