โรงเรียนบ้านวังใหม่ - คลองบางเดื่อ: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
โรงเรียนบ้านวังใหม่ school
บ้านกาลันยีตัน populated place
บ้านหัวหยอ populated place
บ้านคลองกะปะ populated place
บ้านหัวลำโพง populated place
บ้านกำปงบารู populated place
คลองอัยเด๊ะ stream
บ้านนากอ populated place
บ้านธารมะลิ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดประมวลธรรม mosque
โรงเรียน ตชด.ป่าโจแมเราะ school
บ้านไอลาบู populated place
คลองตันหยงกาโบย canal
โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ school
คลองเล๊ะเกตุ canal
คลองคอกช้าง stream
บ้านฆอแย populated place
เขาบาตูปูเต๊ะ mountain
คลองแพรกกลาง canal
บ้านคลองยาย populated place
บ้านท่าคลอง populated place
บ้านเกาะค่าง populated place
บ้านไร่ populated place
บ้านทุ่งศาลาด่าน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านΰΈำนักขาม mosque
บ้านน้ำลัด populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านม่วง dispensary
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งไม้ด้วน school
หวยจิ้งทรีด stream
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ΰΈมาคมไทยผลิตยา 2) school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านนา mosque
ศาลเจ้าแป๊ะกง shrine
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈµ stream
โรงพยาบาลΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² hospital
การไฟฟ้าΰΈ่วนภูมิภาคΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈΰΈ­ intermittent stream
บ้านควนลัด populated place
บ้านดินที่ΰΈี่ populated place
คลองทับโกบ stream
วัดปัตจันตาราม monastery
คลองกูรำ intermittent stream
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ hill
บ้านไทย-จังโหลน populated place
ควนร่องเนียด hill
บ้านพังลาออก populated place
บ้านควนขัน populated place
วัดปาดังเบซาร์ monastery
อ่างเก็บน้ำคลองΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ”ΰΈ² reservoir
ศาลเจ้าแม่กวนอิม shrine
บ้านวัด populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลฮาญีรีน mosque
บ้านลุ่มอ้อย populated place
บ้านคลองยุ่ง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านร็อก mosque
คลองปริก intermittent stream
บ้านถนนใหม่ populated place
บ้านห้วยหมี populated place
บ้านเซาะΰΈΰΈ§ΰΈ² populated place
บ้านกูบู populated place
บ้านลุ่ม populated place
บ้านซองเหนือ populated place
บ้านวังไทร populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ hill
บ้านคลองกู้พารา populated place
บ้านบางหัวเΰΈΰΈ·ΰΈ­ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµΰΉ€ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ—ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาΰΈาธิต school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈาธร second-order administrative division
โรงเรียนกันตะบุตร school
บ้านวิเศษΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
หมู่บ้านแΰΈΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย school
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ monastery
วัดพุทธภาวนาราม monastery
หมู่บ้านกล่อมพิรุณ populated place
ΰΈถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี police post
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางเมือง dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈΰΉƒΰΈ™ school
โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ school
โรงเรียนอนุบาบุญมาเลิศ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ‹ΰΈµΰΈ£ΰΈ­ΰΈΆΰΈΆΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ school
คลองลาดบัวขาว canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านคลองΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
บ้านคลองตาเพิม populated place
หมู่บ้านไรมอนด์ปาร์ค populated place
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาΰΈΰΈΈΰΈ‚ school
บ้านโรงยาฝิ่นเก่า populated place
โรงเรียนอนุบาลΰΈวนผัก school
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆΰΉƒΰΈ™ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈิงฟ้า school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรเทียนΰΈั่ง church
บ้านคลองลำΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈµ populated place
หมู่บ้านนครทอง populated place
โรงเรียนวัดบางนางเกรง school
โรงเรียนคลองบางแก้ว school
วัดศรีเอี่ยม monastery
โรงเรียนอนุบาลวารุณี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามทับช้างวิทยา school
ศาลเจ้าพ่อเซียงกง shrine
โรงเรียนอนุบาลชุติมา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ² canal
โรงเรียนอนุบาลΰΈวนแพรกษา school
วัดบางนาใน monastery
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน school
หมู่บ้านกิ่งแก้ว populated place
บ้านบางกะเจ้า populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามิยะห์ school
คลองตาเพิ่ม canal
โรงเรียนเจริญΰΈุขผล school
บ้านใหม่ populated place
วัดด่าน monastery
บ้านคลองΰΈาหร่าย populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ™ school
ศาลเจ้ากวนอู shrine
วัดอุทัยธาราม monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² monastery
วัดใหม่บางปลากด monastery
ศาลเจ้าบึงถ่ากง shrine
โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ school
โรงเรียนอนุบาลมารียา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈว่างพัฒนา school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈµΰΈ£ΰΈ²ΰΈ‹ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ ΰΈ²ΰΈ©ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ธนบุรี school
โรงเรียนวรรณวิทย์ school
คลองบางปลา canal
คลองบางกระอี่ canal
โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยาการ school
โรงเรียนอนุบาลพรประΰΈิทธิ์ school
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈµΰΈ£ΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ£ school
โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก school
โรงเรียนชุมชนบ้านΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² school
บ้านคลองเจ็ด populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ” canal
บ้านΰΈะพานขาว populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈΈΰΈ“ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ school
หมู่บ้านชุมชนอ่อนนุช populated place
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ school
ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง shrine
บ้านริมคลองΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ‡ school
โรงเรียนประชานารถ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ‡ monastery
ศุนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈิบแปด dispensary
โรงเรียนอนุบาลมารี school
คลองเก้า canal
โรงเรียนวัดแหลม school
วัดบางมดโΰΈธราราม monastery
โรงพยาบาลชุมชนบุญรอดรุ่งเรือง hospital
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ school
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามบำรุงศาΰΈน์ school
โรงเรียนอนุบาลวัลลภา school
โรงเรียนวิจิตรวิทยา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ monastery
โรงพยาบาลพร้อมมิตร hospital
บ้านคลองΰΈี่ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈ­ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ΅ΰΈµΰΈ™ΰΈµΰΈ™ mosque
โรงพยาบาลเมืองΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ hospital
วัดบางหัวเΰΈΰΈ·ΰΈ­ monastery
เขตทุ่งครุ second-order administrative division
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ¨ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈันต์ school
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บ่อนไก่) school
โรงเรียนอนุบาลบุญถนอม school
วัดดวงแข monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ–ΰΈ΅ΰΈาธิต ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ§ΰΈ΄ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ’ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ­ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ±ΰΈ™ mosque
วัดคลองพระราม monastery
บ้านΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ™ populated place
บ้านลัดชัย populated place
โรงเรียนนพคุณศึกษา school
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดาร๊อΰΈอาดะห์ mosque
โรงเรียนคลองปักหลัก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ§ΰΈ¨ second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈัมชัญพานิชยการ school
โรงพยาบาลΰΈมเด็จเจ้าพระยา hospital
วัดกันมาตุยาราม monastery
หมู่บ้านอุบลศรี populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈามแพรก canal
วัดพญาปราบปัจจามิตร monastery
วัดบางน้ำผึ้งนอก monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ£ΰΈารพิทยา school
ศาลเจ้ามูลนิธิหิมะทองคำ shrine
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΆΰΈ²ΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ‹ΰΈ­ΰΈ¥ΰΈµΰΈ®ΰΈµΰΈ™ mosque
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยΰΈ์ school
โรงเรียนกุลΰΈΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΉ‚ΰΈ™ΰΉ‚ΰΈ¥ΰΈΆΰΈµ school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข school
ΰΈถานีตำรวจภูธรอำเภอพระΰΈมุทรเจดีย์ police post
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า school
อำเภอพระΰΈมุทรเจดีย์ second-order administrative division
บ้านคลองบางกระบือ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈΆΰΈ²ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈΰΉ€ΰΈ•ΰΈµΰΈΆΰΈ™ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ©ΰΈ²ΰΈΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยΰΈ์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΉΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา hospital
วัดราษฎร์โพธิ์ทอง monastery
วัดแหลมฟ้าผ่า monastery
บ้านคลองนายเซี้ย populated place
โรงเรียนวัดทรงธรรม school
โรงเรียนอนุบาลอังΰΈΰΈ™ΰΈ² school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบเจ็ด dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµΰΈงเคราะห์ school
โรงเรียนอนุบาลเΰΈΰΈะเวช school
หมู่บ้านเมืองทอง ΰΈองทับΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
คลองวังพะเนียด stream
บ้านลือเน็ง populated place
บ้านมายอ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ®ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ„ mosque
โรงเรียนบันนังกูแว school
เขากูนงปายง mountain
บ้านละแอ populated place
ΰΈุเหร่าดีอะแยะยี mosque
บ้านตาโล๊ะมาเงาะ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈ±ΰΈลาซห์ mosque
โรงเรียนบ้านยือนัง school
คลองกาบัง stream
ΰΈถานีอนามัยบ้านมาลา dispensary
บ้านกูรานางา populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดฮัลมัธฮามะห์ mosque
ΰΈุเหร่าΰΈะกูวะ mosque
บ้านตาราแด๊ะ populated place
ΰΈุเหร่าบ้านบาโร๊ะ mosque
บ้านตันหยง populated place
เขาบือรอ hill
บ้านปาฮุงลายาโต๊ะ populated place
คลองกูหมัง stream
เขาตาเกตุ mountain
บ้านคลองน้ำใΰΈ populated place
หนองจอโบ lake
บ้านจอโบ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยาแม๊ะ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านบือเราะ populated place
โรงเรียนบ้านวังหิน school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ‹ΰΈ±ΰΈ΅ΰΈ‹ΰΈΉΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ™ mosque
ΰΈถานีอนามัยบ้านฆอรอราแม dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุลยันนะห์ mosque
คลองปูแล stream
บ้านซีเซ๊ะ populated place
โรงเรียนราษฎร์อุทิศ school
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ school
บ้านมูนู populated place
บ้านแยนอก populated place
บ้านไร่ใน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลธิดายะห์ mosque
บ้านบาลูกา populated place
บ้านΰΈΰΈ°ΰΈ›ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ° populated place
บ้านถ้ำทะลุ populated place
บ้านมาแน populated place
บ้านกาบู populated place
บ้านลากอ populated place
บ้านบันนังΰΈΰΈ²ΰΉ€ΰΈ£ΰΉ‡ΰΈ‡ populated place
บ้านกาตองปายอ populated place
บ้านถ้ำทะลุ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลาฮูดีนียะห์ mosque
โรงเรียนบ้านบาจุ school
คลองเล็ก stream
ΰΈถานีอนามัยบ้านนังดามา dispensary
คลองใหม่เจริญΰΈΰΈΈΰΈ‚ canal
บ้านบางแห้ง populated place
บ้าน กม.ΰΈิบเจ็ด populated place
โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านหมอคง mosque
บ้านเขาวัง populated place
บ้านคลองวา populated place
โรงเรียนทองอยู่นุตกูล school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ่งเΰΈΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านคลองยอ populated place
บ้านโคกΰΈัก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านป่ากัน mosque
บ้านนาจิก populated place
บ้านป่ากัน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านใหม่ mosque
บ้านควนออก populated place
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง monastery
อ่างเก็บน้ำบ้านควนเΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ” reservoir
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ‚ΰΉ‰ΰΈ™ stream
คลองก้นΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ stream
วัดแค monastery
ควนท่าออก hill
บ้านทุ่งถิ่น populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านเก่า religious center
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม school
อ่างเก็บน้ำบ้านต้นปราง reservoir
บ้านนาป๋อง populated place
วัดคลองเตยนอก monastery
บ้านใหญ่วังไทร populated place
โรงเรียนมัดราซะห์นูรูลฮูดาฮ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ school
บ้านนา populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านวังไทร dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านซอง mosque
โรงเรียนบ้านป็อง school
บ้านท่าข่อย populated place
บ้านต้นกอ populated place
โรงเรียนบ้านควนตานี school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ«ΰΈ£ΰΈ™ stream
โรงเรียนชุมชนบ้านΰΈΰΈ°ΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ™ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ‡ stream
บ้านวังโต้ใต้ populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านลำพด dispensary
บ้านทุ่งใน populated place
บ้านตลาดนาทวี populated place
วัดกิ่งแก้ว monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈ΄ΰΈเราะห์ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ๊ะ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈΉΰΈ—ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆ intermittent stream
บ้านพลีใต้ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµ monastery
บ้านท่านางหอม populated place
โรงเรียนวัดพรุเตาะ school
บ้านห้วยแยกน้ำกระจาย populated place
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว school
บ้านหัวเลี้ยว populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈองถึก hill
บ้านตาหลวงคง populated place
บ้านพรุเตาะใน populated place
บ้านชุมพอ populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ hill
บ้านเกาะถ้ำ populated place
บ้านทางควาย populated place
บ้านทุ่งโพธิ์ populated place
บ้านตีน populated place
บ้านวง populated place
บ้านหัวเลน populated place
บ้านดอนขี้เหล็ก populated place
บ้านด่าน populated place
บ้านอ่าวทราย populated place
บ้านชายหิน populated place
บ้านนาดู populated place
บ้านยางงาม populated place
บ้านจินตหรา populated place
โรงเรียนแจ้งวิทยา school
โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ school
บ้านΰΈวนจันทร์ populated place
บ้านบนเมือง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเชิญชุม mosque
บ้านชูเกียรติ populated place
บ้านโต๊ะคัม populated place
บ้านหนองจอก populated place
บ้านปากห่าน populated place
บ้านกูแบรายอ populated place
คลองบ้านแหร stream
บ้านดีดะ populated place
เขาบือยอ hill
ΰΈถานีอนามัยลูโบ๊ะปันยัง dispensary
บ้านปานังบองอ populated place
บ้านกือมิ populated place
บ้านปะแต populated place
บ้านอุเบ็ง populated place
บ้านน้ำวน populated place
บ้านหอมเกร็ด populated place
บ้านคลองห้าร้อย populated place
บ้านคลองนราภิรมย์ populated place
วัดท่าบรรเทิงธรรม monastery
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ hospital
คลองบางโค stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ²ΰΈΰΈ²ΰΈ— school
วัดเพลง monastery
โรงเรียนกΰΈิณธรเซนต์ปีเตอร์ school
วัดเต็มรักΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ monastery
วัดบวรนิเวศวิหาร monastery
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก school
ΰΈถานีอนามัยวิหารประชา dispensary
โรงเรียนอนุบาลΰΈุรีย์วรรณ school
วัดแΰΈงศิริธรรม monastery
ΰΈถานีอนามัยวัดเต็มรัก dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈังวรพิมลไพบูลย์ monastery
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี school
บ้านคลองชัยขันธ์ populated place
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
พุทธมณฑล monument
วัดโพธิ์บางโอ monastery
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈΆΰΈ‡ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈามแยกคูรัด school
บ้านอ่าวกระท้อน populated place
วัดตลิ่งชัน monastery
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม school
บ้านบางนายไกร populated place
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ”ΰΈµΰΈΆΰΈ§ canal
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ school
วัดบางรักใหญ่ monastery
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม school
บ้านทองนาปรั่ง populated place
บ้านคลองบางΰΈะบ้า populated place
บ้านคลองวาเดียว populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² canal
ΰΈถานีอนามัยวัดหูช้าง dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‹ΰΈ­ΰΈΆΰΈ•ΰΈ²ΰΈ‚ΰΈΈΰΈΆ canal
บ้านบางคูลัด populated place
บ้านหนองกางเขน populated place
โรงเรียนอนุบาลประคองΰΈΰΈΈΰΈ‚ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ² stream
โรงเรียนบ้านบางเตย school
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ศรี school
บ้านพระธาตุ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈΆΰΉ€ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ™ canal
หมู่บ้านลัดดารมย์ populated place
หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ• monastery
โรงเรียนเทคโนโลยีเลิศบุญ school
วัดบางโค monastery
โรงเรียนวัดศาลาแดง school
โรงเรียนศิษย์วัฒนา school
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก school
ΰΈำนักΰΈงฆ์หทัยนเรศวร์ religious center
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈΈΰΈ• canal
โรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชยกรุงเทพ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลปลายบาง dispensary
วัดบางΰΈะแก monastery
โรงเรียนมัธยมวัดดุΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดพิกุลทอง monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆΰΉƒΰΈ™ monastery
วัดราษฎร์ประคองธรรม monastery
บ้านบางไทร populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈาธงหิน school
บ้านคลองชัยขันธ์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดโคกโพธิ์ราม monastery
โรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์ school
บ้านคลองฉาง populated place
วัดบางนา monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลตลาดขวัญ dispensary
บ้านคลองบางไผ่ populated place
คลองโต๊ะใหม่ canal
คลองราษฏ์บุรณะ stream
โรงเรียนวัดมหรรณพ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ–ΰΈ΅ΰΈΆΰΈ² canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ£ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈµΰΈΆΰΈ™ monastery
โรงเรียนวัดพระเงิน school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΈะแก monastery
โรงเรียนวัดมหาธาตุ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ”ΰΈ¶ΰΈ‡ΰΈ©ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈµΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ— monastery
บ้านบางนางเกริก populated place
วัดศรีราษฎร์ monastery
บ้านΰΈุเหร่าΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
บ้านเจริญΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
หมู่บ้านบุศรินทร์ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈΰΈ²ΰΈ— school
ΰΈถานีอนามัยตำบลทรงคนอง dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΉ„ΰΈ­ΰΈΆΰΈวรรค์ school
โรงเรียนพณิชยการจรัญΰΈนิทวงศ์ school
โรงเรียนรัตนโกΰΈินทร์ΰΈมโภชบวรนิเวศศาลายา school
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา school
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า school
ΰΈถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ dispensary
หมู่บ้านบัวทอง populated place
คลองบางนา canal
วัดกาญจนΰΈΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ²ΰΈน์วรวิหาร monastery
โรงเรียนวัดโพธิ์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ°ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ΄ΰΈ™ canal
บ้านคลองขวาง populated place
คลองบางนา canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ£ΰΈµ canal
บ้านดาแลแว populated place
คลองบางธรณี canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านหนองปรง populated place
บ้านขุนΰΈมุทรจีน populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านΰΈุเหร่าแดง dispensary
คลองขวางบน canal
คลองหลุมไผ่ canal
บ้านตาล populated place
หมู่บ้านนันทิชา populated place
บ้านคลองโต๊ะเซ็น populated place
วัดไพร่ฟ้า monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ‡ canal
คลองบางบัว canal
โรงเรียนบางบัวทอง school
หมู่บ้านศรีประจักษ์ ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
ลำเกาะเลา stream
คลอง 3 ตะวันตก canal
ΰΈถานีอนามัยวัดลำโพ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ monastery
คลองตะแคง canal
คลองหนองระแหง canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈามง่าม canal
คลองบ้านเก่า canal
บ้านคลองตาคล้าย populated place
คลองบางเดื่อ canal


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.