วัดคลองมอญ - หมู่บ้านร่มเงา: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
วัดคลองมอญ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ canal
โรงเรียนอนุบาลกΰΈิณธรวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈน์โปลีเทคนิค school
คลองอ่อนใจ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขเฉลิมพระเกียรติ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนบ้านนายพล school
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย school
คลองตะวันออกน้อย canal
เขตหนองแขม second-order administrative division
โรงพยาบาลเจษฐาเวชการ hospital
บ้านบางน้ำจืด populated place
คลองแจงร้อน canal
บ้านท่าตลาด populated place
บ้านคลองอัมรินทร์ populated place
บ้านเมาะยี populated place
คลองพร้าว canal
ΰΈถานีอนามัยบาโหย dispensary
โรงเรียนบ้านธารมะลิ school
น้ำตกผาแดง waterfall
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัลตักวาห์ mosque
บ้านหัวทาง populated place
บ้านคลองป๋อง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ΅ mosque
คลองน้ำตกΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ² stream
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈ›ΰΈµΰΈΆ populated place
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ first-order administrative division
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈΈΰΈ¥ΰΈΆΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านหน้าΰΈวนปาล์ม populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนุรุลฮีดายะห์ mosque
บ้านผ่านศึก populated place
บ้านท่าหิน populated place
โรงเรียนบ้านท่าหิน school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านโต๊ะΰΈΰΈ° mosque
ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ¥ΰΈΈΰΈ‡ stream
บ้านกอเปาะ populated place
โรงพยาบาลธารโต hospital
บ้านหลังเกษตร populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ intermittent stream
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน school
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบเอ็ด populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ¥ΰΈΉΰΉƒΰΈ™ hill
บ้านทุ่งเฉลิมΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านแอและ mosque
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบหก populated place
คลองบูเก๊ะบือเราะ stream
บ้าน กม. ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบ populated place
บ้านปิยะมิตร ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
คลองบ้านดอน intermittent stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈามัคคีธรรม mosque
บ้านคลองขุดเหนือ populated place
โรงเรียนบ้านเขาจีน school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัลอักศอบกิตจีนา mosque
บ้านทุ่งหญ้าแดง populated place
บ้านอัยเยอร์ควีน populated place
บ้านเขาน้อยตก populated place
บ้านหน้าเขาน้อย populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเราฎอตุลซอลิฮิล mosque
ΰΈำนักΰΈงฆ์ชลคีรีวราราม religious center
บ้านมาลาศีตะจิตต์ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ² stream
วัดพิทักษ์คลองขุด monastery
บ้านจาเราะซูซู populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
คลองกาแป๊ะ stream
บ้านบาโงตาแป populated place
โรงเรียนบ้านบาแตตูแง school
บ้านนาข่อย populated place
โรงเรียนธีรวิทยา school
คลองกาเด๊าะ stream
บ้านกงΰΈΰΈµ แปด populated place
บ้านมาลาใต้ populated place
บ้านมาลา populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ™ mosque
โรงเรียนบ้านกาเนะ school
บ้านธารไม้แก้ว populated place
เขาบาตูจินิง mountain
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ²ΰΈ° stream
บ้านอัยเด๊ะ populated place
โรงเรียนบ้านวังพะเนียด school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดโคกทราย mosque
คลองปูโป๊ะ stream
คลองมะพร้าว stream
คลองน้ำตก intermittent stream
บ้านคอรอกรีแย populated place
คลองธารมะลิ stream
บ้านกาลูบี populated place
บ้านบ่อหินตะวันตก populated place
บ้านบ่อหินใน populated place
บ้านมายอซ้าย populated place
บ้านไทยพัฒนา populated place
ศูนย์ΰΈาธารณΰΈุขชุมชน dispensary
บ้านบือซู populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดแΰΈΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามมียะห์ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดลูโบ๊ะการันยี mosque
วัดหนามแดง monastery
วัดอุทัยธาราม monastery
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΉ„ΰΈ«ΰΈ΅ΰΉ‰ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ mountain
อ่างเก็บน้ำคลองทำนบ reservoir
บ้านม่วง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงเรียนบ้านพรุเตียว school
บ้านทุ่งศาลาด่าน populated place
บ้านเฝ้าไร่ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านพรุเตียว mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านตะโล๊ะ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ (ΰΈาขาบ้านหลังΰΈΰΈ§ΰΈ™) school
โรงเรียนบ้านทับโกบ school
ศาลเจ้าแม่กวนอิม shrine
บ้านไร่ตก populated place
โบΰΈถ์คริΰΈต์พระแม่เป็นมารดา church
ΰΈำนักΰΈงฆ์ควนพลา religious center
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆΰΈ•ΰΈ²ΰΈΆ intermittent stream
วัดวิเวกวนาศรม monastery
ศาลเจ้าฮกเต็กแป๊ะกง shrine
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ™ intermittent stream
คลองชัน stream
ศาลเจ้าฮกเต็ก shrine
บ้านเกาะหมากΰΈุก populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈหพันธ์อิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านหัวควน populated place
บ้านชายควน populated place
คลองพานช้าง stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ™ stream
บ้านกลาง populated place
บ้านเกาะไม้ใหญ่ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ” stream
เกาะการ๊าฟ island
บ้านป่าเร็ด populated place
บ้านท่าคลอง populated place
บ้านทับช้าง populated place
ศาลเจ้าแม่จันทร์เทวี shrine
หมู่บ้านเด่นชัย populated place
โรงเรียนวัดแค school
ศาลเจ้าΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ£ΰΈµΰΈัมพันธ์แห่งประเทศไทย shrine
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรศรีพารักษ์ church
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ”ΰΈΈΰΈ”ΰΈµ school
บ้านคลองหนองบอน populated place
วัดธรรมมงคล monastery
โรงเรียนกรุงเทพคริΰΈΰΈ•ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈตร์ school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆ second-order administrative division
ศุนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ยี่ΰΈิบแปด dispensary
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรความหวังกรุงเทพ church
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองบางปิ้ง dispensary
โรงเรียนอนุบาลรักษ์ดรุณ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางกระΰΈอบ dispensary
โรงเรียนวัดธรรมมงคล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈต์ศาΰΈΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈตร์แบ็บติΰΈต์ school
คลองประเวศบุรีรมย์ canal
โรงเรียนวัดทองธรรมธาติ school
หมู่บ้านจิตรา populated place
โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ school
โรงเรียนพิบูลประชาบาล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ­ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈติกอมะห์ mosque
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ school
โรงเรียนวัดรวก school
เขตบางนา second-order administrative division
วัดวชิรธรรมΰΈาธิตวรวิหาร monastery
โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ school
โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญคอนแวนต์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈันติศึกษา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ±ΰΈ™ canal
บ้านคลองΰΈี่ populated place
หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ populated place
บ้านคลองใหม่พัฒนา populated place
วัดบางหญ้าแพรก monastery
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา school
โรงเรียนอนุบาลนวลทอง school
โรงเรียนวัดป่าเกด school
บ้านทางควาย populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญคอนแวนต์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญศึกษา school
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา school
โรงเรียนเทพศิรินทร์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈΈΰΈ ΰΈ™ΰΈ±ΰΈΆ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ®ΰΈ±ΰΉ‰ΰΈ§ school
โรงเรียนพร้านิลวัชระ school
โรงเรียนอนุบาลนนนที school
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา school
บ้านไฟไหม้ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈำราญวิทยา school
โรงเรียนอนุบาลอัญมาณี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าศาลาลอย school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈΉΰΈ™ΰΈµΰΈ£ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ®ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ²ΰΈΆΰΈ²ΰΈ•ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
หมู่บ้านยั่งยืน populated place
วัดอัครเทวดาราฟาแอล church
บ้านคลองทุ่งช้าง populated place
ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง shrine
วัดบางด้วนนอก monastery
โรงเรียนวัดด่านΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ school
โรงเรียนวัดบางนาใน school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ™ monastery
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย school
โรงเรียนราชเศรษฐีศิลปกรรม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ monastery
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก school
โรงเรียนอนุบาลลูกรัก school
บ้านบางกะΰΈΰΈµ populated place
หมู่บ้านอิงลดา populated place
โรงเรียนวัดทุ่งครุ school
โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ‡ monastery
โรงเรียนบางจาก school
โรงเรียนแก่นทองอุปถมภ์ school
คลองบ้านหลาย canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ¨ΰΈ§ΰΈ•ΰΈ‰ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ£ school
ΰΉ„ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ—ΰΈ์เชิอร์ท church
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈานุการาม monastery
หมู่บ้านโอเซี่ยนซิตี้ populated place
บ้านคลองแปด populated place
บ้านวัดใหม่ populated place
วัดชมนิมิตร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ¥ΰΈΈΰΈ” monastery
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ¥ΰΈΈΰΈ” dispensary
ศาลเจ้าΰΈมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย shrine
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ¨ school
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ school
โรงพยาบาลโรงงานยาΰΈูบ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดหลวงโกชาอิศหาก mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงพยาบาลพระΰΈมุทรเจดีย์ΰΈวาทยานนท์ hospital
บ้านคลองรองปลัด populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈุขกร school
พุทธศาΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ΰΈ›ΰΉ‰ΰΈ­ΰΉ„ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ„ΰΈ¶ΰΉ‰ΰΈ‡ shrine
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈาธุประดิษฐ์พณิชยการ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าบึงหนองบอน school
โรงเรียนอนุบาลโกศล school
โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ΅ΰΈ—ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ school
โรงเรียนอนุบาลΰΈุวิชา school
บ้านคลองเก้า populated place
วิทยาลัยพณิชยการบางนา school
โรงพยาบาลชุมชนคลองเตย hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ—ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ¥ΰΈ›ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ­ΰΈΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ–ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ school
โรงเรียนคชเผือกอนุΰΈรณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนศิริศึกษา school
หมู่บ้านพนาΰΈนธิ์ซิตี้ populated place
โรงเรียนนานาชาติไทย - จีน school
โรงเรียนราชประชาΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈΰΈ±ΰΈΆ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ monastery
บ้านท่านา populated place
หมู่บ้านพัฒนาวัดกิ่ง populated place
โรงเรียนอนุบาลศันΰΈนีย์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดฮีดาย่งตุ้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงเรียนปลูกจิต school
โรงพยาบาลกรุงเทพคริΰΈΰΉ€ΰΈ•ΰΈµΰΈΆΰΈ™ hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัลคอยรียะห์นวลน้อย mosque
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา school
โรงเรียนป้อมนาคราชΰΈวาทยานนท์ school
โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ school
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยΰΈΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดพิชัยΰΈΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดบางกระΰΈอบ monastery
โรงเรียนวัดคลองใหม่ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐΰΈุทธาวาΰΈ monastery
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ school
ΰΈถานีรถไฟวัดลานบุญ railroad station
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคล school
วัดจักรวรรดิราชาวาΰΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
ศาลเจ้ามูลนิธิร่วมกตัญญู shrine
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขเทศบาลเมืองพระประแดง dispensary
บ้านบางขมิ้น populated place
บ้านคลองหนองตระกล้า populated place
โรงเรียนธรรมดีนูรู้ลอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดช่องลม monastery
ΰΈถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ school
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี school
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร school
วิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ temple
โรงเรียนกาญจนวิทยา school
โรงเรียนอนุบาลจันทนา school
โรงเรียนประชาคมนานาชาติ school
โรงพยาบาลตากΰΈΰΈ΄ΰΈ™ hospital
โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า school
บ้านคลองใหม่ populated place
โรงเรียนผ่องพลอยอนุΰΈรณ์ school
โรงเรียนพูนΰΈΰΈ΄ΰΈ™ school
โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก school
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะพลศึกษา school
วัดแพรกษา monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลท้ายบ้าน dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈันต์เΰΈรินวิทย์ school
บ้านคลองตาปุ่น populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ©ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
หมู่บ้านแΰΈΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ populated place
บ้านคลองΰΈิงห์โต populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดหัวลำโพง school
วัดไพชยนต์พลเΰΈพย์ราชวรวิหาร monastery
วัดคณิกาผล monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ้ลมัวฮ์ชินีนบ้านดอน mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
ควนจุก hill
บ้านโล๊ะ populated place
บ้านบาโงยีรา populated place
อำเภอเบตง populated place
เขาแปรงงัน mountain
โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ school
บ้านจาเราะปะไต populated place
ΰΈถานีรถไฟบ้านคลองรำ railroad station
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลเอาลาห์ mosque
อ่างเก็บน้ำคีรีวารินทร์ reservoir
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ”ΰΈµΰΈ”ΰΈ° mountain
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกาบัง mosque
ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ–ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ—ΰΈ°ΰΈ¥ΰΈΈ stream
ΰΈุเหร่าบ้านดือรีแยฮะยี mosque
คลองบือรอ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ” stream
ΰΈุเหร่าบาโงอุบี mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ«ΰΈΆΰΈ‡ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ•ΰΈ­ stream
บ้านปอเนาะ populated place
โรงเรียนบ้านโฉลง school
หนองตันหยงกาตง lake
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนูปถัมภ์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดกำปงตันหยง (อับดุลฆามาลญา) mosque
โรงเรียนบ้านรัตนา school
หนองลือแบ lake
บ้านท่อΰΈามเหลี่ยม populated place
บ้านบือนาจิ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดตักกัว mosque
ΰΈำนักΰΈงฆ์ถ้ำกระแซง religious center
เขาถ้ำกระแชง mountain
บ้านกาตอง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ²ΰΉ€ΰΈΰΉ‡ΰΈ™ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงเรียนบ้านบายอ school
โรงเรียนบ้านปูโรง school
บ้านแกแจง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈซุนนะห์ mosque
ΰΈุเหร่าบ้านโขนง mosque
บ้านเจาะบือยอ populated place
บ้านดารู populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอะมาดียะห์ mosque
คลองดาแลแว stream
บ้านลานนา populated place
โรงเรียนบ้านลิตอ school
บ้านกือรอ populated place
โรงเรียนบ้านเจาะบันตัง school
บ้านพงยามู populated place
บ้านΰΈี่ΰΈิบ populated place
บ้านอุยงซูแง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΉΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามียะห์ mosque
บ้านไร่ populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈµ hill
เขาเซอร์ดัง mountain
บ้านพอบิดใต้ populated place
คลองกวาง stream
วัดด่านΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ monastery
เกาะนก island
บ้านห้วยตืองะ populated place
คลองพรุหวา stream
คลองอัยเยอร์เวง stream
บ้านคลองชัน populated place
บ้านปลักดี populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ™ stream
ΰΈถานีอนามัยบ้านควนเΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ” dispensary
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ populated place
คลองอ่างแตก stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈิทธิ์ทวีΰΈΰΈ΄ΰΈ™ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
บ้านปลายคลอง populated place
ควนหมากเจ็ดต้น hill
บ้านพรุหว้า populated place
ควนหินเหล็กไฟ hill
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ‚ΰΉ‡ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ΅ΰΈΉΰΈ™ stream
บ้านท่านา populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านคลองบอน mosque
บ้านควนใบหญ้า populated place
บ้านหัวควน populated place
บ้านโคกจง populated place
บ้านคูโตน populated place
บ้านศาลาน้ำ populated place
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว school
บ้านหัวควน populated place
บ้านใหม่ populated place
บ้านทุ่งด่าน populated place
บ้านกาแป๊ะฮูลู populated place
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม school
คลองไข่เน่า stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ monastery
บ้านลำพด populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉƒΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ monastery
บ้านนาปรัง populated place
คลองปริก intermittent stream
บ้านΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ­ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนบ้านนาปรัง school
โรงเรียนบ้านช้างไห้ school
บ้านΰΈะพานยาว populated place
บ้านตรับใต้ populated place
โรงเรียนพัฒนศึกษา school
บ้านพร้าว populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ­ΰΈ­ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ mosque
โรงเรียนวัดท่านางหอม school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านม้างอน mosque
บ้านแหลมเคียน populated place
บ้านตีนนา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈงขลาพัฒนาปัญญา school
บ้านใหม่ populated place
บ้านอ่างทอง populated place
โรงเรียนเทศบาล ๓ school
บ้านเขากลอยออก populated place
บ้านท่าข้าม populated place
บ้านΰΈวนใหม่ populated place
บ้านควนลอย populated place
บ้านน้ำน้อยใน populated place
บ้านแหลมΰΈΰΈ™ populated place
บ้านโคกพยอม populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈΉΰΈ”ΰΈµΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านเก้าเΰΈΰΉ‡ΰΈ‡ populated place
บ้านทุ่งกรวด populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ΰΈΉΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบะไล mosque
เขาโหนกวัว hill
บ้านบางดาน populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ hill
เขาใบพัด hill
วัดโพธิ์ปฐมาวาΰΈ monastery
บ้านต้นΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ hill
บ้านแหลมยาง populated place
ควนนกหว้า hill
บ้านห้วยขัน populated place
บ้านแม่เนียง populated place
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΉƒΰΈ™ populated place
บ้านเขาแดง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านเขาจันทร์ mosque
บ้านนาหลา populated place
บ้านหัวควน populated place
บ้านตกวัด populated place
บ้านหน้าหลา populated place
บ้านชายควน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านด่าน mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈΉΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ school
เขาเกาะโมง hill
คลองโพธิ์ canal
บ้านกาบัง populated place
คลองกอลอบือซู stream
บ้านบาละ populated place
บ้านบาโง populated place
บ้านบันนังบูโบ populated place
บ้านโต populated place
ควนไม้ไผ่ hill
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΈΰΈ£ΰΈΉΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈนุ่น monastery
บ้านบางΰΈะแก populated place
บ้านบางโΰΈΰΈ™ populated place
บ้านคลองหก populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈµΰΉ‚ΰΈ‚ΰΈ ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังเวชวิศยาราม monastery
วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร monastery
บางอ้อ populated place
คลองบางกระบือ canal
วัดช่างเหล็ก monastery
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต school
โรงพยาบาลบางกรวย hospital
หมู่บ้านตะวันงาม populated place
โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΰΈ²ΰΈ— monastery
คลองใหม่ canal
หมู่บ้านชลลดา populated place
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต school
บ้านบางพลู populated place
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈมรโกฎิ monastery
โรงเรียนศิลป์ธนบุรี school
ΰΈถานีอนามัยบ้านวัดแคใน dispensary
คลองกระบือ canal
โรงเรียนตลาดบางคูลัด school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอักฮิดาย่าตุ้ดอิΰΈลามียะฮ์ mosque
บ้านมะเดื่อ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ°ΰΈ¥ΰΈ΄ monastery
บ้านวัดใหม่ผดุงเขต populated place
บ้านวัดปราΰΈΰΈ²ΰΈ— populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ΅ΰΈ¥ΰΈµ school
โรงเรียนเต็มรักศึกษา school
วัดลาดปลาดุก monastery
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบ วัดเจ้าอาม dispensary
วัดเจ้าอาม monastery
วัดมะกอก monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ” monastery
วัดอุบลวนาราม monastery
บ้านบางกร่าง populated place
คลองบางΰΈΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ canal
โรงเรียนวัดบางบัวทอง school
หมู่บ้านร่มเงา populated place


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.