โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา - อุบลราชธานี: Thailand

SOURCE: National Geospatial-Intelligence Agency, Bethesda, MD, USAName Feature class
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา school
โรงพยาบาลชลประทาน hospital
วัดโพธิ์ทองบน monastery
คลองแพรกษา canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ±ΰΈ¨ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΈΰΈ“ΰΈุนทรีการาม monastery
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย school
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม school
บ้านบึงขวาง populated place
โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง school
วิทยาลัยชลประทาน school
โรงเรียนชลประธานวิทยา school
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ school
วัดน้อยนอก monastery
วัดเพลงวิปัΰΈΰΈΰΈ™ΰΈ² monastery
บ้านคลองปลัดเปรียง populated place
บ้านตาก๊ก populated place
ΰΈถานีรถไฟบานฉิมพลี railroad station
คลองตาชม canal
คลองลำโพ stream
บ้านบางนางเกรง populated place
ΰΈมุทาปราการ seat of a first-order administrative division
คลองช่องนนทรีย์ canalized stream
บ้านโΰΈΰΈ™ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈΆ populated place
บ้านไทรม้าใต้ populated place
วัดบวรมงคล monastery
วัดชนะΰΈงครามราชวรวิหาร monastery
คลองบางคา stream
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ™ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ² monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈันติธรรม mosque
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ•ΰΈ°ΰΉ€ΰΈ„ΰΈµΰΈΆΰΈ™ intermittent stream
คลองโต๊ะฝ้าย canal
จังหวัดΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² first-order administrative division
วัดแช่มอุทิศ monastery
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ² stream
วัดเขาแก้ว monastery
ΰΈถานีอนามัยบ้านนาเหมียน dispensary
วัดโคกเบี้ยว monastery
วัดโคกΰΈูงภัทธิยาราม monastery
โรงเรียนแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร school
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ school
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร school
โรงเรียนวัดประชาบำรุง school
โรงเรียนวัดพรหมΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ school
โรงเรียนวัดเจ้ามูล school
บ้านท้ายตลาดเตาอิฐ populated place
บ้านท่าเกวียน populated place
บ้านคลองบางโคลัด populated place
วัดบางหญ้าแพรก monastery
วัดบางปิ้ง monastery
วัดอัมพวา monastery
บ้านขอม populated place
บ้านบาแก populated place
บ้าบแม่น้ำ populated place
บ้านควน populated place
บ้านท่าช้าง populated place
บ้านคลองติก populated place
คลองโป๊ะวังΰΈัตว์ stream
คลองตำบล stream
บ้านคอก populated place
บ้านโคกเอาะ populated place
ΰΈถาบันราชภัฏธนบุรี school
โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ school
บ้านทรงคนอง populated place
ΰΈถานีรถไฟรางโพธิ์ railroad station
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ–ΰΈΉΰΈ§ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
วัดพระเยซุเจ้าเΰΈด็จขึ้นΰΈวรรค์ church
หมู่บ้านΰΈวนมหาชัย populated place
บ้านทะเลΰΈΰΈ²ΰΈ΅ populated place
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
โรงพยาบาลมิตรภาพ hospital
โรงพยาบาลบางมด ห้า hospital
บ้านกระทุ่มล้ม populated place
โรงเรียนวัดหัวกระบือ school
ΰΈΰΈ–ΰΈ²ΰΈ™ΰΈµΰΈ­ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΆΰΈΰΈ²ΰΈΆΰΈี่ dispensary
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี school
ΰΈำนักΰΈงฆ์ΰΈุธรรม religious center
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบ (ΰΈาขาบางไผ่) dispensary
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈาขาพิทยาลงกรณ์ dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ‡ canal
หมู่บ้านใหม่ populated place
โรงพยาบาลเยาวรักษ์ hospital
คลองบ้านขอม canal
ΰΈถานีอนามัยบ้านโคก dispensary
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ΰΈี่ΰΈิบ dispensary
ΰΈ­ΰΈ³ΰΉ€ΰΈ ΰΈ­ΰΉ€ΰΈ΅ΰΈ·ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ second-order administrative division
วัดบางกระดี่ monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ”ΰΈ²ΰΈ§ΰΈ„ΰΈ°ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
วัดบางขุนเทียนใน monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ™ΰΈµΰΈΆΰΈ΅ monastery
บ้านคลองบางแวก populated place
บ้านหนองตามล populated place
บ้านหนองตาแอว populated place
วัดท่าเΰΈΰΈ² monastery
วัดเทพธงชัย monastery
บางซื่อ populated place
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ¤ΰΈ”ΰΈµΰΈΰΈ΅ΰΈΈΰΈ—ΰΈ£ΰΈΰΈ²ΰΈ„ΰΈ£ school
โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ school
บ้านคลองแค populated place
คลองแทน canal
หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย หนึ่ง populated place
วัดตึกมหาชยาราม monastery
วัดไร่ขิง monastery
เขตธนบุรี second-order administrative division
บ้านหัวถนน populated place
บ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
บ้านคลองแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ populated place
บ้านคลองทองหลาง populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈามัคคีศรัทธาราม monastery
วัดเพลินเพชร monastery
หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า populated place
วัดกัลยาณมิตร monastery
วัดบางไΰΈ้ไก่ monastery
คลองนาเกลือ canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ£ΰΈ±ΰΈ•ΰΈ™ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ²ΰΈ΅ school
วัดโพธิ์ทอง monastery
คลองบางยาง canal
หมู่บ้านชนิกา populated place
วัดจันทรารามวรวิหาร monastery
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉ‚ΰΈΰΈ΅ΰΈ™ΰΈ±ΰΈ monastery
คลองแΰΈΰΈ΅ΰΈ”ΰΈ³ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ stream
คลองบางด้วน stream
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ•ΰΈ£ΰΈµΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ£ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนประชาบำรุง school
บ้านคลองบางอ้าย populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈหกรณ์โฆΰΈΰΈ΄ΰΈ•ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
คลองบ้านนายพล canal
บ้านโคกหัวถนน populated place
ศาลเจ้าเฮียตี๋กง shrine
ศาลเจ้ากวนอู shrine
วัดรัชฏาธิษฐานราชวรวิหาร monastery
วัดราษฎร์บำรุง monastery
วัดราชΰΈΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ£ monastery
บ้านบางΰΈΰΈµΰΈ„ΰΈ• populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านΰΈันดาบ dispensary
โรงเรียนวัดประดู่ school
โรงเรียนพิบูลย์เΰΈΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
บ้านหัวโพรง populated place
วัดรางบัว monastery
คลองพระราม canal
บ้านต้นกล้วย populated place
บ้านตากล่อม populated place
บ้านโต้ล้ง populated place
วัดแหลมΰΈΰΈΈΰΈ§ΰΈ£ΰΈ£ΰΈ“ΰΈ²ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดโพธิ์ monastery
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ monastery
โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม school
วัดวิจิตรการนิมิตร monastery
คลองยายเพียร canal
คลองราษฎร์ΰΈΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈ„ΰΈ„ΰΈµ canal
คลองลัดลูกวัว canal
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ‡ΰΈ²ΰΈ΅ monastery
วัดอ่างแก้ว monastery
โรงเรียนวัดราชΰΈΰΈ΄ΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ£ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈΰΈะเวชวิทยา school
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว school
โรงเรียนวัดนาคปรก school
บ้านโพธิ์แจ้ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΆΰΈ²ΰΈΆΰΈΰΈ² canal
คลองรางกระโจม canal
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ„ΰΈ‡ canal
วัดนาคปรก monastery
คลองมอญ stream
ΰΈถานีรถไฟมักกะΰΈΰΈ±ΰΈ™ railroad station
โรงเรียนพัฒนาวิทยา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈถาพรศึกษา school
โรงเรียนอยู่วิทยา school
บ้านคลองท่าพูด populated place
วัดไชยฉิมพลี monastery
วัดแก้วไพฑูรย์ monastery
คลองมหาชัย canal
กระทุ่มแบน populated place
โรงเรียนวัดพระยาทำ school
โรงเรียนวัดบางเΰΈาธง school
บ้านΰΈหกรณ์ populated place
บ้านศรีΰΈำราญ populated place
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈะพานดำ canal
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ«ΰΈ¥ΰΈ§ΰΈ‡ populated place
บ้านบางปูนคร populated place
บ้านคลองเขตร์ populated place
โรงเรียนภักดีวิทยา school
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ school
โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา school
โรงเรียนอนุบาลΰΈิรินทิพย์ school
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ school
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ«ΰΈ±ΰΈ§ΰΈ¥ΰΈ³ΰΈ ΰΈΉΰΈ—ΰΈ­ΰΈ‡ monastery
บ้านคลองตะเคียน populated place
บ้านคลองห้า populated place
บ้านพลีซิตี้ populated place
บ้านคลองนา populated place
บ้านคุ้งจาก populated place
โรงพยาบาลเมืองΰΈมุทรปู่เจ้าΰΈมิงพราย hospital
โรงเรียนวัดบางขมิ้น school
วัดบุญรอดธรรมมาราม monastery
เขตบางคอแหลม second-order administrative division
ศูนย์บริการΰΈาธารณΰΈΰΈΈΰΈ‚ ยี่ΰΈิบΰΈΰΈ­ΰΈ‡ dispensary
โรงเรียนแดงเป้า school
บ้านบางหมู populated place
โรงเรียนบำรุงศึกษา school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈุทธิราอุปถัมภ์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈาธิบางนา school
โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา school
หมู่บ้านΰΈΰΈ±ΰΈ™ΰΈ•ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈ„ΰΈ£ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΉƒΰΈ•ΰΉ‰ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าทางควาย school
โรงเรียนกว่างเจ้า school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈตจักรร่มเย็น church
โรงเรียนซิรอยุ้ลอิบเดะห์ school
วัดชำนิหัตถการ monastery
วัดอโศการาม monastery
โรงเรียนวัดบางฝ้าย school
โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน school
บ้านวัดบางฝาย populated place
โรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ศึกษา school
บ้านคลองแพ populated place
โรงพยาบาลบางกอกเนอΰΈซิ่งโฮม hospital
โรงพยาบาลมเหΰΈักข์ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ®ΰΈ²ΰΈ£ΰΈΉΰΈ“ mosque
บ้านลิขิต populated place
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุΰΈรณ์ school
โรงพยาบาลกรุงธน ΰΈΰΈ­ΰΈ‡ hospital
คลองหนองตะกร้า canal
หมู่บ้านเทพธานี populated place
วัดปากบ่อ monastery
โรงเรียนมัจลีซุดดีนีย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈΰΈ”ΰΈµΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ—ΰΈΆΰΈ² school
โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์ school
โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม school
คลองเจ็ก canal
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ™ΰΈΈΰΈΰΈ²ΰΈ์นวิทยา school
โรงเรียนนพคุณวิทยา school
โรงเรียนไพรีขยาด school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ΰΈΰΈ§ΰΈ±ΰΈดิ์ school
หมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า populated place
ΰΈถานีตำรวจนครบาลอุดมΰΈΰΈΈΰΈ‚ police post
โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดอัลเอี๊ยะติซอม mosque
โรงเรียนพาณิชยการΰΈΰΈµΰΈ¥ΰΈ΅ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈายน้ำทิพย์ school
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา school
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈองต้นนุ่น canal
บ้านคลองหนองบน populated place
บ้านนาเกลือ populated place
บ้านคลองΰΈΰΈ§ΰΈ™ populated place
โรงเรียนอนุบาลเทพกร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈΰΈ³ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ school
บ้านคลองΰΈวนหมาก populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈวนรัฐวิทยา school
บ้านคลองท่าเกวียน populated place
โรงเรียนคลองแΰΈΰΈ™ΰΈΰΈΈΰΈ‚ school
บ้านคลองเก้า populated place
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุΰΈรณ์ school
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ hospital
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม school
ศาลเจ้าบึงเถ่ากง shrine
โรงเรียนศุภวิทย์ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈΰΈ΅ΰΈ–ΰΈ§ΰΈ΄ΰΈ¥ school
โรงเรียนวัดบางกระΰΈอบ school
วัดคลองชวดลากข้าว monastery
บ้านปากคลองชายเΰΈาร์ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ ΰΈΉΰΈ΅ΰΈ΄ school
โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม school
หมู่บ้านเΰΈΰΈ£ΰΈµ populated place
โรงเรียนนาคนาวาอุถัมภ์ school
โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท school
โรงเรียนพระΰΈมุทรเจดีย์ school
โรงเรียนเตรียมปริญญานุΰΈรณ์ school
โรงเรียนอำนวยวิทย์ school
โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา school
วัดจากแดง monastery
โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา school
โบΰΈถ์พระหฤทัยคอนแวนต์ church
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ„ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ² school
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย school
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ school
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ΰΈΈΰΉ‰ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
วัดบางโฉลงนอก monastery
บ้านปลายคลองเหนือวัดบางหัวเΰΈΰΈ·ΰΈ­ populated place
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม school
บ้านคลองเขตร์ populated place
โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΉ€ΰΈ—ΰΈ„ΰΈ™ΰΈ΄ΰΈ„ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ±ΰΈ’ΰΈ™ΰΈ² school
โรงเรียนอนุบาลอธิพร school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ›ΰΈ—ΰΈΈΰΈ΅ΰΈ„ΰΈ‡ΰΈ„ΰΈ² school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ¨ΰΈ£ΰΈµΰΈ§ΰΈ™ΰΈ² school
หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นΰΈ์ populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈุเหร่าทับช้างคลองบน school
บ้านวัดบางพลีใหญ่ใน populated place
ΰΈ§ΰΈ±ΰΈ”ΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈΰΉ‰ΰΈ΅ monastery
โรงเรียนเทคนิคบูรณพันธ์ school
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ hospital
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านΰΈี่ΰΈิบ mosque
คลองกระเรียน stream
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΈΰΈ£ΰΈ±ΰΈ¥ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ΰΈ­ΰΈ±ΰΈ™ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈ™ΰΈΰΈ²ΰΈ¥ΰΈµ mosque
บ้านรูหิน populated place
บ้านแจเว๊าะ populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈΆΰΈ²ΰΈ΅ΰΈ΄ΰΈจตากวา mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดลาแล mosque
บ้านคลองชิง populated place
บ้านดือริแยฮะยี populated place
บ้านหลักเขต populated place
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใΰΈ school
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈลามมียะห์ school
โรงเรียนบ้านยะหา หนื่ง school
คลองเบตง stream
คลองโบนางา stream
บ้านคลองชิง populated place
บ้านซิบูเก๊ะ populated place
โรงเรียนบ้านตันหยง school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΉΰΈ£ΰΈΈΰΈ¥ΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
ปอเนาะบำรุงศาΰΈน์วิทยา school
ΰΈุเหร่าเยนนะตูนะอิด mosque
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ™ΰΈ° mountain
ΰΈุเหร่าบ้านเจ๊าะบาแดะ mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈΈΰΈซิตักวา mosque
หนองดะแลแซะ lake
คลองถ้ำกระแชง stream
คลองปิ่นเยาะ stream
บ้านตาโล๊ะΰΈΰΈ°ΰΉ‚ΰΈ• populated place
บ้านบาโงยุบี populated place
เขากาโΰΈΰΈ” mountain
บ้านตอเล๊าะ populated place
ΰΈถานีอนามัยบ้านบาโร๊ะ dispensary
บ้านบาตูบือละ populated place
บ้านทุเรียนนก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ™ΰΈΈΰΈ£ΰΈΈΰΈ”ΰΈµΰΈ™ mosque
บ้านตือโล๊ะ populated place
เขาป่าแยบือเจ๊าะ mountain
บ้านลือเน็ง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดน๊ะดาดูลอิΰΈลามียะห์ mosque
บ้านโละแค populated place
บ้านบารุ populated place
บ้านฮีแล populated place
บ้านนาลาน populated place
บ้านหน่ำตก populated place
บ้านยางเกาะ populated place
เขากวงเล็ก hill
บ้านทุ่งดุก populated place
ΰΈาธารณΰΈุขชุมชนบ้านลุ่ม dispensary
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ§ΰΈ² stream
ΰΈ„ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ‡ΰΈ›ΰΈ£ΰΈ²ΰΈ‡ intermittent stream
ΰΈถานีอนามัยบ้านยะรม dispensary
ΰΈำนักΰΈงฆ์ทุ่งลัง religious center
บ้านคลองขั้นใด populated place
บ้านดังหมูเหนือ populated place
บ้านเตราะปริง populated place
ควนแปหลัง hill
คลองพังลา stream
บ้านคลองหินงอก populated place
บ้านออก populated place
เขาเล่ hill
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี school
โรงเรียนเรากอตุลญันนะห์ school
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านควนตานี mosque
โรงเรียนบ้านนาทวี school
บ้านΰΈามแยกคายไทร populated place
บ้านทุ่ง populated place
โรงเรียนบ้านΰΈะพานเคียน school
บ้านหนองบัว populated place
คลองบ้านด่าน canal
คลองบ้านแม่เนียง intermittent stream
บ้านบ่อเตย populated place
ΰΉ€ΰΈ‚ΰΈ²ΰΉ€ΰΈ—ΰΈµΰΈΆΰΈ΅ΰΈ”ΰΈ² hill
บ้านบ่อΰΈี่กั๊ก populated place
บ้านหัวพรู populated place
บ้านใหม่ populated place
บ้านคลองเรียน populated place
บ้านนอกป่า populated place
เขาจอมเลี่ยม hill
บ้านทุ่งใหญ่ populated place
บ้านตรับ populated place
บ้านทุ่งตำเΰΈΰΈ² populated place
วัดหินเกลี้ยง monastery
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านท่าΰΈΰΈ°ΰΈ­ΰΉ‰ΰΈ²ΰΈ™ mosque
บ้านท่าเΰΈΰΈ² populated place
บ้านหนองไทร populated place
ΰΈ„ΰΈ§ΰΈ™ΰΈ™ΰΈΈΰΉ‰ΰΈΆ hill
บ้านตกΰΈΰΈΈΰΈ” populated place
บ้านΰΈΰΈ§ΰΈ™ΰΈ—ΰΈΈΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ populated place
บ้านท่าจีน populated place
บ้านปลักจันทร์หอม populated place
บ้านท่าโหมด populated place
บ้านทุ่งใหญ่ populated place
เขากลาง hill
บ้านเขารูปช้าง populated place
บ้านเขากลอย populated place
บ้านหินเกลี้ยง populated place
บ้านพรุเตาะนอก populated place
โรงเรียนบ้านท่าคลอง school
ΰΈ„ΰΈ£ΰΈ΄ΰΈต์จักรแบ๊บดิΰΈต์ΰΈΰΈ‡ΰΈ‚ΰΈ¥ΰΈ² church
บ้านคูน้ำร้อน populated place
ควนคล้องช้าง hill
บ้านพรุ populated place
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา school
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย school
บ้านทุ่งในทรา populated place
ΰΉ‚ΰΈ£ΰΈ‡ΰΉ€ΰΈ£ΰΈµΰΈΆΰΈ™ΰΈ„ΰΈΈΰΈ£ΰΈΈΰΈัมพันธ์อีมาดลดีด school
บ้านΰΈถิตย์ populated place
บ้านโล๊ะ populated place
บ้านคลองกง populated place
บ้านปลักโหนด populated place
หมู่บ้านยรรยง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈΰΈΆΰΈ΄ΰΈ”ΰΈ­ΰΈµΰΈ΅ΰΈ²ΰΈ”ΰΈ¥ΰΈ­ΰΈ΄ΰΈΰΈ¥ΰΈ²ΰΈ΅ mosque
เขาแดง hill
บ้านคลองทิง populated place
บ้านเกาะปลัก populated place
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา school
บ้านบ่ออาง populated place
บ้านขามแจ้ populated place
บ้านบนเขา populated place
บ้านนาออก populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดร่อมันอับยาด mosque
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดบ้านหัวΰΈนอ่อน mosque
ΰΈถานีอนมัยบ้านละหาด dispensary
บ้านโขนง populated place
อำเภอธารโต populated place
บ้านซาไก populated place
บ้านกูหมัง populated place
ΰΈ΅ΰΈ±ΰΈยิดเงาะกาโป mosque
บ้านปุโรง populated place
บ้านคลองปุต populated place
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา dispensary
สถานีอนามัยตำบลหลักหกแห่งที่ 2 dispensary
คลอง 4 canal
สถานีอนามัยตำบลบางเดื่อแห่งที่ 1 dispensary
สถานีอนามัยตำบลบางพูนแห่งที่ 2 dispensary
ชุมชนหาดใหญ่ 2 populated place
บ้านคลอง 6 populated place
คลอง 3 canal
บ้านหัวนอน mosque
คลอง 2 canal
นนทบุรี first-order administrative division
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา dispensary
บ้านคลอง 3 populated place
วัดศาลาหัวยาง school
บ้านหลังนวมินทร์ populated place
สถานีอนามัยตำบลบางกะดี่แห่งที่ 2 dispensary
สถานีอนามัยบึงคำพร้อย 2 dispensary
ชอุ่มเลิศนิมิต populated place
สมุทรสาคร first-order administrative division
คลอง 7 canal
คลอง 6 canal
คลอง 2 ตะวันตก canal
สถานีอนามัยตำบลบางกะดี่แห่งที่ 1 dispensary
สถานีอนามัยตำบลหลักหกแห่งที่ 1 dispensary
บ้านโคกไร่ populated place
บ้านคลอง 5 populated place
คลอง 3 ตะวันออก canal
คลอง 1 ตะวันออก canal
คลอง 4 ตะวันออก canal
บ้านคลอง3 populated place
ภูเขาทอง monastery
นครราชสีมา first-order administrative division
สุราษฎร์ธานี first-order administrative division
ตรัง first-order administrative division
พระนครศรีอยุธยา seat of a first-order administrative division
สิงห์บุรี first-order administrative division
นครปฐม first-order administrative division
ระนอง first-order administrative division
ร้อยเอ็ด first-order administrative division
ศรีสะเกษ first-order administrative division
น่าน first-order administrative division
นครนายก first-order administrative division
ชัยนาท first-order administrative division
กำแพงเพชร first-order administrative division
จังหวัด ชุมพร first-order administrative division
ระยอง first-order administrative division
สุโขทัย first-order administrative division
ปัตตานี first-order administrative division
พังงา first-order administrative division
สมุทรปราการ first-order administrative division
พิจิตร first-order administrative division
อุบล first-order administrative division
ประจวบคีรีขันธ์ first-order administrative division
ชัยภูมิ first-order administrative division
ชลบุรี first-order administrative division
สตูล first-order administrative division
แม่ฮ่องสอน first-order administrative division
หนองคาย first-order administrative division
แพร่ first-order administrative division
สระบุรี first-order administrative division
อ่างทอง first-order administrative division
ลำพูน first-order administrative division
นราธิวาส first-order administrative division
สกลนคร first-order administrative division
ขอนแก่น first-order administrative division
ลพบุรี first-order administrative division
ฉะเชิงเทรา first-order administrative division
เชียงใหม่ first-order administrative division
กรุงเทพมหานคร capital of a political entity
กรุงเทพมหานคร first-order administrative division
ปทุมธานี first-order administrative division
อุดรธานี first-order administrative division
ปราจีนบุรี first-order administrative division
อุบลราชธานี first-order administrative division


Thailand Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Global Names Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 Non-Roman


Feedback


Please bookmark this page (add it to your favorites).

Copyright © 1995-2015 ITA all rights reserved.