ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ–ΰΈ΅ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈµ - ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈามแยกคลองหลอแหล: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ–ΰΈ΅ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈµ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามพิทยา school
โรงเรียนบำรุงวิชา school
โรงเรียนหัวหมาก school
หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า populated place
โรงเรียนอาชีวเฉลิมศาΰΈน์ school
โรงเรียนมักกะΰΈันพิทยา school
บ้านคลองเจ็ด populated place
บ้านคลองหก populated place
วัดบางโปรง monastery
โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ school
โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา school
บ้านคลองบ้านม้าบน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈΰΈ«ΰΈ‡ΰΈ©ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈΰΈ«ΰΈ‡ΰΈ©ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านคลองหม้อแตก populated place
โรงเรียนเทศบาล หนึ่ง school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว school
หมู่บ้านไทยΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ populated place
บ้านคลองตาพุก populated place
ราชกรีฑาΰΈΰΉ‚ΰΈ΅ΰΈΰΈ£ stadium
โรงเรียนนัดอุทัยธาราม school
โรงเรียนดอนบอΰΈโก school
บ้านเมฆฟ้าอำนวย populated place
ศาลเจ้าเล่าปุ๋นเท้ากง shrine
บ้านΰΈุเหร่าบางปลา populated place
หมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ populated place
วัดกลางΰΈΰΈ§ΰΈ™ monastery
โรงเรียนแΰΈΰΈ‡ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ school
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ hospital
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ„ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงเรียนบุรารักษ์ school
บ้านเกาะบางโฉลง populated place
บ้านคลองตาแป๋ populated place
ศาลเจ้าพ่อเΰΈΰΈ·ΰΈ­ shrine
โรงเรียนนิลรัตน์อนุΰΈรณ์ school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางเมืองใหม่ dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ school
หมู่บ้านปรีชา populated place
วัดนักบุญยอแซฟ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΰΈΈΰΉ€ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµ school
บ้านมิตรภาพ populated place
วัดขจรศิริ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าบางมะเขือ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเราฎอติ้ลยันนะห์ mosque
ΰΈถานีรถไฟกรุงเทพฯ railroad station
ศาลเจ้าจิงกุนไต่ตี่ shrine
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนศึกษาดารุนนาอีม school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุวิทย์เΰΈΰΈ£ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈรณ์ school
โรงเรียนเทศบาล ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ school
โรงเรียนแΰΈงทองพินิจ school
บ้านคลองชวดลากข้าว populated place
ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈนาจักรของพระเยซูคริΰΈต์ church
บ้านบางน้ำผึ้ง populated place
บ้านวัดΰΈังฆราชา populated place
บ้านคลองบางกะอี่ populated place
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางด้วน dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ«ΰΈ™ΰΈ·ΰΈ­ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ‹ΰΈ²ΰΈ¥ school
บ้านคลองบ้านพวง populated place
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง school
โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร school
โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ school
บ้านคลองΰΈาลาแดง populated place
บ้านΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ populated place
โรงเรียนบางครุ school
โรงเรียนอนุบาลพัΰΈΰΈ§ΰΈµ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΉ€ΰΈริฐΰΈุทธาวาΰΈ school
โรงเรียนอนุบาลΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
ศุนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ยี่ΰΈิบΰΈΰΈ²ΰΈ΅ ΰΈี่พระยา dispensary
หมู่บ้านเมืองทอง ΰΈองทับΰΈี่ populated place
โรงพยาบาลเพชรเวช hospital
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈธรนิมิตต์ monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุนนาอิ่ม mosque
บ้านΰΈุขกร populated place
โรงเรียนบางแก้วประชาΰΈรรค์ school
หมู่บ้านกฤษดานคร populated place
วัดทุ่งลานนา monastery
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง school
บ้านตลาดขาว populated place
โรงเรียนกุหลาบวิทยา school
บ้านคลองΰΈะแก populated place
วัดทรงธรรมวรวิหาร monastery
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ school
โรงเรียนวัดธาตุทอง school
วัดเซนต์หลุยΰΈ์ church
โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า school
โรงพยาบาลบางพลี hospital
บ้านวัดยายΰΈΰΈµ populated place
หมู่บ้านมัณฑนา populated place
โรงเรียนเพาะปัญญา school
โรงเรียนมังกรกมลาวาΰΈΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆ school
โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว school
ΰΈุเหร่าฟุตกอน mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบำรุงศาΰΈน์ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านเตียง mosque
โรงเรียนบ้านปะแต (ΰΈาขาบ้านเตียง) school
บ้านใหม่ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัลฮาซานียะห์ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดกลางบันนังกูแว mosque
บ้านบือแนลาแล populated place
บ้านบูเก๊ะจิ populated place
ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΉƒΰΈ stream
คลองบาตูบือละ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านคลองปุต mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดกลางอำเภอยะหา mosque
เขากูดง mountain
บ้านแนยือโร๊ะ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดมาลิเกียวมิΰΈΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
บ้านคลองพลี populated place
บ้านโคกไม้กวาด populated place
ΰΈถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หกΰΈิบ พรรษานวมินทราชินี dispensary
บ้านปากา populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ®ΰΈΉΰΈ”ΰΈ² mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ°ΰΈ«ΰΈ²ΰΈ” stream
บ้านคลองตำบล populated place
บ้านกุดง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดตาฮิบยาดุดดีนียะห์ mosque
บ้านบูเก๊ะบูโล๊ะ populated place
คลองโต๊ะยี stream
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ°ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลาฮียะห์ school
บ้านคลองพลี populated place
บ้านหินลูกช้าง populated place
บ้านซีเซ๊ะใน populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ•ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามียะห์ mosque
บ้านตาโล๊ะไล populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัครอวียะห์ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈลออาตูยานะห์ mosque
แม่น้ำปัตตานี stream
บ้านวังหิน populated place
โรงเรียนบ้านกาโΰΈΰΈ” school
บ้านแปแจง populated place
คลองปะแต stream
บ้านΰΈามแยกอาΰΈΰΈµΰΈ™ populated place
บ้านกำปงบารู populated place
บ้านแยใน populated place
บ้านกือรอ populated place
เขาดามาเจาะปันตัง mountain
บ้านนิบง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัตตะห์ริร์ mosque
โรงเรียนบ้านนิบง school
บ้านΰΈาฆอร์ populated place
บ้านยางเกาะ populated place
บ้านป่ายาง populated place
บ้านบ่อโต๊ะหลง populated place
บ้านป่ากอ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดนิฟตาอุดดีน mosque
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ—ΰΈ§ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ„ΰΈ΅ school
โรงเรียนบ้านโต้นนท์ (นิถารมย์รัฐราษฎร์บำรุง) school
บ้านไร่ populated place
ควนกำจัด hill
โรงเรียนวัดทุ่งข่า school
บ้าน กม.ΰΈิบ populated place
ΰΈำนักΰΈงฆ์ศรีโΰΈไพร religious center
บ้านΰΈองแพรก populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈΆΰΈ²ΰΈ•ΰΈΈΰΈΰΈ­ΰΈ±ΰΈΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ¥ school
บ้านช้อนทอง populated place
ควนออก hill
คลองบอน stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ„ΰΈΉ stream
คลองลำชิง stream
คลองห่าน stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ­ stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านกูบู mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ›ΰΈ¥ΰΉ‰ΰΈ™ stream
บ้านร่องเขาปูน populated place
ΰΈถานีอนามัยปลักหนู dispensary
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านโครง mosque
บ้านควนเΰΈΰΈ΅ΰΉ‡ΰΈ” populated place
โรงเรียนอายุรกิจโกศล school
อ่างเก็บน้ำปลักอ่างทอง reservoir
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΆ stream
บ้านทุ่งΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ populated place
ΰΈระน้ำบ้านลุ่ม pond
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈตักวา mosque
บ้านปิยะมิตร 5 populated place
โรงเรียนบ้านเคลียง school
วัดหลวงปู่อิ่มวัปัΰΈΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΈถานีอนามัยบ้านป็อง dispensary
คลองใหญ่ stream
คลองทุ่งข่า stream
โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม school
วัดทับช้าง monastery
บ้านเกาะงุน populated place
คลองทับช้าง stream
คลองท่าเΰΈΰΈ·ΰΈ­ stream
บ้านควนยีเยะ populated place
บ้านเกาะดินแดง populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈΆ stream
โรงเรียนบ้าΰΈลำชิง school
โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์ school
บ้านด่าน populated place
บ้านบ่อโพธิ์ populated place
บ้านม่วงหมู populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈΆΰΉ„ΰΈ” hill
บ้านขุนทอง populated place
ควนโต๊ะทือ hill
โรงเรียนวัดรัตนประชาราม school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านคลองทิง mosque
บ้านศาลาใหม่ populated place
บ้านนาเΰΈΰΈ΅ΰΈµΰΈΆΰΈ™ populated place
บ้านตุหรง populated place
บ้านเกาะกลาง populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈีชาย mountain
อ่างเก็บน้ำเΰΈนาณรงค์ reservoir
บ้านท่าวัด populated place
วัดนาเจริญ monastery
บ้านน้ำน้อยนอก populated place
โรงเรียนบ้านหัวเขา school
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ‡ hill
บ้านนาปอง populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ³ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ hill
บ้านนอก populated place
เขาโกลำ hill
บ้านเกาะหมี populated place
บ้านปาขี้เหล็ก populated place
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก school
บ้านกลางนา populated place
บ้านปึก populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ hill
บ้านหนองหีบ populated place
บ้านบ่อหลา populated place
โรงเรียนยาบัลยาแมะ school
บ้านคอหงΰΈ์ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈµΰΈ­ΰΈΈΰΈ™ΰΈ¥ΰΈΈΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
บ้านบ่อปาบ populated place
โรงเรียนบ้านด่านอิΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ school
โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน school
โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาΰΈรรค์ school
ธารโต populated place
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΈΆΰΈ°ΰΈ«ΰΈ² second-order administrative division
บ้านบาลอบาต๊ะ populated place
บ้านพายับ populated place
คลองบ่อหิน stream
บ้านลาแล populated place
บ้านΰΈะตาแป populated place
บ้านΰΈุแก populated place
บ้านเตียง populated place
บ้านฆอรอราแม populated place
บ้านยือนัง populated place
บ้านคลองบางนา populated place
บ้านเขมร populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ—ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ–ΰΈ§ΰΈ²ΰΈΆ monastery
คลองหลอแหล canal
ΰΈถานีรถไฟบางบำหรุ railroad station
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈิงห์ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ” monastery
คลองบางโฉลง stream
คลองบางภูมิ stream
บางใหญ่ populated place
คลองบางอีลือ canal
ΰΈถานีรถไฟคลองมหาΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ railroad station
วัดใหญ่ΰΈว่างอารมณ์ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ”ΰΈ΅ΰΈ«ΰΈ²ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ monastery
โรงเรียนวัดแคใน school
บ้านคลองΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ populated place
บ้านดอนทอง populated place
คลองเจ๊ก canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈวนใหญ่ monastery
บ้านหัวคู้ populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ™ΰΈ²ΰΈΆΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ monastery
บ้านศาลานกกระจอก populated place
โรงเรียนวัดชลอ school
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
โรงเรียนอนุบาลจิรดา school
บ้านคลองΰΈวนฝ้าย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ monastery
วัดกลางเกร็ด monastery
บ้านคลองดงตาล populated place
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆ dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางขนุน dispensary
คลองตาแป้ง canal
บ้านตลาดบางคูลัด populated place
โรงพยาบาลเจ้าพระยา hospital
คลองปฏิรูป canal
บ้านΰΈี่แยกคลองโยง populated place
โรงเรียนวานิชพนิชยการ school
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ school
โรงเรียนอนุบาลจตุพร school
วัดพระนอน monastery
โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์ school
ΰΈถานีอนามัยวัดบางไผ่ dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈี่ canal
วัดนครป่าหมาก monastery
โรงเรียนวัดบางขนุน school
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางΰΈΰΈµΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ เก้า school
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย school
ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈΆΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈΈΰΈ‚ school
โรงเรียนอนุบาลพร้อมวงศ์ school
วัดซองพลู monastery
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน school
วัดบางแพรกเหนือ monastery
ΰΈถานีอนามัยตลาดวัดมะเกลือ dispensary
บ้านคลองใหม่ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈ§ canal
คลองผู้ใหญ่แก้ว canal
บ้านบางประดู่ populated place
คลองศรีเพชร canal
บ้านบางกำลัง populated place
บ้านคลองบางซื่อ populated place
วัดดงมูลเหล็ก monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านหนองเพรางาย populated place
หมู่บ้านอรุณΰΈΰΈΈΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ΰΈµ populated place
มหาวิทยาลัยศิลปากร school
โรงเรียนอนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ school
หมู่บ้านเพอร์เฟค populated place
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย school
โรงเรียนอนุบาลอัมพรรัตน์ school
โรงเรียนพระนครพณิชยการ school
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบเก้า dispensary
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈนามนอก school
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา school
บ้านคลองตาแดง populated place
หมู่บ้านคันทรีทาวน์ populated place
โรงเรียนอานันท์วิทยา school
โรงเรียนอนุบาลจารุเวช school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈΈΰΈ„ΰΈ• canal
บ้านวัดไทยเจริญ populated place
วัดบางม่วง monastery
บ้านบางศรีราษฎร์ populated place
วัดเชิงเลน monastery
หมู่บ้านณัฐชา populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ หมู่ แปด (วัดเชิงเลน) dispensary
บ้านคลองชมพู populated place
ศาลเจ้าก๋ง shrine
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ›ΰΈ£ΰΈ°ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ΄ monastery
โรงเรียนวัดโบΰΈถ์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดท่าอิฐ mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈิบศอก canal
บ้านคลองหลวงแพ่ง populated place
คลองหก canal
คลองบางใหญ่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‰ΰΈ²ΰΈ‡ stream
คลองขื่อขวาง canal
หมู่บ้านพฤกษา ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ²ΰΈΆΰΈ² canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ¥ monastery
โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง school
บ้านคลองนกกระทุง populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ้ลอาบีดีน mosque
บ้านเกริน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ§ΰΈΰΈΈΰΈ™ΰΈ—ΰΈ£ monastery
บ้านหนองอ้ายปรง populated place
บ้านคลองΰΈว่างอารมณ์ populated place
บ้านคลองพระอุดม populated place
บ้านคลองบ้านโพธิ์ populated place
บ้านคลองตรง populated place
คลองขุดใหม่ canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ«ΰΈ΅ΰΈ­ΰΈ™ canal
บ้านละหาร populated place
ท่าอากาศยานดอนเมือง airport
บ้านคลองลำรี populated place
บ้านดงตาล populated place
คลองบัวมล canal
คลองลำผักชี canal
คลองวัดหลักΰΈี่ canal
คลอง 4 ตะวันตก canal
โรงเรียนพระแม่ΰΈกลΰΈงเคราะห์ school
หมู่บ้านมนวดี populated place
คลอง 4 ตะวันออก canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ‡ canal
บ้านคลองลากค้อน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ•ΰΈΆ monastery
บ้านท่าเกวียน populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าเขียว school
หมู่บ้านทันΰΈΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ populated place
หมู่บ้านแΰΈงบัวทอง populated place
บ้านปลายบัวพัฒนา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈว่างอารมณ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ„ΰΈ—ΰΈ£ΰΈ™ΰΉ‰ΰΈ­ΰΈΆ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΉ‰ΰΈ§ΰΈΆΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ²ΰΈ‡ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ‚ΰΈตศึกษา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¥ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈµΰΈ™ΰΈ§ΰΈ¥ canal
วัดไทรใหญ่ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΈ²ΰΈ” monastery
คลองบ้านเกาะ canal
คลองลำเจียก canal
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆ หมู่ ΰΈิบ dispensary
บ้านพระโอย populated place
คลองบึงขวาง canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ±ΰΈ™ canal
บ้านหนองราดกระเฉด populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈี่ตะวันออก canal
เขตบางเขน second-order administrative division
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ•ΰΈัมพันธวงศ์ second-order administrative division
วัดบางกอบัว monastery
เขตบางรัก second-order administrative division
คลองแม่น้ำอ้อม stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΉ€ΰΈΰΈ™ΰΉƒΰΈ™ canal
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย second-order administrative division
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈΈΰΈ” canal
โรงพยาบาลวชิระ hospital
คลองใหม่ canal
คลองแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ stream
วัดจันทวงศาราม monastery
วัดบางเพ็งใต้ monastery
โรงเรียนกัลยวิทย์ school
วัดฟ้าคราม monastery
ΰΈถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหกรอบ พระชนมพรรษา dispensary
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง school
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมขวัญ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ€ΰΈ§ΰΈ¬ΰΈΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงพยาบาลแพทย์รังΰΈΰΈ΄ΰΈ• hospital
วัดมกุฎกษัตริยาราม monastery
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง school
วัดศรีบุญเรือง monastery
โรงเรียนเทคโนโลยีประชานิเวศน์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ² monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ›ΰΈ¥ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ„ΰΉ‰ΰΈ² school
วัดหนองใหญ่ monastery
โรงเรียนมุฮำมาดิยะห์ school
โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร school
โรงเรียนเบญจมราชาลัย school
โรงเรียนวิชูทิศ school
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า hospital
ΰΈถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาΰΈตร์ school
โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ school
โรงเรียนอนุบาลจระพีพรรณ school
โรงเรียนประชานุกูล school
โรงเรียนวัดบางพูดใน school
วัดพรหมรังษี monastery
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย school
โรงเรียนอนุบาลประΰΈΰΈ²ΰΈ™ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ school
วัดคลองหนึ่ง monastery
บ้านแหลม populated place
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม monastery
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์ school
เขตบางซื่อ second-order administrative division
โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ school
โรงเรียนวัดคู้บอน school
โรงเรียนชาลีΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ­ΰΈ™ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
วัดเกาะพญาเจ่ง monastery
วัดบางพูดนอก monastery
ศาลเจ้าพ่อΰΈมบุญฝั่งโขง shrine
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา school
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น school
โรงเรียนบางบัว school
โรงเรียนบางเขน school
โรงเรียนธัญบุรี school
ΰΈถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี school
วัดเกตุประภา monastery
วัดพิชัย monastery
วัดแจ้งลำหิน monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ‡ΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
ΰΈถาบันราชภัฎΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ™ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ—ΰΈ² school
โรงเรียนวัดลุ่ม school
วัดเจตวันธรรมาวาΰΈ monastery
ΰΈถานีรถไฟบางซ่อน railroad station
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี hospital
โรงเรียนรัตนโกΰΈินทร์ΰΈมโภชบางเขน school
โรงเรียนมัธยมΰΈาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ school
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร school
บ้านตลาดล่าง populated place
โรงเรียนนิธิปริญญา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าลำนายโΰΈ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุรศักดิ์มนตรี school
วัดจอมΰΈΰΈΈΰΈ”ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ ΰΈ΄ΰΈ£ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดโพธิ์บ้านอ้อย monastery
บ้านโรงเต้าหู้ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈตรีจุลนาค school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ”ΰΈµ school
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล hospital
โรงเรียนอนุบาลพิริยะโยธิน school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
บ้านคลองแขยด populated place
โรงพยาบาลมิชชั่น hospital
โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร school
โรงเรียนอนุบาลลูกหนู school
ΰΈถานีอนามัยตำบลท่าทราย dispensary
วัดแป้นทองโΰΈΰΈ ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนไกรลาศศึกษา school
วัดเทพลีลา monastery
โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษก school
โรงเรียนถนอมบุตร school
วัดไผ่ตัน monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈิริเทพ school
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ hospital
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนถนอมรัก school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดดารุ้ลมุตตากิ่น mosque
ΰΈถานีอนามัยตำบลบางคูวัด dispensary
บ้านใหม่ populated place
โรงเรียนวัดโคก school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ«ΰΈ­ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ‡ school
โรงเรียนอำนวยศิลป์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ±ΰΈ¨ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ΰΈุนทรีการาม school
โรงเรียนแม่พระฟาติมา school
วัดเอี่ยมวรนุช monastery
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈามแยกคลองหลอแหล school


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.