ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈักใหม่ - บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΉƒΰΈ™: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈักใหม่ monastery
โรงเรียนบ้านคลองΰΈว่างอารมณ์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈหกรณ์เจริญผล canal
บ้านวัดมะเกลือ populated place
โรงเรียนวัดเพรางาย school
คลองผู้ใหญ่เจริญ canal
โรงเรียนนันทนวรวิทย์ school
โรงพยาบาลบางใหญ่ hospital
คลองบางปลาดุก canal
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก school
หมู่บ้านΰΈินทรัพย์นคร populated place
โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ school
โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา school
คลองกำนันขาว canal
วัดเฉลิมพระเกียรติ monastery
วัดบางแพรกใต้ monastery
คลองนายผิน canal
บ้านคลองชัยขันธ์ populated place
โรงเรียนพัฒนวิทย์ school
โรงเรียนธรรมภิรักษ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ°ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ canal
วัดพิกุลเงิน monastery
วัดแคนอก monastery
ΰΈถานีอนามัยบ้านบางประดู่ dispensary
วัดขวัญเมือง monastery
บ้านปลายคลองบางคูรัด populated place
หมู่บ้านบุศรินทร์ populated place
คลองชัยขันธ์ canal
โรงพยาบาลนิติจิตเวช hospital
คลองแยกคลองควาย canal
บ้านศาลเจ้า populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางขุนกอง dispensary
วัดแดงธรรมชาติ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ—ΰΈ³ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ†ΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈΰΉ‚ΰΈ΅ΰΈΰΈ£ school
หมู่บ้านดารารัศมี populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΉƒΰΈ™ monastery
คลองบรรลุ canal
บ้านคลองนายหลีก populated place
วัดใหม่เทพพล monastery
โรงเรียนคลองบางกระทึก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
ศาลเจ้าเซียมซือกง shrine
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈนามนอก monastery
คลองเจริญΰΈΰΈΈΰΈ‚ canal
โรงเรียนศิริมงคลศึกษาบางบัวทอง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
บ้านคลองผีเΰΈΰΈ·ΰΉ‰ΰΈ­ populated place
วัดบางขุนนนท์ monastery
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
โรงพยาบาลอนันท์พัฒนา ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
โรงพยาบาลพุทมณฑล hospital
บ้านวัดโบΰΈถ์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ศาลเจ้าแม่เซ่งเนี๊ยะ shrine
วัดพระยาศิริไอยΰΈวรรค์ monastery
โรงเรียนจรัญΰΈนิทวงศ์บริหารธุรกิจ school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
ΰΈถานีอนามัยปลายบาง dispensary
โรงเรียนวัดบางกร่าง school
หมู่บ้านพระปิ่น ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ΅ΰΉ‰ΰΈ²ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ monastery
โรงเรียนวัดประชารังΰΈรรค์ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
โรงเรียนอนุบาลฐนิตา school
วัดบางยี่ขัน monastery
คลองหัวคนเพลง canal
บ้านคลองชักพระ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางกร่าง dispensary
โรงเรียนวัดประชารังΰΈรรค์ school
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา school
ΰΈถานีอนามัยตำบลท่าอิฐ dispensary
บ้านบางแก้ว populated place
คลองบางตลาด stream
คลองบางตาล canal
คลองแหลมกลาง intermittent stream
โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามง่าม monastery
บ้านตำหรุ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈาธงทอง school
ΰΈถานีอนามัยวัดคลองเจ้า dispensary
โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา school
วัดคลองเจ้า monastery
บ้านคลองพระพิมล populated place
บ้านคลองพะมอพิΰΈΰΈ±ΰΈΆ populated place
คลองลัดตาชม canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ canal
ΰΈถานีอนามัยวังกระโจม dispensary
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร school
โรงเรียนกระดิ่งหินประชาΰΈรรค์ school
หมู่บ้านΰΈΰΈ§ΰΈµΰΈ—ΰΉ‚ΰΈ®ΰΈ΅ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ›ΰΉ‰ΰΈ‡ canal
บ้านท่าน้ำ populated place
คลองท่าลาย canal
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆ dispensary
โรงเรียนวัดท่าเกวียน school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ 5 canal
คลองหนามแดง canal
คลองหนึ่ง canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈนีวงศ์ monastery
โรงเรียนบางคูรัด school
คลองนายบาง canal
บ้านคลองตาชม populated place
คลองลัดเจ็ก canal
บ้านคลองขุด populated place
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ school
โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค school
เขตบางกอกน้อย second-order administrative division
บ้านบางค้อ populated place
หมู่บ้านΰΈิรารมย์ populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลคลองพระอุดม dispensary
คลองหนื่ง canal
คลองเกรียง canal
วัดโปรดเกษ monastery
วัดเทวราชกุญชร monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈือใหญ่ canal
คลองเก็ค canal
หมู่บ้านลภาวัน populated place
ปากเกร็ด populated place
คลองทับนาง canal
พระตำหนักΰΈวนจิตลัลดา palace
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² populated place
บ้านคลองตรง populated place
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈมุทรปราการ second-order administrative division
วัดจันทร์ใน monastery
วัดบางขนุน monastery
อำเภอลำลูกกา second-order administrative division
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ§ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ ΰΈΉ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ§ΰΈ™ stream
ΰΈถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ school
โรงเรียนศิริพรรณวิทยา school
โรงเรียนฉัตรแก้วจงกลณี school
วัดฉัตรแก้วจงกลมณี monastery
วัดจินดิตวิหาร monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามีอะห์ mosque
วัดอยู่ดีบำรุงธรรม monastery
โรงเรียนอนุบาลวัฒนพฤกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ² school
โรงเรียนวัฒนพฤกษา school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรปากเกร็ด church
บ้านคลองบ้านใหม่ populated place
วัดลาดพร้าว monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมีอุลนาดียะห์ mosque
โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈายอักษร school
โรงเรียนจินดาบำรุง school
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา school
บ้านลำΰΈามแก้ว populated place
บ้านลาดΰΈนุ่น populated place
บ้านคลองตาชม populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ ΰΈ±ΰΈΆΰΈ—ΰΈ²ΰΈΆΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈอนคนพิการตาบอด school
โรงเรียนพาณิชยการจำนงค์ school
โรงพยาบาลวิชัยยุทธΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงพยาบาลบำราศนราดูร hospital
วัดเกริน monastery
บ้านบางกระต้น populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าซีรอ school
โรงเรียนบางกะปิ school
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น school
โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพฯ school
โรงเรียนมีนบุรีศึกษา school
โรงเรียนอนุบาลนิตา school
ΰΈถานีอนามัยตำบลหลักหกแห่งที่หนึ่ง dispensary
โรงเรียนบ้านครัววิทยา school
โรงเรียนกิ่งเพชร school
บ้านคลองΰΈี่ populated place
โรงเรียนพระคุณโปลีเทคนิคกรุงเทพฯ school
โรงเรียนราชวินิตบางเขน school
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี school
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ school
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก hospital
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ school
โรงเรียนกิจศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΉ€ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ£ school
ΰΈถานีรถไฟทุ่งΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ railroad station
โรงพยาบาลโรคทรวงอก hospital
โรงเรียนกลางคลองΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΉ„ΰΈ«ΰΈ΅ monastery
วัดกู้ monastery
โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารี school
โรงพยาบาลปิยะเวช hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามิอุ้ลมุบตะดี mosque
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
โรงเรียนวิมลพณิชยการ school
โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา school
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ hospital
โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ school
โรงเรียนวัดเทพากร school
วัดเทพากร monastery
โรงเรียนประชาศรัทธาราม school
โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง school
บ้านคลองหกวา populated place
บ้านคลองห้า populated place
วัดพระไกรΰΈีห์ monastery
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ™ school
โรงเรียนราชินีบน school
โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈΈΰΈ—ΰΈ±ΰΈΆΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนอนุบาลรังΰΈΰΈ΄ΰΈ• school
คลองหนองกระทุ่ม canal
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรกรุงเทพเก้า church
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรวันเΰΈาร์ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈวนบัว school
โรงเรียนวัดฝาง school
วัดฝาง monastery
โรงเรียนเทคนิครัตนโกΰΈินทร์ school
พระตำหนักจักรีบงกช palace
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต school
โรงเรียนณัฐวุฒิ school
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอิบาดิΰΈเราะห์มาน mosque
โรงเรียนอนุบาลΰΈองภาษาประนันทกิจ school
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ school
วัดราษฎร์นิยมธรรม monastery
โรงเรียนพรพระร่วงประΰΈิทธิ์ school
วัดแม่พระมหาการุณ church
โรงเรียนวัดเทพลีลา school
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย school
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย school
โรงเรียนเทพเΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
โรงเรียนเทพวิทยา school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ dispensary
โรงเรียนบุญญาทรศึกษา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ­ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµΰΈุทธาวาΰΈ monastery
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ school
โรงเรียนอนุบาลทองฤทัย school
วัดบุญศรีมุนีกรณ์ monastery
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ school
โรงเรียนอนุบาลอาภากร school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ dispensary
โรงเรียนอนุบาลน้องหนู school
โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย school
โรงเรียนพิบูลประชาΰΈรรค์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนวัดโบΰΈถ์ school
โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‹ΰΈ΄ΰΈ™ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ‡ school
วัดเลียบราษฎ์บำรุง monastery
ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ™ section of populated place
คลองบางคูวัด canalized stream
จังหวัดΰΈมุทรปราการ first-order administrative division
บ้านบางกระΰΈอบ populated place
บ้านวัดต้นเชือก populated place
วัดชัยพฤกษมาลา monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบะไล mosque
วัดรวก monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะพานพระโขนง monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ² intermittent stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามกอง monastery
วัดทุ่งงาย monastery
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ college
วัดอ่างทอง monastery
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง school
วัดเขากลอย monastery
คลองโคกหาร canal
วัดพรุเตาะ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ monastery
วัดทุ่งหวังนอก monastery
วัดภูผาเบิก monastery
วัดบ่อทรัพย์ monastery
ΰΈำนักΰΈงฆ์เขาหลง religious center
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร school
วัดมะม่วงหมู monastery
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΈΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ second-order administrative division
โรงเรียนวัดนาคกลาง school
โรงเรียนวัดเกาะ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ„ΰΈ°ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนวัดบางบอน school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ ΰΈ²ΰΈ©ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี school
โรงเรียนบ้านΰΈันดาบ school
คลองราชพฤกษ์ใหญ่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµ stream
บ้านหน้าควน populated place
บ้านประการ populated place
คลองกูหรา stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ§ΰΈ™ stream
วัดท่าประดู่ monastery
บ้านเกาะจง populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์คลองบาแฆะท่าช้าง religious center
บ้านท่าΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ populated place
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ school
บ้านเΰΈาธง populated place
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ” canal
คลองหนึ่ง canal
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ hospital
โรงพยาบาลนครธน hospital
โรงพยาบาลΰΈมเด็จพระปิ่นเกล้า hospital
โรงเรียนชิโนรΰΈΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
บ้านΰΈหกรณ์ หนึ่ง populated place
บ้านเกาะ populated place
โรงเรียนแΰΈΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈำราญราษฎร์บำรุง school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
เจดีย์ศรีอโยธยา pagoda
หมู่บ้านวิเศษΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ populated place
หมู่บ้านวิเศษΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ populated place
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน hospital
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈ canal
คลองแครายเกา canal
คลองโคกขามเก่า canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈิบเก้า ΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ² dispensary
หมู่บ้านร่มประดู่ populated place
บ้านคลองเจ๊ก populated place
โรงเรียนวัดราชโอรΰΈ school
โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΉ‚ΰΈภณชนูปถัมภ์ school
หมู่บ้านวรารมย์ populated place
หมู่บ้านΰΈΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ”ΰΈ² populated place
หมู่บ้านΰΈินพัฒนาธานี populated place
วัดพระยาทำวรวิหาร monastery
วัดราชบพิธΰΈΰΈ–ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ›ΰΈΰΈ£ΰΈวรรค์วรวิหาร monastery
คลองบางซื่อ canal
บ้านคลองครุ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² monastery
หมู่บ้านเบญจศิริ populated place
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม monastery
คลองบางไผ่ canal
คลองบางมด stream
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา school
วัดโพธิ์เรียง monastery
วัดราชวรินทร์ monastery
เขตตลิ่งชัน second-order administrative division
บางกอกน้อย populated place
เขตบางขุนเทียน second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญธนบุรี school
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ school
ΰΈถานีอนามัยท่าไม้ dispensary
บ้านคลองบุญΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
วัดปากน้ำ monastery
คลองบางด้วน canal
หมู่บ้านกานดาคลาΰΈΰΈิควิลล์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈาธง stream
คลองบางเชือกหนัง stream
โรงเรียนวัดบ้านไร่เจริญผล school
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ school
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ school
บ้านคลองผู้ใหญ่ลอย populated place
บ้านหุบศาลเจ้า populated place
วัดประดู่บางจาก monastery
คลองบางΰΈี่บาท canal
คลองบ้านไร่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈΆΰΈ™ΰΈ² canal
ศาลพระพรหม shrine
บ้านคลองบางยาง populated place
บ้านหัวถนน populated place
วัดราชโอรΰΈ monastery
บ้านดอน populated place
วัดหลักΰΈΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈΰΈ ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดพระเชตุพน monastery
คลองภาษีเจริญ canal
เขตภาษีเจริญ second-order administrative division
ภาษีเจริญ populated place
บ้านบางบำหรุ populated place
โรงเรียนอนุบาลราษฎร์บำรุงพัฒนา school
โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ school
โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินธนบุรี school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ„ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านคุ้งΰΈΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ² populated place
บ้านโคก populated place
ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ shrine
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
เขตหนองแขม second-order administrative division
วัดวรจรรยาวาΰΈ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈิทธิ์วิทยา school
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน school
โรงเรียนวัดพุทธบูชา school
บ้านรางไผ่ populated place
บ้านริมทางรถไฟ populated place
บ้านระหาญ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ canal
บ้านบางด้วน populated place
วัดทองธรรมิการาม monastery
วัดจันทร์แก้วเพชรถาวรวนาราม monastery
บ้านขุนΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΉ„ΰΈ—ΰΈΆ populated place
โรงเรียนวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง school
โรงเรียนรัตนโกΰΈินทร์ΰΈมโภชบางขุนเทียน school
โรงเรียนวัดม่วง school
คลองรางโพธิ์ canal
คลองรางเวก canal
วัดกำแพง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ monastery
โรงเรียนอนุบาลเต็มยศ school
บ้านเศรษฐกิจ populated place
คลองหมื่นแช่ม canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈันดาบ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ² canal
บ้านวัดเทียนดัด populated place
วัดกำแพง monastery
คลองกระออม canal
โรงเรียนอนุบาลเลิศหล้า school
ΰΈถานีอนามัยบ้านคลองทองหลาง dispensary
บ้านหนองทองหลาง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ„ΰΈ«ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ³ canal
คลองโคกขามขุดใหม่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈี่วาตากลอม canal
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈุขที่ ΰΈี่ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ ΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ†ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ dispensary
อ่าวมหาชัย bay
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ›ΰΈΰΈ£ΰΈวรรค์ school
โรงเรียนมัธยมΰΈาธิตΰΈถาบันราชภัฏบ้านΰΈมเด็จเจ้าพระยา school
โรงเรียนบางมดวิทยา school
บ้านΰΈะแกงาม populated place
คลองกระทุ่มแบน canal
คลองกลางทุ่ง canal
คลองตาหมื่น canal
หมู่บ้านเพชรเกษม populated place
บ้านบางปิ้ง populated place
โรงเรียนบ้านกาลันบาตู school
บ้านบาโหย populated place
บ้านปิยะมิตร ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
บ้านเกาะนก populated place
คลองป่าโซ stream
บ้านคอกช้าง populated place
คลองกาหรัง canal
เขาวังหมาก mountain
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ•ΰΈΉΰΈ¥ school
เขาวังพะเนียด mountain
บ้านเปาะเด็ง populated place
บ้านโต๊ะมูเซ๊ะ populated place
โรงเรียนบ้านบัวทอง school
โรงเรียนบ้านไทรงาม school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈงฆ์แก canal
บ้านฉลุง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈΉΰΉ€ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ•ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
บ้านมายอ populated place
บ้านพิกุลทอง populated place
โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ school
ΰΈุเหร่าบ้านศรีท่าน้ำ mosque
คลองผ่านศึก stream
คลองหลังเกษตร stream
บ้านหลังศูนย์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลญากิน mosque
คลองลูบูกาเยาะ stream
เขากุนุงซิลิปิต mountain
บ้านกุนุงชาลี populated place
คลองกุนุงชาลี intermittent stream
บ้านทุ่ง populated place
บ้านคลองตาหงา populated place
คลองกาลูวะ stream
บ้าน กม. ยี่ΰΈิบเจ็ด populated place
บ้านดอน populated place
บ้านกะดุ populated place
ΰΈุเหร่าบ้านหมอคง mosque
บ้านทุ่งไทรแจ้ populated place
บ้าน กม. ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
คลองไอบากง stream
คลองจรินทร์ stream
โรงเรียนบ้านคลองขุด school
บ้านโต๊ะวัง populated place
บ้านคลองตาหงา populated place
บ้านซาโห่ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลมุดตากีน mosque
บ้านคลองขุด populated place
คลองลำทับ stream
คลองอัยเยอร์เบอร์จัง stream
โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ school
บ้านจาเราะกูนิง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกาแป๊ะฮูลู mosque
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ­ΰΈ‡(บ้านกาแป๊ะกอตอ) school
บ้านควนใหม่ populated place
บ้านหน้าเมือง populated place
คลองตาลีไกล canal
บ้านกำปงดาระ populated place
บ้านกาแป๊ะซาลัง populated place
โรงเรียนบ้านราโมง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดลูโบ๊ะบาตู mosque
บ้านเขาหาบเคย populated place
บ้านกาแป๊ะกอตอนอก populated place
บ้านธารน้ำใΰΈ populated place
โรงเรียนวชิรศึกษา school
โรงเรียนเทศบาล 6(ประชาΰΈันต์) school
บ้านใหม่ populated place
คลองบาโงตาแป stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ°ΰΈ¥ΰΈ΅ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ΅ mosque
บ้านกุนุงจนอง populated place
บ้าน กม. เก้า populated place
คลองจาเราะปะไต stream
บ้านวังใหม่ populated place
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΉƒΰΈ™ populated place


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.