หมู่บ้านพาร์ควิลเลจ - โรงเรียนวัดทองใน: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
หมู่บ้านพาร์ควิลเลจ populated place
บ้านคุ้งน้ำวน populated place
บ้านลากค้อน populated place
อำเภอบางกรวย second-order administrative division
วัดตำหนักเหนือ monastery
บ้านระแหง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈµΰΉ‚ΰΈ‚ΰΈ ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
คลองตาแก่ canal
วัดนราภิรมณ์ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ£ΰΈΈ canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะพานΰΈΰΈΉΰΈ‡ monastery
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางคูวัด ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
โรงพยาบาลไทรน้อย hospital
บ้านแหลมเหนือ populated place
วัดป่าเลไลย์ monastery
ราษฎร์บูรณะ populated place
คลองจระเข้บัว canal
คลองลำกระดาน intermittent stream
บ้านคลองโยง populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ™ second-order administrative division
วัดยุคันธราวาΰΈ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะพานΰΈΰΈΉΰΈ‡ canal
ΰΈถานีรถไฟหลักΰΈี่ railroad station
คลองหนามแดง canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ„ΰΈ¥ΰΉ‡ΰΈ” canalized stream
บึงแบนตาโพ swamp
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥-เอาว์ก๊อฟ mosque
โรงเรียนเคหะทุ่งΰΈΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ school
โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ school
โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพ school
โรงเรียนวัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈΰΈ΅ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈΰΈ΅ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈµ school
ΰΈถานีอนามัยบางเขน dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ™ mosque
โรงเรียนวัดลาดพร้าว school
เขตลาดพร้าว second-order administrative division
วัดประยูรธรรมาราม monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าบางชัน school
ΰΈถานีหมอชิต railroad station
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ§ΰΈ¬ΰΈΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านลำกระดาน populated place
โรงเรียนวัดหนองใหญ่ school
บ้านศาลเจ้า populated place
วัดคู้บอน monastery
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΉ„ΰΈ«ΰΈ΅ second-order administrative division
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ–ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนนานาชาติไอเอΰΈอาร์บางกอก school
โรงเรียนร่วมฤดีเทศศึกษา school
ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิΰΈัตว์ palace
วัดอนันนิกายาราม monastery
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร school
โรงเรียนอนุบาลบ้านอัมรินทร์ school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈารพัดช่าง school
เขตดินแดง second-order administrative division
โรงเรียนบ้านบางกะปิ school
โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ΰΈ school
โรงเรียนมีนบุรี school
โรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ school
โรงเรียนอนุบาลเกษร school
โรงเรียนวัดปากน้ำนนทบุรี school
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ school
โรงเรียนวิทยานนท์ school
โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน school
โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ school
โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน school
บ้านบางพูนพัฒนา populated place
โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น school
โรงเรียนอนุบาลใจทิพ school
วัดมัชฌันติการาม monastery
โรงพยาบาลพระรามเก้า hospital
โรงเรียนบำรุงอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ‡ second-order administrative division
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈีกัน monastery
โรงเรียนเกริกไทยพัฒนาฝีมือ school
โรงเรียนเซนคาเบรียล school
โรงเรียนพณิชยการΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ™ school
โรงเรียนบุญฤดี school
โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์ school
โรงเรียนระเบียบวิทยา school
บ้านคลองหก populated place
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ school
วัดบางพูน monastery
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา school
โรงเรียนอนุบาลวิมานเมฆ school
ΰΈถาบันราชภัฎΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ”ΰΈΈΰΈΰΈ΄ΰΈ• school
โรงเรียนกันตะบุตร school
โรงเรียนบางชัน school
วัดแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ monastery
โรงเรียนการเคหะท่าทราย school
วัดบางตะไนย์ monastery
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม school
วัดบางหลวง monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดปากบึง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบำอียตุ้ลมุΰΈΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ™ mosque
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา school
โรงเรียนพณิชยการธัชรินทร์ school
โรงเรียนบ้านบัวมล school
โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ hospital
โรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุง school
บ้านหนองปรง populated place
วัดอัมพวัน monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΈ²ΰΈ§ school
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี school
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรเมืองไทย church
เขตหลักΰΈี่ second-order administrative division
โรงพยาบาลเซนทรัลเยนเนอรัล hospital
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ school
โรงเรียนพหลโยธิน school
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา school
คลองพระโขนง stream
โรงเรียนบางอ้อศึกษา school
วัดโคกจ้าหล่า monastery
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเก้าΰΈิบแปด school
โรงเรียนโยธินบูรณะ school
โรงเรียนแจ่มศึกษา school
โรงเรียนจิตรจำรูญวิทยา school
วัดชลประทานรังΰΈฤษฎ์ monastery
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา school
โรงเรียนบ้านหนองระแหง school
บ้านแหลมΰΈิงห์ populated place
บ้านลาดปลาดุก populated place
บางรัก populated place
บ้านท่าอิฐ populated place
คลองบางไทร canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ£ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ¨ΰΈุทธาราม monastery
วัดต้นไทรย์ monastery
มหาวิทยาลัยทักษิณ college
คลองนาพรุ intermittent stream
บ้านΰΈำนักขาม populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΈΰΈ²ΰΈ΅ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามกอง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ canal
คลองแม่เตย canal
บ้านพรุเตาะ populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์เขากุฎี religious center
คลองบางΰΈะบ้า canal
โรงเรียนวัดบางปะกอก school
หมู่บ้านบาวาเรียนวิลล์ populated place
วัดโมลีโลกยาราม monastery
วัดบางΰΈะแกใน monastery
บ้านนา populated place
บ้านยางเกาะ populated place
คลองหินไข่ stream
บ้านบาแก populated place
คลองบางชัน stream
บ้านเก่า populated place
บ้านคลองปราง populated place
วัดโปรดเกศเชษฐาราม monastery
หมู่บ้านพีเอΰΈ populated place
โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ hospital
โรงพยาบาลพระราม ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
โรงพยาบาลพญาไท ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ hospital
บ้านคลองท่าพูด populated place
โรงเรียนบ้านโคงขาม school
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม school
โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ เก้าΰΈิบห้า school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรพระกิตติคุณΰΈมบูรณ์ธนบุรี church
วัดนักบุญหลุยΰΈ์ church
บ้านมอญ populated place
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ hospital
โรงเรียนวัดราชวรินทร์ school
หมู่บ้านเศรษฐกิจ populated place
หมู่บ้านวังทอง populated place
ศาลพันท้ายนรΰΈิงห์ shrine
บ้านโรงจักร populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านรางปลาซิว dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีกุหลาบธนบุรี school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามัคคีศรัทธาราม school
โรงเรียนอนุบาลΰΈกลวิทยา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ²ΰΈ§ canal
วัดกำแพง monastery
ΰΈถานีรถไฟคอกควาย railroad station
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุธรรมศึกษา school
บ้านขอม populated place
วัดเทพนรรัตน์ monastery
วัดบางเΰΈาธง monastery
คลองวัดจันทร์นอก stream
คลองบางพร้าว stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ¥ΰΈ² school
บ้านคลองทะเล populated place
บ้านคลองลัด populated place
หมู่บ้านเอเซียนนคร populated place
หมู่บ้านพระปิ่น ΰΈี่ populated place
หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ stream
วัดบางน้ำชน monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
บ้านคลองบางปะกอก populated place
วัดเพลง monastery
คลองแนวลิขิต canal
หมู่บ้านบัวศรี populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈันติธรรมาราม monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ¥ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈµΰΈุก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ“ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
บ้านคลองΰΈวนล่าง populated place
บ้านคลองบางพร้าว populated place
บ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
บ้านคลองบางหญ้า populated place
วัดป่าชัยรังΰΈΰΈµ monastery
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ monastery
วัดบ้านโคก monastery
หมู่บ้านคุณาลัย populated place
หมู่บ้านเกาะΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ populated place
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามพระยา monastery
บางกะปี section of populated place
โรงเรียนเพชรเกษม school
โรงเรียนเปี่ยมΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านคลองยายเขียว populated place
บ้านคลองรางเตย populated place
วัดพระยาทำวรวิหาร monastery
โรงเรียนวัดบางΰΈะแกนอก school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈะแกงาม monastery
คลองพิทยาลงกรณ์ canal
บ้านตลาดทองคุ้ง populated place
ศาลหลวงปู่ΰΈะแกเฒ่า shrine
บ้านบางปลา populated place
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ทับทองวิทยาคาร school
โรงเรียนวัดท่าพระ school
บ้านริมคลอง populated place
คลองลัดแΰΈΰΈ΅ΰΈ”ΰΈ³ canal
บ้านแคราย populated place
บ้านปลายคลองครุ populated place
บ้านบางพระ populated place
คลองหนองใหญ่ canal
วัดหนองแขม monastery
ศาลเจ้าจุ้ยโบเนี้ยว shrine
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์ school
บ้านภาษีจาก populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ™ canal
คลองรางบัว canal
คลองศมานนท์ canal
บ้านถ่าน populated place
แม่น้ำท่าจีน stream
คลองทะเลบัน stream
บ้านΰΈวนผัก populated place
บ้านโรงปูน populated place
บ้านท่าตลาด ΰΈี่ populated place
บ้านคลองนา populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ§ΰΈ™ monastery
คลองกระออมนอก stream
โรงเรียนแΰΈΰΈ™ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈΈΰΈ–ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดราชบูรณะ school
โรงเรียนวัดบางกระดี่ school
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ‡ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ canal
คลองตาแม้น canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈาหร่าย canal
บ้านคลองบางโคลัด populated place
วัดคลองมะเดื่อ monastery
วัดป่าท่าทรายพุทธบูชา monastery
วัดจันทร์ใน monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈΉΰΈ«ΰΈ²ΰΈวรรค์วรวิหาร monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ™ populated place
วัดกัลยาณมิตร monastery
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ”ΰΈµ school
ΰΈถานีรถไฟมหาชัย railroad station
คลองแนวลิขิต canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ™ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ‡ canal
บ้านโรงหมู populated place
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈิบΰΈี่ dispensary
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ¤ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนบ้านท่าทราย school
บ้านอ่าวกระบือ populated place
คลองกำนันประทีป canal
คลองตะกร้าคว่ำ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ‰ΰΈΆ canal
บึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ swamp
หมู่บ้านเพชรเกษมธานี ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ populated place
หมู่บ้านพุดตาน populated place
ΰΈถานีรถไฟชีผ้าขาว railroad station
วัดมหาบุศย์ monastery
เขาโต๊ะปูเต๊ะ hill
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ” canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈΰΉ‡ΰΈ™ΰΉ€ΰΈ•ΰΉ‡ΰΈ™ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅. ยี่ΰΈิบ stream
คลองจูดัง canal
น้ำตกคอกช้าง waterfall
ΰΈุเหร่าบ้านบ่ออ่าง mosque
โรงเรียนบ้านบ่อหิน school
บ้านโคกพยอม populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดลูโบ๊ะการันยี mosque
บ้านนัดตันหยง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านจาเราะซีโป๊ะ mosque
บ้านไทรงาม populated place
โรงเรียนจริยธรรมอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
บ้านกูบังจามังเหนือ populated place
คลองไม้ไผ่ stream
บ้านเจาะ populated place
บ้านมายอขวา populated place
บ้านตาแลแป populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลเอียะห์ซาน mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
ควนข้าวแห้ง mountain
บ้านโต๊ะยูด๊ะ populated place
บ้านกลาบอ populated place
บ้านปูยุตใน populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ้านแป้น religious center
น้ำตกธารโต waterfall
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ ก.ΰΈ΅. ΰΈิบเก้า stream
บ้าน กม. ยี่ΰΈΰΈ΄ΰΈΆΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈΆΰΈ²ΰΈΆ canal
บ้านเขาน้อย populated place
วัดพุทธมงคล monastery
คลองท่อΰΈΰΈ²ΰΈ΅ stream
บ้านตันหยงกาเม็ง populated place
บ้านเขาจีน populated place
โรงเรียนบ้านควนขัน school
บ้านหัวเขา populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดลูโบ๊ะปันยัง mosque
บ้านซาโห่ populated place
บ้านคลองขุด populated place
โรงเรียนบ้านกุบังประโหลด school
โรงเรียนบ้านใหม่ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ ตชด. บ้านΰΈำนักเอาะ school
บ้านΰΈำนักเอาะ populated place
คลองซาโห่ stream
เขาลือโบบัวเด mountain
โรงเรียนบ้านนาแค school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกาแป๊ะฮูลู mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านนูรูลฮูดา mosque
บ้านหน้าเขาขาว populated place
บ้านควนΰΈงขลาตะวันออก populated place
โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลคลองขุด building
บ้านลูโบ๊ะบาตู populated place
บ้านบือนังจิจา populated place
บ้านราโมงใต้ populated place
บ้านกาแป๊ะ populated place
โรงเรียนเทศบาล หนื่ง (บ้านกาแป๊ะ) school
โรงเรียนบ้านท่าจีน school
บ้านจาเราะไอยัง populated place
โรงเรียนบ้านธารน้ำใΰΈ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านยะรม mosque
บ้านกงΰΈΰΈµ ΰΈี่ populated place
คลองจาเราะกอแย intermittent stream
คลองจาเราะปาตารัง stream
โรงเรียนบ้านมาลา school
บ้านบ่อรักษ์ populated place
บ้านทุ่งวิมาน populated place
เขาหาบเคย hill
คลองกาเน๊ะ canal
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ (บ้านกุนุงจนอง) school
คลองพรวน stream
คลองตาโล๊ stream
บ้านกงΰΈΰΈµ เจ็ด populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดจาเราะปะไต mosque
บ้านมาลากลาง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ ตชด.ΰΈุตันตานนท์ชลัปน์ school
บ้านช่องแคบ populated place
บ้าน กม. ΰΈิบหก populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์บ่อน้ำร้อน religious center
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ­ΰΈ±ΰΈΆΰΈ‹ΰΈµΰΉ‚ΰΈ› stream
โรงเรียนตชด.ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
บ้านมะพร้าว populated place
บ้านΰΈามร้อยไร่ populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ” mountain
บ้านธารมะลิ populated place
บ้านΰΈามร้อยไร่ populated place
เขาแดนแม่หวาด mountain
โรงเรียนบ้านประเด็ง school
คลองกระป๋อง stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านควน mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามิยะห์ mosque
บ้านบ่ออ่าง populated place
บ้านลำพญา populated place
ΰΈุเหร่าบ้านปูโละΰΈะนิแย mosque
บ้านกือติงบือตอ populated place
บ้านจาเราะแป populated place
คลองอูแป stream
อำเภอธารโต second-order administrative division
บ้านΰΈΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน park
บ้านฉลุงใต้ populated place
บ้านวังพะเนียด populated place
วัดโมกข์ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ¨ monastery
บ้านไร่ออก populated place
บ้านควนกุน populated place
ศาลเจ้าเหล่าบำเพ็ญ shrine
ΰΈถานีอนามัยบ้านไร่ dispensary
โรงเรียนพัฒนาศาΰΈตร์ school
โรงเรียนบ้านปริก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ¨ΰΈΰΈ±ΰΈ‡ΰΈ†ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนูรุลยันนะห์ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ²ΰΈ΅ stream
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ•ΰΈ§ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ศาลเจ้าเซเทียน shrine
บ้านΰΈΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ populated place
โรงเรียนพัฒนธรรมศักษา school
โรงเรียนอนุบาลเΰΈนพงศ์ school
คลองกา stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดฟาฮาฮุดดีน mosque
โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์ school
บ้านΰΈี่พันไร่ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ intermittent stream
บ้านโคกΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ΰΉ‚ΰΈ­ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดพัดทูอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
บ้านหัวเลี้ยว populated place
อ่างเก็บน้ำบ้านกงΰΈΰΈµΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ reservoir
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านทุ่งยอ mosque
บ้านΰΈี่ร้อยไร่ populated place
คลองแปดร้อยไร่ stream
โรงเรียนบ้านยางเกาะ school
บ้านกงΰΈΰΈµΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ populated place
โรงเรียนบ้านหัวถนน school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ§ΰΈ–ΰΈ™ΰΈ™ monastery
คลองลำชี intermittent stream
คลองไม้ไผ่ stream
โรงเรียนบ้านเกาะค่าง school
บ้านป่ายาง populated place
คลองควนไม้แก้ว intermittent stream
ควนกุน hill
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร monastery
บ้านคู่ΰΈΰΈ£ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ‡ populated place
หมู่บ้านบุศรินทร์ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈองพี่น้อง school
วัดครุนอก monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ™ canal
หมู่บ้านจามจุรี populated place
หมู่บ้านคันทรี่วิลเลจ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ‰ΰΈ¥ΰΈ΄ΰΈ΅ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈารพัดช่างΰΈี่พระยา ΰΈาขาเอี่ยมละออ school
ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ’ school
บ้านคลองห้าง populated place
บ้านบางพลีนคร populated place
บ้านคลองตาแย้ม populated place
หมู่บ้านธนาเพลΰΈกิ่งแก้วเจ็ด populated place
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ—ΰΈ£ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ” monastery
โรงเรียนวัดจันทร์นอก school
โรงเรียนอั้ลค็อยรียะห์ school
โรงเรียนอนุบบาลปราณมังคล school
บ้านคลองเล้าหมู่ populated place
โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี school
โรงเรียนคลองมหาวงษ์ school
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจΰΈมุทรปราการ school
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก school
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
วัดศีลมะบูชา เทียนเล่งยี่ monastery
บ้านคลองศาลาลอย populated place
หมู่บ้านเพรชซิเดนΰΈ์ populated place
หมู่บ้านปํญญา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈวนพลู school
วัดพระมหาไถ่ church
โรงพยาบาลกลาง hospital
บ้านคลองแม่จัน populated place
โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย school
บ้านคลองΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม school
โรงเรียนเทศบาล ΰΈี่ school
โรงเรียนนาวิกวาณิชย์ school
บ้านจตุรมิตร populated place
วัดบางขมิ้น monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈหะพาณิชย์ school
ศาลเจ้าแม่พลับพลึง shrine
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ school
โรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร school
วัดกะทุ่มเΰΈΰΈ·ΰΈ­ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ² monastery
โรงเรียนอนุบาลΰΈายทิพย์ school
วัดพระพิเรนทร์ monastery
โรงเรียนไทเปเทคนิคบริหาร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ school
โรงเรียนบ้านบางจาก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈามัคคีบำรุง school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางยอ dispensary
บ้านคลองกระทุ่มแจ้ populated place
โรงเรียนอนุบาลใจปราณี school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดยามิอุ้ลอีบาดะห์ mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ΅ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ™ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบหก dispensary
ΰΈุเหร่าวังใหญ่ mosque
โรงเรียนวัดชัยมงคล school
หมู่บ้านวรารมย์ หนึ่ง populated place
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตวิทย์ school
โรงเรียนมัธยมด่านΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ school
โรงเรียนวัดด่าน school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ£ΰΈΰΈ£ΰΈน์เอกตรา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉƒΰΈ™ school


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.